Page 1 -
P. 1

'-

.....Fons de Premsa Local                          Aquell aDy los traclans de ........ "'ab.

Institut df'eEtstdu'dins Vualle•nacsra(w7wwm.ieiv~.c"at") r lo qaa 'o ella l!0 poden quoi:urae deia fira. poúa,MIII ,lla'

                                      ..ben pArloct.meut l' estat en qa~ ~:s ltaba
                                      nostra pagesIa. han fet pap del bach 1. de

  A la. quatre J e I. larde del dia · 19 del                las unglas los IDU,!" 7 mili.. del pel. seDt
                                      "811'"I" terme mitj de quinze à oelse llD.í~ Per
p.......nt••rribarem .1 ...Ucb. poble d. Ver-                .0im.I, (a' obsta ut d' b.....'.....      'la
                                      In rell por quinze mil raia). Los anlm....
d!\ qne SI, en verila t, DO té ¡¡aire de nola-
                                      t''eballa'' 00 ban Ungut .raire preu, ....
bla, en cambi, duraat 13 fira " hi plana
                                      pr..entarsen lOas de lo acostumal. 7 por lo
ti\IOlWI a¡¡..d.b..... AIII DO . xlsleixen Con-
                                      ", nt. lo. payetJ no ban pogut C.r g.í....
48... ni bOILals, n' obst.nt d' acudirhi geat                Cf,rrioIa8.' En quant li. yegolS y cavalla
  tol arreu. Cada caaa 09 uo> fonda y cada
                                      p~j¡s han sill ut que valguesseD I. poaa d'
genoDa un criat; tolbolll .' allotja com la
!(Opa 7 cada qual té de comprarse la mi-                  eRSer mirata.

DMtn.. lla las caU!, 101. donin un raCÓ                    Com desd ' algao Ieml'" on aqnelta part
                                      van e(eclóanll8 las ope...c~ons .ots ~.
_bont dormir 7 a' enearregan de cdorer lo                  t~lDps, lo. tracta ot. han convingut en """
                                      mar un document comprometent.... no
quo se 18 hi porta; pagantse por lo primer
una po ..ta por al l, y por lo se¡¡ont sis                 v~ Ddrer cap animal fins al di. 20. OI

,urlos per m.I\li4í. Curió. es veorer per-                 a(loesta manera molts no 's troba,," UlJ-

IOD.. d' .Ita pooició, convertí.. en assis-                 queixats, com ha sDccehit eD la preseot tlra.

....... aDInt' la compra ab lo cistell al                  -'"---r-U.u f...i que aquest comprom!. no '6 con-

Iorú. 'L' Ideo ~. quO eu las ca... DO 's vol-                vorteixi en pal·.ula de gitano 17 _ _
aula enca rregar d' ..ttreball se eompreot
                                                   •
parlectameot. Oeneralment. las persona.
qne acudeixen 'lllIi may so ' n ban vist de                 Veyeu aquell pagés que vII. pe .¡ can.. de,
Dl98 CrdC&s que 'I tenlr que 3D.r d. la com-
pr.....,. p!r eoDel8ü.eot, DO 8st4n aoostulDa-               Margorcll, trist y ab las maos , taa butxa-
da., regafeljor. per aixó. los que vOlien
qIl8Yiureo se valen de l' ocasió pora I.rlos                cas, do sOIr.! que DO donara booas ootioial
pagar un ull d. la cara por cada cosa que
eompran, lBentres q1l8. no passat'Ïa aixís                 de la fira. Ant. d' ahir arrilMI .b UD parell

.!IIIt.e 'Is mateixos del poble.                      de mula. y uns quants durot. pera lo q.ae l'
           ••
                                      bi pogués s uccebir. Vengué 'Is anim,IoDI'
                                      un preu mes que reguli ,'. pero 'Ia J~JIon

                                      s' eocarregarea de traurerli '1 bon ho"',
                                      'ls quartos.

                                       Dret" TIIrrega v~ uo jove mootot e. on
                                      llnstron mula , es }' hereu de UDa Corta ~.i

Prop de DliU mos dura Ja flra, pero 'I dia                 8a di Urgell quo, després.d i aver VeDu.t Iol
                                      .bous 4. bon preu, 'iS n' eotorna cap' sa ca-
designat pol" la major .oimació es lo 25;                  sa saU.ret de la fi ra.        •
ro... com aquea a D7 ba caigut eo dilluDl9,
                                      Veyeu aquell borne. esgargameU.nt.e ea
laa !ligut motiu pora que ' 124 fos lo pre-
                                      r.maJ del carrer, es un que 3n' " fira per
ferit.    ,
                                      comprar uo 30imaló. bs .i¡¡ut vI,.ti...
Deade las prÍlnoras l,oros del citat dia se
                                      dels cumoler., dooanlli uoa mula cep,
. .gé por tot• .,.nIOD~ goot que ab la major
                                      guita 7 vella.
sati.facció acudia 11. Or.. IImpos.ible de.-
                                      AqueU parell d' e.amorats que a' osIIn
ariurer lo oop de visb que preseotava la
                                      en lo balcd del caCé tiranlse ftoreta!, llOO de:;
pÏOI • y domés carrers del poble I Munió de
                                      que l' uu s' ha firat de l 'a ltre. Lo preu qu
pepadin8rs cridant com" desafora". Altres
                                      rmesCI,la bu té 08 oabMl dia! pochs di.. en CIlI
enganyant" 1i jovenalla ab la. tauletas d.                 de l Dotari.    tart. lo tracle seMI oellat

rifar. Mo. eul14 ran jochs de m~ns, enseo-                 per lo ractó al pou del altar.         .

' 7"n Cora" la .riila (IOrda ó bó la IIUDa en uo              Ir." a,.,\xl. es lo moo, , un. ' Is hi .., b6 ,. , .1-
                                         malament; 7, cadaqoal ooDla de ls
ooye. Y. en tolas parla, badoeb. que con-

kmplao _9U6Ita. cosal. per ella dejeone-                  se¡rons los negocis que ba Cel. ,

audll, &lpoSIntse .1 mateix tempa. t que                                       ,..~

aleun deixeble de Caco 'la bl _IIri Iu                   30 Abril de 188t.
buweu.

    •••                                 --;.;.7"-;LL8;";;':~.::':::":-"'-P-.-:4::-'-':.-"""":-'_-"·'"-:U"''.-!':.:!''«.'' ,.

                                      • fio "
   1   2   3   4   5   6