Page 7 -
P. 7

BANESTO

 Banc Espanyol de Crèdit

Afany de servei a dis­
posició de la comarca
del Baix Empordà i una
extensa xarxa de sucur­
sals col·laborant amb
l’economia nacional.

        A La Bisbal se l’hi ofe­
        reix a la Plaça d’Albert
       Camps n.° 16, on hi
        trobarà tots els tipus
        de Servei Bancari que
        la moderna vida comer­
        cial, i també familiar,

                  requereix.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12