Page 4 -
P. 4

dejats per llarga història. Plens de portalades nobles,
es reviu un passat reverencial i superat. Pel cim, entre
els ràfecs, el cel s’hi retalla am b una especial serenor.
Pel mig, contem plareu l'edifici civil més im portant de
to ts : el castell-palau dels Bisbes de Girona, un m onu­
m ent expectant, que sembla pendent de visites ja im­
possibles i de jurisdiccions caduques, o bé de mans
que vulguin am orosam ent revaloritzar tota la seva fo r­
ta i lineal bellesa. O l'Església de Santa Maria amb una
grandesa barroca, amb pedres rosses gairebé daurades
i amb un contingut espiritual d'eternitat...

    Passareu pels Arcs, amb una teoria de balcons i uns
aires ciutadans inconfusibles.

    I anireu al Passeig, el lloc escaient de la Festa, amb
tota la vegetació desbordant i la m és agradable natu­
ralesa per moure-us i respirar a plaer.

    Aquí us esperem . A m b l’esperit de les coses velles i
de les noves, de les tradicions, de les realitats i de les
esperances. A honorar i a gaudir de la nostra dansa,
que és el sím bol i resum de totes les virtuts del poble.
La Bisbal — tam bé ho sabeu — ha fet m olt per la Sar­
dana. Té uns antecedents insuperables, i una realitat
em inent am b la nostra prim era Cobla. Aquí, podem dir
en el «rovell de l ’ou», la Sardana rep l'hom enatge de la
m u ltitu d d ’entusiastes, en una festa anyal — la m és
vistosa i colorida — sem blant a la que tantes poblacions
de Catalunya li dediquen. Tots ens donem les mans, i
confortem els nostres sentits en les sonoritats inspira­
des i autèntiques de la terra.

    Enguany, en el programa tindran una considerable
representació els autors com arcals; entre els quals, al­
gun de bisbalenc, notable.

    Sigueu benvinguts!
   1   2   3   4   5   6   7   8   9