Page 2 -
P. 2

202 LA PATRIA CATALANA.

  Sobre la una de la nit del dimecres al    estudi y conservado de nostres monumentg
 dijous hi hagué barallas en la font de Titit,  artístichs.
 de las ijuals sortí un dels contrincants ab
 dos garrotadas més que regulars a l a es-      Considerem de gran utilitat aquesta pu-
 quena. Las aíguas de Valls tenen fama d'     blicació, de la qual ne son autors los dis-
 esser fortas pero no 'ns créyem qu4 arribe-   tingits catalanistas senyors comte de Bell-
 sen al punt de calentar de cascos.        Hoch y Joaquim Olivó.

  Mes tart hem sapigut que lí assumpto es-                           «•
 tá en mans del Tribunal.
                           En la hermita de Sant Llorens, propietat
  Cridém l* atenció del senyor Alcalde so-   de nostre amich En Francisco Pié, lo dime-
 bre 1* abús que cometan alguns vehins      cres cap-al-tárt hi morí un pàgés d' edat
 abeurant las cavallerias en algunas fonts    avansacla per efecte d* un derramament al
 públicas y altres (donas) fent servirlas de   cor.
 rentador.
                                               •
  Digne d' aplauso esto projecte que la co-
missió organizadora nombrada per la Sei-       Se *ns demana fem públich que per cau-
xantena d* aquesta Vila té ideat per acabar    sas completament agonas á la voluntad del
 d* una vegada ab los defectes que desgra-    senyor Puigjaner, no s; ha pogut publicar
ciadament adoieix la propietat rural. Ac-    encara lo tercer quadern de la Historia de
cedint ab lo major gust á las indicacions d*   Valls, qual, sortirà per tota la setmana vi-
un íntim amich fem present que avuy á las     nent, seguint lo restant de la publicació ab
deu del matí tindrà lloch una reunió de      deguda regularitat.
propietaris en lo local del Carme, á fi de
constituhir una Societat purament agrícola,                          •
qual primordial objecte sia la guarderia ru-
ral, la conservació y creació de camins,      Nostre paysá lo Professor dentista senyor
distribució d' aiguas, creació d* uu Banch    Cendra, de qui parlarem en un de nostres
agrícol, propagar 1* instrucció per medi de   números passat?, durant lo temps que P
conferencias agrícolas, etc. etc. Dita Socie-  hem tingut entre nosaltres, ha fet un sens
tat, segons tenim entes se titulará «Unió    nombre d' operacions, totas ab un èxit felís,
rural.»                     • que corrobora la fama que té adquirida en
                         la práctica de sa carrera. Igualment, ha
  Ja es hora de que nostres agricultors sur-  montat una bona porció de dentaduras
tin de son ensopiment y fassin colcom que    postissas, trebaliadas ab tota la perfecció
valgui la pona en bé de i' agricultura Vá-    que 's pugui desitjar y á la altura dels úl-
llense.                     tims avensos introduïts en dit ram.

  Dada l* importancia de la reunió, espe-                          •
rem que tots los propietaris acudirán á la
crida, cooperan al mateix temps, á tan       Avuy á las 9 de la nit comensará lo
útil com laudable empresa.            quart dels concerts que ab aplauso 's dónan
                         en La Violeta los dias de festa per la banda
                     ••   que dirigeix lo senyor Sanromá.

  Hem rebut de P «Associació catalanista                          •
dí excursions científicas» una Fulla d1 ins-                        ••
trucció arqueológica destinada á vulgarisar
los coneixements d' arqueología entre las      Altre dels abusos que 'ns veyem preci-
classes populars y á propagar P afició al    sats á posar en coneixement del senyor Al-
                         calde, es lo que cometan alguns conductors
                         que van montats en sos carros pera diri-
                         girlos per dintre de la població; qual abús
                         pot donar lloch á desgracias que cs fácil
                         evitar fent cumplir las Ordenansas Muni-
                         cipals.

                        »
   1   2   3   4