Page 8 -
P. 8

96 L A P A T R I A CATALANA.

comotora per la secció de via de Vilanova á  ciosa no tan sois per ells sino per tota la po-
Barcelona pera lo día qae 's tenia calculat.  blació.
Mes los naturals obstacles de las plujas
continuadas ab una persistencia desacostu-                        ••
mada han arribat á parausar ios traballs y
la suspensió de las obras, al peu de Mon-     Lo senyor Ramon Bigas que té la agen-
juich motivada per ordre que rebé del Capi-  cia de transports per la via de Tarragona á
tà General de Catalunya Sr. Pavia, habían   Reus y Lleyda, está montant un despatx
en tal manera entorpit la marcha de las    que al mateix temps que servirá de tal será
obras, que no era ja possible teñirlas cor-  sala d* espera per los viatjers y per los que
rents per la fetxa que s' habían proposat.   van á rébrerlos.
Empero assegurà, que, empresas novament
se tirarian avant ab tota la pressa que ho    Lo senyor Bigas mereix un aplauso per
permeti la naturalesa de las mateixas á fi   lo molt que va esmerantse en proporcionar
de teñirlas llestas quan abans millor.     al públich totas las comoditats compatibles
                        ab la baratura.
  Lo dos de Maig no podrá, donchs, veurer
V inauguració parcial de la via, lo qual se                        •
veu clarament no es culpa de la Societat ni                       ••
de la digna Junta de Gobern, ni de cap deis
contratistas sino de causas superiors.      Ignorem si P asumpto de las firas que in-
                        dicarem en un altre número ha sigut trac-
  Eix allargo, que no será molt aaant de   tat per nostre Ajuntament. Creyent, que la ,
cara al bon temps, vindrà bé als Vilano-    realisació d' aytal pensament es molt facti-
vins pera fer mes complerta P Exposició re-  ble y que podria reportar beneficis á nostra
gional ab que volen soiemnisar aquell acon-  Vila, no voldriam que caigués en sach fora-
teixement.                   dat. Per això insistim per segona vegada y
                        anyadim que P Ajuntament que tal meilora
  Lo dillums passat aparagueren las Uistas  portés á cap se faria digne de P agrahiment
de la Rifa d* esta Vila, impresas ab la gran- de tot lo poble.
dària y al estil de las de Barcelona.
                         Segons s' ha indicat, aquest pensament
                      • fou iniciat ja per lo Diari de Valls que 's
                        publicava aquí en época no llunyana, al
  S4 ens ha dit que en esta Vila hi ha una  qual ceclim lo dret d* iniciativa.
escola de jugadors.
                         Lo dimecres pròxim vinent se donará en
  Sembla, que, lo professor ensenya á sos   nostre teatre principal la primera represen-
jóves alumnos, no tan solsament los jochs   tació del drama sacro La Passió y moH de
no permesos per la lley sinó tot lo vocabu-  N, S. Jesucrist. Dirigirá la companyia lo
lari de la gent mes inculta y renyida ab la  senyor D. Francisco Ginabreda molt cone-
moral.                     gut de nostre públich per haver desempen-
                        yat en varias ocasions molt acertadament
  Bástin aquestas rallas, pera que, si la   lo difícil paper de Pilat. Figuran ademes
noticia es certa com sospitem, se dongui    com á primera actriu la senyoreta donya
per entes lo mestre d( aytals deixebles.    Maria Bailón y com á dama jove la senyo-
                        reta donya Concepció Garrido. La empresa
  Las diferencias entre fabricants y treva-  se proposa introduir algunas novetats en la
lladots han desaparegut, desprès de haberhi  qüestió d* espectacle á fí de donar mes
mediat P Ajuntament.              atractiu á una representació que s' ha po-
                        sat tantas vegadas en escena. A aquest ob-
  Desitjariam que may se turbes la bona    jecte s' han organisat uns coros nous de di-
armonía que deu haber entre capital y tre-   monis, ciutadans y d'àngels haventse tam-
vall pera arribar á una prosperitat benefi-  bé renovat varias decoracions; iot lo qual
                        promet á P empresa un bon resultat. Tenim
                        entes que *s donarán tres funcions sema-
                        nals.

                          VALLS: — Estampa de Francisco Pellisser.
   3   4   5   6   7   8