Page 9 -
P. 9

Gran Aplec de la Sardana

          de LA BISBAL

                 PA T R O C IN A :
               M A G N Í F I C O A Y U N T A M I E N T O de la C iu d a d

                 C O M IS IÓ N O R G A N IZ A D O R A :
                 D. Ramón Duran Candaler
                 D. José Puig Gili
                 D. Ramón Ponsatí Camps
                 D. Juan Cané Comas
                 D. Ramón Darnaculleta Llagostera
                 D. José Carreras Llagostera
                 D. Salvad or Solé Alabau
                 D. Pedro Coll M artí
                 D. Juan Juanola Brasas

Secretaria de la C o m isió n :

Srta. Dolores Teixidor Dalmau
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14