Page 7 -
P. 7

TARDA, a dos quarts de cinc                         Notes:

Continuació de l'Aplec en el mateix                     • Serveis especials
recinte del Passeig                                S.A.R.F.A
                                         per aquesta diada:
BE Recanca ..............................................  N. Paulís
C Aura del Tura ...................................     C. Saló     • A le s 19'17, autocar fin s
MA Serram itja ........................................... Max Havart      a Girona.
PB M estre Soler .(estrena) ................        E. Saló
BE Estim at amic [Oblig. 2 fiscorns)            Ferrer i Vilà  • A les 20’46 i 21 '21, auto­
C Joguina (O blig. tib le ) .....................      E. Barnosell     car fins a Palafrugell.
MA Tirant amunt (Oblig. fiscorns) ...            Pere de Pals
PB Record (tib le ) .................................    E. Barnosell   • A les 19’36, autocar fins
BE Jovenívola ..........................................  R. Viladesau     a Sant Feliu.
C El c rit (O blig. tenora) .................        R. Viladesau
MA El bru ixo t (O blig. tenora) ..........         J. Pons     • Farmàeia de torn:
PB A en Josep Coll (O blig. tenora)             R. Viladesau     Farmàcia M. Piera
BE Saltant les roques ........................       J. Vilà i Comas    Avda. Generalíssim.
C Els tres castells .............................      F. Mas Ros
MA Cinc rossinyols ................................     F. Mas Ros    • L'aparcament d'autocars,
PB Bona llavor (estrena a la memòria                       cotxes i motocicletes es­
                              C. Saló        tà con fiat a l ’Organitza-
                 del M estre Soler) ...  E. M orera      rió del Cos d'Invàlids Ci­
                                          vils.
Conjunt La Santa Espina .............................
                                       • El ball i sardanes de la
NIT e les onze                       Domènec Moner     nit, tindran lloc a la pis­
                              C. Saló        ta del CAMP MUNICIPAL
M A Delectança ..........                  R. Cabrisas      D'ESPORTS, degudament
PB Am ics de M ataró                                coberta amb un tenderol
Conjunt Cap de Creus ..................................              impermeable.

i seguidament                                • La Com issió organitzado­
                                          ra es reserva el dret de
Sensacional Verbena                                canviar el programa si
                                          causes im previstes hi
                                          obliguessin.

amenitzada per les
COBLES-ORQUESTRES

La Principal de la Bisbal
i Marina

En el transcurs de la Verbena es farà la

PROCLAMACIÓ DE LA PUBILLA DE LA SARDANA 1978
i de les seves DAMES D‘ H0N0R

El servei de Bar i reserva de taules anirà a càrrec de l'H O T E L B IS B A L P A R K

[V eure detalls en program es a part}.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12