Page 5 -
P. 5

TARDA, a dos quarts de cinc

Continuació de l'Aplec
en el mateix clos del Passeig

18. J. — Galanteig .............................................................    Conrad Saló
19. M. — Aquell mar tan blau ........................................          Joan Pons
20. S. — La Bisbal 1906 (estrena). (Commemoració                    Joan Pons

        del 75 aniversari del títo l de Ciutat)                 Domènec Moner
21. P. — Aimada Joaquima .............................................         XXX
22. J. — X X X (obligada) .............................................         Josep Auferil
23. M. — Dos solistes (obl. tenora i trom peta) .........                Raimon Sabater
24. S. — La meva Rosa (obl. de tib le ) ........................            XXX
25. P. — X X X(obligada) ..............................................         Manuel S. Puigferrer
26. J. — Petita ...................................................................   XXX
27. M . - X X X (obligada) ...............................................       Josep Albertí
28. S. — Al·legoria .............................................................    Conrad Saló
29. P. — Palafrugell i Tamariu .......................................

RECORDANT L’AHIR

30. J. — La Maria de les trenes .................................            Josep Saderra
31. M. — Torroella, vila v e lla ...........................................      Vicenç Bou
32. S. — Batecs del poble ..............................................        Enric Riera
33. P. — L le v a n tin a ............................................................ Vicenç Bou
34. CONJUNT: La Santa E s p in a .......................... .........          Enric Morera

N IT , a les o n ze
A LA PISTA DEL CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS

GRAN BALL DE FI DE FESTA

Amenitzat per les Cobles-Orquestres

LA SELVATANA i
PRINCIPAL DE LA BISBAL

         El servei de BAR i RESERVA DE TAULES,

         anirà a càrrec de l'HOTEL BISBAL PARK

         (Veure detalls en programes a part).
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10