Page 1 -
P. 1

SETIANARI DE LITERATURA, CIENCIAS, ARTS E INTERESSOS LOCALS.

 PREUS DE SUBSCRIPCIÓ.       ADVERTENCIA.             PUNTS DE SUBSCRIPCIÓ.
VALLS: trimestre. rals 9.                       VALLS: Administració carrer de
Fora »           No 's publicará cap escrit sense      San Olaguer, II.
Un número sol. . . » 1.  la firma del autor com tampoch       Barcelona: Texidóy Parera,Pi,6.
              se 4rse tornaran  los originals que Los demés punts remetent l'import
 ANY II.         no    inserten.            de la subscripció en sellos de correu

              VALLS 17 JULIOL DE 1881.         NUM. 24.

    CRÒNICA.                   declarat en vaga, per no haverloshi volgut
                           rebaixà las horas de treball. També 's diu
 Diumenge passat hi hagué un saqueig        que 'Is fadrins fusters pensan fer altre tant.
general en las fincas de prop V estació del
ferro-carril. Seria convenient que nostras                           •
autoritats prenguessen sérias disposicions                          ••
sobre la guarda-rural, puig ja passa de
mida lo qu' está succehint en las vinyas y       Desdc alguns dias en aquesta part que ja
hortas inmediatas á la població.           no *s torna á parlar del passeig. ¿Potser ha
                           caigut en sach foradat? Segurament que si
  A nostre enténdrer no estará ben guar-      s* haguessen empleat los medis convinguts
dat lo terme de Valls fins y á tant que no      en un document públich d* ara fá dos anys,
se 'n fasse cárrech lo benemèrit cós de la      1* assumpto estaria del tot arreglat.
Guardia civil.
                                                •
                      •                         ••
                     ••
                            Los vehins de la parroquia del Carme
  La casa Canadeii y Villavecchia de Bar-      avuy están de gran festa. A las cuatro del
celona ha presentat al Ministeri de Foment      matí hi ha hagut un repich general de cam-
un projecte demanant la concessió pera esta-     panas y salvas de morterets. Mes tart han
blir un tramvia á vapor desd' aquesta Vila      sortit los grallaires, Xiquets y gegants á
á la ciutat de Tarragona.              recorrer los carrers del barri.

                      •      A las deu se cantará uu solemne ofici á
                     ••     gran orquesta. A la sortida d' aquest se
                           farán atrevidas torras en la plassa de frente
  Invitats pera enterarnos de tot lo refe-     la Parroquia. Per la tarde professo, essent
rent á la ruidosa qüestió entre la Mina de      pendonista lo senyor Espanyol. A las 9 y
la Vila y '1 Rech del Pi, devem manifestar      mitja de la nit gran serenata per 1* orquesta
que, desprès de fullejats los documents re-     del senyor Garriga, calántse al mateix
ferents á dit asumpte, trobem que las auto-     temps, bona cosa de cohets y carretillas y
ritats obraren del modo que devian.         alsantse una vistosa bomba.

                      •      Pera major comoditat del públich á la re-
                           dor de la font hi haurá varias tauias en
  Los mestres de casas de Sabadell s* han      que sc hi trobaran tota classe de refrescos.
   1   2   3   4