Page 1 -
P. 1

fi? PERHHHCH ÍLTOLICH #

SE PUBLICA ELS DIJOUS

Ap fií P R E D DB suscRiPCCió: 1*50 pts. trimestre     VALLS 6 de Novemíira ÚB 1913                          9K!      Kfim. 354
    Anuncis y Esqueles mortuòries, à preus conven-                                  REDACCIÓ Y ADMINISTRACIÓ
                                                                              ses
     ciouala.-Anuncis oficials y Remitits, à 0'2ò pe-                               Carrer de Sant Antoni, 77, baixos
     ssetes linea de columna. Pago per adelantat.                                  Hora de despatx: De 11 ú. 12

                                           Honorant la Greu virtut divinal y ha regonegut lo seu universal
                                                                       imperi,
                                                                        Nostra ciutat, que, relativament a demos-
                                                                   tracions de fé catòlica, serva una historia
                                           Nostres Festes OonstantlnlaQes          teixida de solemnitats y entussiasmes reli-

    BALDRiCH, aO.^VALLS                                                      giososj y aymant com la qui mes de les seves

                                           Com lo sol que ab lo seu calor y llnmíníca glòries, de la seva llibertat y independència,

Gran aovedad en generós para la .^ intensitat, desfà y esi>aheix totalment I' es- no podia restar inactiva enfront lo present y
                                                 pessa boyra que pesenta s' agronjca y ba- universal esclat religiós del mon cristià; ben
temporada de invierno a preciós su- 0 balanseja per 1' intnensitat de les valls y es- al revés, convensuda de que tota la seva
                                                     campa llum, goig y vida en aquelles regions grandesa, civisme y llibertat los deu al in-
                                           S del dol y foscor, aixis la Creu, ab la seva flucxe y triomfs de la Creu santa> causafdf
mamente económicos.                                    divinal virtut, esfuma les negres y sinistres les seves gestes patriòtiques y cristianes,
                                              sombres del error que embolcallaven al mon per això sent actualment general entussiasme
   O IB         3RHíW««*««3' ro                         pagà y, a favor de la célica llum que Ella es- y 's disposa a celebrar les seves Festes

SÍ»3a»;«SA)ï*^ï5SC«aílK3^                              m mersa, apareixen en la faç d' aquelles gene- Constantinianes, per correspondrer digna*
                                              racions, paleses y falagueres senyals d' una ment a les invitacions de I' Iglesia y secun-

                                           redemptora esperansa,              dar les naturals aspiracions cristianes que

S u l f a t o ÚB ainiiiiiao®                             «Tant prompte Jo sia enlairat de la terra, encar nien en lo seu cor.

                                           tot ho atraure a iVli.» Aixís havia profetitsat Convensuda nostra població dels motius y

                     itrat® i!@ S0sa               Jesucrist 1' universal triomf de la Creu. Y finalitat santa que encarnen les properes
                                           aquesta profecia ha vingut cumplintse en iot Fectes, sabrà imposarse noblement a tots

                                           lloch y en tot temps, experimentantse desde los esforsos y entrebanchs del secíarisme lo-

                     Importación directa de Ofiíle a Barcelona. aquella data y en tots els ordres de coses, cal, aixís com també oblidar les respectives-

                                           r inflncxe redemptor de la Creu.         y oposades opinions polítiques, per atendrer

                                           Si consultem I' historia dels pobles que exclusivament a la consecució del suprem y

              e ocmr                          gaudeixen els beneficis de la vida, de la lli- sagrat ideal a que aspira lo mon catòlic en
                                           bertat y independència, ai ovirar- eneadena- les presenís-scieninitats religioses.-"' - " ' •

              Superfusfatos de oal                   nes la mort y la esclavitut al peu de la Creu Aquest convenciment ens inclina a pre-
                                           que presideix aquestos pobles, quedarem ficsar un èxit felis a nostres pròximes Fes-

                                           convensuís del gran poder d' aquella senyal tes Constantinianes. La palesa simpatia y

José pankana Soiett, HBpmsentantzsalutosa.                                              entussiasme de 1'opinió general a favor de

                                           La Creu ha vingut sempre acapdillant la les esmentades Festes, 1' uniformitat de cri-

                                           vanguardia dels exercits civilisadors. Per teri que 'I projecte de les mateixes meresqué>

                                           Ella han triomfat les idees sobre 'I despo- de les moltes y diferents entitats y elemerfts

    Canuda, 2, 2.°, 1.^^--BARCELONA .                      tisme, 1' inteligencia sobre 1' ignorància, la que concorregueren a la convocatòria pre-
                                           veritat sobre 1' error. Al seu pas triomfal per liminar, y finalment, 1' activitat incansable de

                                           los pobles y nacions, ha deixat com estela la digna Junta y respectives comissions or-

                                           benefactora la pau, la justícia, I' ordre y tots ganisadores, tot son motius mes que sufi-

ESCUEA                  UCCIÓN MILITA] aquells elements que composen y integren lo cients per refermar nostre falaguer y esmen-
                                                veritable progrés y civisme socials. Totes tat criteri.
                                                les grans empreses y les concepcions mes Valls va a donar pròximament fe de vida •
                                           genials, totes han tingut lo seu génessis en de la seva fonda y exuberanta religiositat,
                                           lo sagrat ressé d' aquell arbre salutós, fe- associantse al actual entussiasme de la gran
                                           cont en virtuts y sentiments nobilissiras, en comunió catòlica per medi d' imposantes
                                           quins se basa y fonamenta 1' esperit religiós manifestacions y solemnitats religioses. Filla
                                           y patriotich dels pobles.
                     0-o.O;J:·te>l, SIO                                      de la Creu que es. Valls vol correspondrer de-

                                           Totes les nacions que'n lo discurs dels se- gudament a la divinal protecció ab que Aque-

                                           gles han vingut subjectantse al imperi de la lla l'ha distingit, vol esserli agrahida com to-

                                           Creu, han vist néixer y dasenrrotllarse al seu tes les poblacions que capeixen la seva his-

                                           entorn tota mena de virtuts individuals y so- toria y serven les seves sagrades tradicioíiSf

                                           cials, mentres que, les que s' han retret del Que no sien les properes Festes, un sim-
                                           seu influcxe benefactor, han sigut testimonis ple y fret recort consagrat al fet historieh
                                           de la seva pròpia desolació y ruina morint que serva 1' Historia, sinó un motiu de salu-
                                           asficxiades baix la fetor insoportable del tosa reacció que refassi 1' esperit cristió de
                                           groller sensualisme a que han esdevingut.
                                                                   la població y 'ns asseguri nostra perseveran-

                                           Essent tants y tant inestimables los bene- eia y fidelitat al imperi de la Creu de Crist.

CANTIGÜA FONDA DE LA BOSSA)                             ficis que la Creu ens ha reportat, y tants y             CLAYSR
                                           tant greus los mals que Ella ens ha allunyat,

^V^^%.I^I^^Frente la Iglesja                Junto a Correos     no es estrany que '1 mon cristià s' entregui
                               y Telégrafos
de S. Juan Bta.                                   enguany, setse centenari de la Pau de 1'
                                           Iglesia, a la mes justa de les satisfaccions

                                           cristianes, celebrant solemnialment los triomfs (íElécíriqiies j ' Te/e/óni'gaes»

Propietario: RAIMON CALBET                              de la Creu, flectantse y odorant, agrahít,    Quan ja quasi íocavam lo cel ab les mans
                                           aquell signe redemptor, L* adoració deia

                                           Creu es un dels actes imprescindibles y es- hens escapa quedautnos com antes. ,Tothom

Este antigiío establecimienío, acaba de ser nuevamente abierto al publico sencials de les presents Festes Constaníi- pensava qu' ab 1' instalació de 1' electricitat

liabiendo sido resíaurado coropletamente, no habiéndoae regateado nada para de- nianes.                        y ab l'inauguració del servey telefónich que-

jarlo montado con todo lujo y confort modernes.                    Mils de pobles y a milions los cristians, han davara ben servits de llum y de coraunicació
                                           desfilat enguany per devaní de ia santa Creu, permanent ab los d'afora.

                                           despositant en Ella un bes carinyós o un ra- Era una ilusió, jQuina llàstima 'm fan

                                           mell de flors, o fent alguna altra demostració aquells que van desferse dels históricfas

                                           d' agrahiment o afecte, portantla arborada y quingués o van deixar lo consum d'altres

                                           solemnialment per plasses y carrers, entre combustibles lluminichs! A la hora menos

C0CHE8 A LA SALIDA Y LLEGADA DE TRENES                        canticbsy himnes de joya. Tot lo mon ha pensada, ab quatre gotes del cel, ab una rat-
                                           celebrat lo seu triomf, ha proclamat la seva xa de vent übona nit!! à les fosques: a corre-
   1   2   3   4