Page 7 -
P. 7

LA PATRIA CATALANA.                  95

 Dels consells novament el-legits, una mitat, que   riarse de que han quedat partidaris vencedors ni
designará la sort, ab arreglo á lo disposat en 1*   vensuts.
article 8 de la Reforma, durará fins al 30 de no-
vembre pròxim vinent; y 1' altre mitat fins a igual   Urgell 28 de Febrer de 1881.
dia de dit mes del any 1883, renovantse en lo suc-    Lo Delegat del bisbe d4 Urgell, doctor Lino Frei-
cesiu los Consells en la forma de costum.       xa, Pbre.
                             Lo Delegat de la República francesa, A. Imbert
 2. Se declaran subsistente los acorts de carác-   Gouteyre.
ter purament económich administratiu presos fins
lo present dia per las Consells Generals y de Par-       CRÓNICA.
roquia que han vingut funcionant després del 8
del últim desembre: feta exepció de las multas que           A. -v ± s .
tal vegada s* haguessin imposat per falta de cum-
pliment á las disposicions del Consell general. En    Ab lo present número conclou lo trimes-
quant á las contribucions ó repartos que no s' ha-   tre de la vella subscripció. Desde avuy
gin fet efectius, se sospen la seva execució fins   aquesta Revista será setmanal, y 'Is preus
que se haí4i justificat la seva legalitat.       de subscripció serán de 9 rals pera los de
                            dintre Valls y de 9 y mitj pera los de fora.
  Los gastos ocasionats per los últims aconteixe-
ments serán abonats de fondos comunals, sem-       Aquets últims podrán fer efectiu son im-
pre que resultin justificats devant la Comissió que  port per medi de sellos de correu.
al efecte \s nombrara.
                             Valls 13 Mars de 1881.—Lo Administra-
  3. Se declaran absolutament prohibidas las ca-   dor.
sas de joch de qualsevol classe y condició que
sian, aixis com tots aquells establiments que baix                        ••
qualsevol pretext puguin donar lloch al mateix.
                             En altre lloch trobaran la proclama que
  Per lo que fa referencia á construcció de carre-   'Is Co-primpceps de la República de Andor-
 teras, ferro-carrils, explotació de minas, creació  ra dirigiren als naturals d' aquell país ab
 d' establiments de banys, etc., y en una paraula,   motiu dels successos allí ocurreguts desde
 tot lo que tinga relació á travalls públiehs, podrá  '1 8 de decembre pròxim passat fins á la fet-
 '1 Consell General admetrer demandas en aquest    xa. Fem notar que fou escriuen català per
 sentit, y deliberar sobre las mateixas; pero no tin- ser 1' idioma oficial de aquella República.
 dran sas resolucions efectes legals fins y tant que,
 habentlas sotmès al beneplàcit dels Co-primpceps                         •
 hagin obtingut la sua sanció.                                  ••

  Si en lo trascurs de temps s; autorisessin per los   En lo convit que en obsequi al benvolgut
 Co-prímpceps las concessions d4 algun dels esta-   senyor D. Francisco Gumá se celebra en
 bliments de que 4s fa méril en lo párrafo anterior,  Vilanova de Geltrú ab motiu del bon èxit
 y ab pretext de las mateixas se permetés en ellas   obtingut en la formació del Banch de aque-
 lo joch, desde luego quedarán tancats los espres-   lla, lo senyor Gumá manifestà loagrahiment
 sats establiments, sens esperansa de obrirlos de    que sentia pera tots los qui tan galantment
 nou.                          habian acullit sa idea y contribuit á tan
                            brillant resultat, fent notar, que, molts, hi
  4. Se concedeix una amnistia general per tots    habian pres part apesar de no tenir interes-
 los actes que puguin calificarse de delictes poli-   sos creats en aquella flornaixent població,
 tichs que hagin tingut lloch desde '1 8 de desem-   animats del desitj de véurerla gran y ab
 bre últim fins al dia de la notificació del present  vigorosa vida.
 manifest.
                              També manifestà dit Senyor, quan greu
  5. Tenint respectivament los Co-primpceps, en    li sabia véurers contrariat per primera ve-
 forsa de sa Soberanía, lo dret d'exigir de sos súb-  gada no poquén complir los seus desitjós y
 dits las satisfaccions degudas per los agravis in-   los de tots los accionistas del Ferro-carril
 ferits á sas personas ó als seus representants; lo   qual es gerént, de veurer recorrer la loco-
 Co-prímpcep francés se reserva la facultat d' exi-
 gir á Andorra las satisfaccions y reparacions que
 cregui justas per los agravis que s' hagin inferit
 á son Veguer y demés representants de sa auto-
 ritat.

  Andorrans: per los acorts que acabem de pen-
 drer los Delegats, que en substancia son los que
 van transcrits, podeu conèixer fàcilment: que sols
 sl inspiran vostres Co-primpceps en lo desitj de
 vostra verdadera felicitat: que tenen un ferm pro-
 pòsit de que imperin entre vosaltres los principis
 de la sana moral: que per Ells tots los Andorrans
 son acreadors á sa paternal y soberana protecció
 y que impulsats per los sentiments de justicia y
 equitat han resolt la present críssis ab un criteri
 enterament imparcial, sens que ningú puga glo-
   2   3   4   5   6   7   8