Page 3 -
P. 3

A tots els qui llegireu aquestes ratlles, us convidem
al nostre Aplec de la Sardana. Ho fem cordialm ent i
o bertam ent, com correspon a la nostra condició d ’em ­
pordanesos.

    La B isbal— com sabeu— no és una població des­
dibuixada i insípida. És una vila gran i una ciutat pe­
tita, amb un segell personal m antingut per pedres ve­
nerables, i uns neguits actuals prodüits per les activi­
tats modernes. Aquí, malgrat tantes corrents i circums­
tàncies com tendeixen a la uniform itat i la grisor, en­
cara hi ha quelcom de recollit, encisador i fem ení, al
costat de la fo rtitu d i la vitalitat de les hores que pas­
sen. És un agradable agerm anam ent que fa la pobla­
ció tradicional i vigent, amb una certa beutat i una cer­
ta puixança alhora.

     Si us queda una estona per a am bientar-vos, en els
nostres carrers estrets i ombradissos, form ats per ra­
cons i corbes d ’una gràcia espontània, us sen tireu ro-
   1   2   3   4   5   6   7   8