Page 8 -
P. 8

Antecedents de
l'homenatge d'enguany

           LA PRIMERA PROPOSTA

               La va fo rm u lar M agne Bosch en el llibre de F esta M ajor de l’any
             1935.

               Magne Bosch era un com pany de Josep M aria Soler. Plegats varen
             s o rtir de l’escola de Joan C arreras i Dagas i v aren e n tra r a fo rm ar
             part de la cobla Principal. Magne Bosch va pertànyer a la Principal
             d u ra n t 35 anys; m olts m és que Soler. Els dos am ics eren d ’u n a fo r­
             m ació sem blant, i, fo ra de les obligacions de la cobla, exercien de
             professors de m úsica i impulsaven activitats corals i ciutadanes. So­
             ler ho feia en term es m és destacats, a m és d ’ésser u n com positor no­
             table.

               La idea d ’h o m en atjar a Soler, exposada p e r M agne B osch en
             aquells fulls de Festa Major, no va tenir cap efecte. Els tem ps eren
             agitats. Es patien les conseqüències de la revolta del 6 d ’o ctu b re de
             l’any an terio r, i els valors personals que no estiguessin b a rre ja ts en
             la tem p esta quedaven relegats a segon term e. Al cap de poc, i en u n a
             situació política més enverinada que mai, va m orir Soler. No va po­
             der gaudir del reconeixement públic que havia proposat el seu amic
             i que la seva o b ra m ereixia. Ara, quan l’hom enatge es p o rta a term e,
             ja tam poc no existeix Magne Bosch, el prim er que va llançar la idea
             de fer-lo.

               H eus ací l’escrit de M agne Bosch:

                 Josep M aria Soler.

                 A q u est n o ta b ilíssim m estre-co m p o sito r va n éixer a la no stra ciu­
              ta t l ’a n y 1872. F o u d e ix e b le d e l m a la g u a n y a t C a r re ra s i D agas, el n o m
              d el qual la B isb a l ha p la sm a t en u n d els carrers m és cèn trics.

                 E l m estre S o ler a m b sardanes, a m b balls i a m b peces corals, és
              a u to r de m elodies que han estat d evo ta m en t escoltades arreu de Ca­
              talunya. H a estat reconegut com un dels com positors de m és «vena
              m e lò d ic a » , a lh o ra q u e d ’u n a a c u r a d ís s im a i b e n p a le s a d a tè c n ic a en
              harm onia i com posició. E n tre les m oltes sardanes que ha escrit recor­
              d e m c o m a m é s re n o m e n a d e s: «La p a vo rd essa » , «La cigala», «Im m e s ­
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13