Page 5 -
P. 5

TARDA a les 4

Continuació de i‘Apiec en e! m ateix

recinte del Passeig                            INJO T E S :

P. C. O r e ig e ntre els p in s. . . . Serrat

C. T o r b o n a d a . . . . . . . A. N arguyó

C. B. G a v i n a ......................................... Roca Delpech S e rv e is e s p e c ia ls S. A .R . F .A .
                                     p e r a qu esta d ia d a :
P. B. Conte de F a d e s ........................Josep M .a Ruera
                                     A les 2 1 '0 9 a u to c a r fin s a
P. C. En Ton P a l e t a ..............................F. V ilaró     G iro n a .

C. C a m í de l ' A p l e c ........................C. Brunet       A le s 2 2 '4 0 a u to c a r fin s a
                                     P a la fru g e ll.
C. B. O b l i g a d a .................................... E. Juanals
                                     F a rm à c ia de to rn p e l d ia 15:
P. B. C a n te m X a r r ic (fiscorn)  J. A uferil           F a rm à cia F iga - P la. E spanya

P. C. Las fa d e s de l g o r g n o u . Riumalló

C. La s e g a d o r a ..............................J. Vicens

C. B. C aliu de f e s t a ...............................E. Saló

P. B. A r a em toca a m i (tenora) .   R. Vilà

P. C. Cançons q u e t o r n e n .    J. Vicens

C. R ip o ll 1893 ....................................R. Viladesau

C. B. Un m u g u e t .............................. LI. Pei

P. B. Lola r i a l l e r a .............................. J. Sagrera

Conjunt LA SANTA ESPINA         E. M orera

NIT a les 11                                L 'a p a rc a m e n t d 'a u to c a rs , cot­
                                     xes i m o to c ic le te s està c o n fia t
C. B. Presència a Pep Vetura      . R. V ilad esau         a l'O rg a n itz a c ió d e l Cos d 'In -
C. B.                                   v à lits C iv ils .
C. B. Asprors i dolceses        M. Casas Bell
                                      Els b a lls i s a rd a n e s de la n it,
    San ta P a u ........................... J. S aderra        tin d ra n llo c a la p is ta d e l
                                      C A M P M U N IC IP A L D'E SP O R TS.
i seguidament
                                      En cas d e m a l te m p s , le s a u d i-
SENSACIONAL                                c io n d e s a rd a n e s es fa rie n
VERBENA                                  s o ta les v o lte s , i els b a lls en
                                     -els lo c a ls c o b e rts de la c iu ta t.
amenitzada per les Cobles-Orquestres
                                      La C o m is s ió o r g a n itz a d o ra es
LA PRINCIPAL DE LA BISBAL                         reserva el d re t de ca n v ia r el
i CARAVANA                                 p ro g ra m a si causes im p re v is ­
                                      tes h i o b lig u e s s in .
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10