Page 9 -
P. 9

COROMINA

         Rajoles i tota mena
      de peces envernissades

          per a l'arquitectura
            i la construcció,

   en diferents mides i colors.

          C arrer de M. Ralló, 136
            Telèfon 64 09 67
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14