Page 4 -
P. 4

DIUMENGE      XI

 15     GRAN APLEC DE LA SARDANA

Juliol 1973      DE LA BISBAL

       En el Passeig de Marimon Asprer

COBLES

La Principal de La Bisbal
Caravana - Costa Brava
La Principal de Cassà de la Selva

       M A TI a les 10

       AUDICIÓ DE SARDANES

       P. C.  A M a t a r ó ........................... R. Viladesau
       C.
       C. B.  L 'H e r e u ................................F. Basil
       P. B.
       P. C.  A l'am ic p e r d u t .................. R. Viladesau
       C.
       C. B.  L'estany estrellat       H. Vilamanà
       P. B.
       P. C.  C om tu la v o l i e s .................. Mauné
       C.
       C. B.  La i n f a n t o n a .......................J. Sans
       P. B.
       P. C.  C à n d i d a ........................... J. V iader
       C.
       C. B.  A p a s s i o n a d a (tible) . J. Vinals
       P. B.
       Conjunt M ir a n t el l la c ....................... J. Saderra

           S a b a d e l l ........................... J. Serra

           Passeig de ronda        H. Vilam anà

           A v a n t S a b a d e l l .................. C. Saló

           L'Aplec de La Bisbal      . A. Rimbau

           Tertúlia................................C. Saló

           M o n t - O l i v e t .......................N. Paulís

           En N e la i el G a t vell   Pau Marons

           G I R O N A A I M A D A . . . . V. Bou
   1   2   3   4   5   6   7   8   9