Page 6 -
P. 6

ALS NOIS I NOIES
                       DE L'APLEC

    Un m atí de Festa M ajor. La plaça del poble plena de gent. Salten i ballen amb
alegria to ts els veïns i m olts forasters. La cobla emplena el p e tit recinte de notes
víbrants, m olt més càlides que el sol que crema. Notes que escapen i pugen pels
teu lats em bolcallant el poble amorosament. Els vius colors dels v e s tits dels dan­
saires es barregen contínuam ent. Agermanats grans i joves i petits es miren som­

rient, fe n t la rotllana donant-se les mans.

   De prom pte, al nostre costat, una dona crida plorant. S'hi acosten, pregunten,
I ens diuen:

— Ha perdut el seu f ille t de quatre anys!

   Tots el busquem. Un pregunta: «Com va vestit?». L'altre: «Com se diu?»...
Quan acaba la sardana s'aclareix quelcom la plaça. La mare, de cop, resplendent,
exclarna victo rio sa to t i senyalant cap a la cobla:

— M ireu-lo! És allà. Ja l’he trobat, gràcies a Déu!

    Dret, davant i de cara al m úsic que toca la tenora, serè i ferm , amb les dues
mans enlaire bo i aguantant entre elles la pa rtitu ra de la sardana, veiem l'in fa n t
perdut. Està fe n t de fa ris to l humà davant del músic. La mare l'abraça plorant d ’ale­
gria i ell ens m ira estranyat de l'em oció de la mare i de l ’expectació que ha pro­
vocat al seu entorn. Quan ens hi acostem sentim la seva veueta plena de convicció:

— Mare, aquest senyor em necessita. Li estava aguantant la solfa perquè toqui.

Ja han passat anys d ’això que us he contat. Aquell infant és ja un home.I un

home entusiasta de ia nostra Dansa.Està assabentat de la crisi per la que està

passant la sardana. A ix í ell sap, i ara conscientm ent, que el m úsic de les sardanes

el necessita més que mai. Sap que la sardana és una de les poques danses mun­

dials que es balla pels carrers i places com una autèntica m anifestació de l'esperit

a rtís tic d ’un poble i que to t i això no rep una protecció o ficia l suficien t. M úsica i

poesia sardanístiques sorg in t de les arrels fondes de la nostra cultu ra li han gua­

nyat el cor des d'aquell dia ja llunyà de la Festa M ajor. I ara cerca els planters

dels nous sardanistes en els nois i noies que van pujant. En troba alguns, poquets,

a les ballades dels dies de festa. En troba d 'altre s en el Passeig entorn d'un m estre

que els ensenya a puntejar. Però voldria que fossin m olts més, a ser possible tots,

els nois í joves que acudissin a la crida de la sardana. Aleshores ningú no parlaria

ja de crisi.

    M olts són els qui senten despertar dintre seu un esperit de sardanista que els
fa anar als Aplecs i a les ballades i una vegada posats allà no s'atreveixen a tre n ­
car l'anella per por de fe r e! rid ícu l. Per començar, vés a la plaça i form a una ro t­
llana amb novells com tu. Després, cerca un m estre o un company que t'e xp liq u i
la teoria de la Dansa. Practica amb ell. I, altra vegada a la plaça!

    Escolta la m úsica i deixa’t portar per ella. Més tard demanaràs al ballador que
compta i reparteix sardanes que te n'ensenyi a fer-ho tu. Entraràs en el m isteriós
món m atem àtic de la d istrib u ció de compassos. El dia que solucionis to t sol el teu
prim er problema de repartició d'una sardana, quina satisfacció, quina sorpresa més
agradable! Hauràs nascut com a sardanista.

    Escolliràs companys i companyes i organitzareu la vostra Colla. Et compraràs
els pantalons de ve llu t, la faixa verm ella, les espardenyes, la barretina... D iscutireu
el nom de la Colla entre tots. Un nom ben expressiu, que faci olor de flo rs del bosc,
de tram untana, de germanor. Assajareu els dissabtes a la tarda, participareu als
concursos de les rodalies i tornareu plens de satisfaccions pures i d'alegries sanes,
ara que tanta fa lta ens fan! Sereu els nous defensors de la Dansa!

   Un dia portareu a la Bisbal una copa de Campions. Aquell dia a l'A plec ens
reunirem tots perquè tots hi voldrem ésser. 1 enllaçats de mans ballarem una gran
sardana de Germanor.

                           J. FERRERÓS 1 PIBERNAT
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11