Page 4 -
P. 4

104 LA PATRIA CATALANA.

  Los entreteniments populars, los jochs y   €ïs fan y com á inspiració per los que 'la
la manera de buscar distracció al esperit    miran, sino com una insignia y emblema
pera restablir l* equilibri que déu existir   de patriotisme, com las armas de nostra
entre aqueixa part, constitució del home y   valenta y resolta Vila. Lo dia que *s perdi
*l desenrotllo de la materia, tenen d* aco-   aqueixa costura, tota nostra manera de ser
modarse també á alguna rahó, y una de las    cambiará y tal vegada ab desventatje.
principals, com abans he manifestat, es l'
influencia de la localitat.            ¡Conservem, donchs, los Castells, perqué
                        los Castells y la vila de Valls son insepa-
  Moitas vegadas me he posat á pensar á    rables y forman una mateixa idea!
qué fóren deguts lo carácter eoérgich, in-
dependent, fort y resoiut dels fills de Valls,            ANDREU AVBLINO COMERMA.
y entre altres causas no puch trobar cap
rahó més qu' en la educació especial.       Londres, 3 Juliol 1881.

  Los Castells: diverssió y exercici popular,   FINCAS A VENDRE
tant antich com d' utilitat, tant pera 'Is qui
prenen part directa com per* los que son    A PREUS MÓDICHS SE DONARÁN:
solsament admiradors, son la especialitat
de nostre poble fins al punt que 's pot dir    EN VALLS. Primer. Una casa-fábrica
es la única part ahont tal gimnástica es co-  ab maquinaria pera filats y teixits mecá-
neguda.                     nichs de cotó, terreno tocant al edifici y
                        aigua, situada á la sortida de la població en
  Los Castells son la representació de la   la carretera de Tarragona.
pàtria, es ha dir, del tros de terreno ahont
hem nascut, y constitueixen per tots los      Segont. Una casa formada en tres eos-
fills de Valls un motiu d' orgull.       sos, carrer dels Metjes números 44 y 46.

 Quan de midar las forsas ab un altre po-    Tercer. Una casa en la plasa de las
ble £s tracta, lo fill de Valls posa per de-  Monjas número 16.
vant los Castells com una proba de que
nostra fortalesa física y nostra resolució en   Cuart. Una casa en lo carrer dels Met-
arrostrar los perills no tenen igual.      jes número 37.

  Los descendents de Noé volian fér una      Quint. Una casa carrer de S. Francisco
torre de materials inanimats pera escalar    núm 26.
lo cel y los castellers ab sa propia carn y á
expensas de sas forsas y sa vida son l* em-    EN LA RIBA. Una casa-fábrica de pa-
blema de lo que pot lc home independen-     per, ab tota la maquinaria corresponent, y
ment de la naturalesa inanimada y contant    ademes iloch y maquinaria pera teixits me-
ab sos propis recursos.             cánichs, un hort y una parada de terra,
                        carrer de la Costa número 3.
  Los castellers que, per la mateixa costum
de veurerlos, S9 miran com un objecte úni-     Darán rahó de ditas fincas, en Barcelona
cament de diversió, si ab profunditat s' es-  D. Joseph Santacana, Rambla de Catalunya
tudian, tenen una significació gran y filo-   26, 2.°, 2.a porta, y en Valls D. Daniel Vall-
sófica, son V exemple de nostra vitalitat y   dosera Roig, carrer Baldrich, 23, l.er
la font d' ahont tal vegada surten V ener-
gia d* acció, la constancia en lo treball y 'i  BILLAR EN VENTA
no desmayar en las difícils empresas, ca-
rácter que distingeix á nostres compatricis    Junt ab un entoldat de zinch.
y que brillantment ha donat á conèixer en
moitas ocasions.                  Donarán rahó en lo carrer den Bosch nú-
                        mero 45.
  Los Castells dehuen, donchs, conservar-
se, no sols com á profit material deis que      Valls:—Estampa de Francisco Pellisser.
   1   2   3   4