Page 3 -
P. 3

E n g ua n y p re ten e m donar to t el relleu p o ssib le a la p erso n a lita t
del m estre JO SEP M AR IA SO LE R i M O N TAN ER, em inent m úsic, com ­
p o sito r i d ire cto r q u e fo u d u ra n t cap a v in t anys de la cobla-orques-
tra P rincipal de la B isbal.

     P er això, i a m b a q u est fi, h em o rg a n itza t u n h o m en a tg e a la seva
m em ò ria , a m b to ta la il·lusió i la vo lu n ta t de q u e esd evin g u i u n acte
rellevant, p a rticip a t i co m p a rtit p er to ts els bisbalencs, i a m ics d'al­
tres contrades, que vulguin acom panyar-nos en aquesta diada.

     D esitgem que aquests actes facin reviure aquells tem ps llunyans,
curulls de records i em ocions inoblidables, a to tes les persones grans,
que conegueren i tractaren JO SEP M ARIA SO LER, en qualsevol de
les seves facetes, com a director del cor R ossinyols de les Gavarres,
o de VEscola de M úsica de la B isbal, o co m p o sito r in sp ira t d e sarda­
n e s i b a lla b le s d ’a q u e lla èpo ca .

     I, encara, el n o stre d esig és fe r a rribar la p o p u la r fig u ra del m e s­
tre SO LE R a tots els ciutadans m és joves, que no pogueren viure
aquells tem p s —potser m és feliços i tra n q u ils— en els quals uns ho­
m es com Soler dignificaven i enlairaven el nom de LA B ISB A L.

     V u lg u eu , d o n cs, a c c ep ta r la n o stra co rd ia l salu ta ció , i q u a n el d iu ­
m e n g e al m a tí la cobla llen ci v ib ra n t les n o te s de la sa rd a n a «F esta
a n ya l» , v o ld r íe m q u e to t l’A p le c fo s u n c la m q u e a r r ib é s a to ts e ls
cors dels sardanistes, u n its en am pla rotllana de germ anor.

     Sigueu tots benvinguts al X V I APLEC DE LA SARD AN A DE LA
B IS B A L !
   1   2   3   4   5   6   7   8