Page 4 -
P. 4

G ra n A p le c
d e la S a rd a n a

  d e la B is b a l

en el passeig de M ARIM O N ASPRER

A la memòria del mestre Conrad Salo i Ramell

O RG ANITZA : Com issió de l’Ap lec i A m ics de la Sardana.
COL·LABOREN: Excma. Diputació Provincial - M agnífic Ajuntament.

COBLES:

JO V E N ÍV O LA D E S A B A D ELL

M IR A M A R - E LS M O N T G R IN S

P R IN C IP A L D E L A                   B IS B A L

(C O B LA O FIC IA L DE LA GENERALITAT DE CA TA LU N Y A )

TARDA, a les 6:

       — Inauguració del monument dedicat al mestre CONRAD SALÓ i RAMELL,
         situ at al carrer Coll i Vehí (davant l ’edifici de la Mútua Bisbalenca).

— Interpretació de 3 sardanes, en versió de concert, per la cobla
   PRINCIPAL DE LA BISBAL:

F lo r a c ió ............................... Conrad          Saló
                                    Saló
Despertar a la vida . . . .                 Conrad   Saló

Maria P i e t a t ........................ Conrad

— Al saló d’actes de la Mútua Bisbalenca,estrena del film «HONORANÇA
   A CONRAD SALÓ», realitzat pel sardanista palamosí JOSEP CASAS.

A les 8 del vespre:

       — A l ’Església Parroquial: Celebració de la missa a la memòria del
          mestre CONRAD SALÓ. Durant la missa la cobla PRINCIPAL DE LA
          BISBAL interpretarà «El cant dels ocells» i la sardana del mestre
         «Als peus de la Verge».

NIT, a les 11:

       — A la pista poliesportiva municipal (coberta amb un tenderol impermea-

ble) G R A N B A L L

Amenitzat per: Conjunt SETSON i BLAS

              i L’ORQUESTRA

PRINCIPAL DE LA BISBAL

— EI servei de Bar anirà a càrrec de la Comissió de l'Aplec.

— Reserva de taules: botiga CASA DURAN, Cl . Juli Garreta, 9, a partir del 7 de juny,
   de 5 a 8 de la tarda.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9