Page 6 -
P. 6

94 LA PATRIA CATALANA.

  De sopte 's posa serio; acaba de llegir lo        Y no significa això, que vostres Co-primpceps
següent: «La unsa que V entregará '1 noy-         vejan ab indiferencia tot lo que puga contribuir
de ca *n Batet, la donarás á la teva tia An-       al foment de la riquesa del país, puig ningru ab
tonieta pera que 's cobre la mantellina que        mes anhel que ells desitja la verdadera prosperitat
m* ha enviat.»                      de las Valls, y per lo mateix se troban sempre dis-
                             posats a satisfer las aspiracions Ilegitimas de sos
  Se fica la má á la butxaca y exclama:         habitants. Estigau certs, arnats habitans d' An-
  —Bé, encare fm sobra un rai pera es-          dora, que no 4s negaran á fomentar vostra rique-
criure á casa.                      sa, sempre y quan las circunstancias aconsellin
                             que hagi arrivat lo moment oportú y en sa alta
            NARCÍS OLLER Y MORAGAS.      sabiduría jutjin, que ab aixó no quedan posposats
                             interessos mes estimats encara.
 A N D O R R A .ANDORRANS: Los dolorosos succesos de que
                              No considerám necessari fer aquí memoria deis
ha sigut teatro vostre hermós país desde *1 8 de     succesos del 8 de desembre prop passat; pero sí,
desembre últim, han cridat poderosament l4 aten-     es convenient dirvos, que la prosperitat no 's con-
ció de vostres Co-prímpceps, los quals sempre       segueix, trepitjant lo dret y apelant á la insurec-
atents als sagrats debers que 'Is imposa l4 alta     ció, qual llegitimitat jaroay podrá invocarse, en-
Dignitat de que están revestits han cregut conve-     care que aquella haci sigut coronada per éxit
nient deixar sentir la saludable influencia de sa     felís. Sou ciutadans d' un poble que está gobernat
suprema Autoritat pera restablir la pau en tanta     per lleys sabias, y en lo respecte á las mateixas
mane ra perturbada, y afirmar l4 orde moral y ma-     trobareu la arrel principal de vostre benestar.
terial que es una de las primeras necessitats dels    Quan no hi hagués tot lo acert en 1' administra-
pobles. Ab aquest designe los Co-prímpceps d*       ció dels bens comunals, no ha de ser la insurrec-
eixas Valls han tingut á bé nombrar Delegats es-     ció ab las armas à la mà la que deu obviar eixos
pecials als que han revestit de plens poders pera     inconvenients, ans bé la expressió de la volun-
que, tractant entre sí, posin en práctica los medis    tat dels electors portada à efecte per la lliure
conduhents á la realisació d4 aquells fins.        manifestació del sufragi: y si la urgencia de las
                             necessitats que s4 han de satisfer no admet dila-
 Los que suscriuhen desitjosos de cumplir ab la     ció, trillat está lo camí per arrivarals Co-primp-
major perfecció possible la delicada missió que      ceps en quals salvadoras mans estan los destinos
*ls ha sigut confiada per vostres Co-prímpceps, han    del país y á qui sobran medis é íntel-ligencia pera
estudiat ab maduresa la qüestió Andorrana baix      curar tots vostres mals.
sos multiplicats aspectes, y en lo vivíssim interés
que 4ls inspira, han concordat unas bases, (que       Si, lo que Deu no permetia, continuas entre vos-
serán sens dupte lo fonament de las solucions que     altres la fonda divisió que han causat los últims
s'han de donar als problemas plantejats), bases      successos, s4 agravarían cada dia mes los desastres
que s4 han comunicat ja al Ilus. Consell general     que lamentau, entraria lo desconcert en vostra ad-
d4 eixas Valls.                      ministració, s* aixugarian las fonts de la riquesa
                             pública, y tal vegada posariau en perill lo que
 Pero los Delegats no creurian dignament acaba-     vosaltres mes amau. Es puig de urgent necessitat
da sa missió sino deixessin sentir sa veu á tots los   conjurar eixos perills, restablint la pau y afirmant
habitans de las Valls, de qual eticas concurs no es    l4 ordre, per qual fi considerem ser medi molt apte
possible prescindir* si s4 han de portar á felís ter-   apelar à unas eleccions generals, á fi de que do-
me los lloables propòsits, que han concebut per      nant vostres vots ab llibertat plenament .assegu-
la pati y prosperitat dels mateixos.           rada, apareixin al frente dels negocis públichs
                             aquells de entre vosaltres que sian acreedors á
 Influencias estranyas degudas a miras egoístas     vostra confiansa pera ser la verdadera representa-
han sigut desde molts anys las causas generado-      ció del país.
ras del malestar que afligeis á las Valls y que sor-
prenent vostra bona fé vos han alucinat ab espe-      A aquest fi y ab l4 objecte de fixar alguns punts
ransas de falsas riquesas que debían esser produ-     que os serveixin de norma de conducta, los del-
hidas per la creació de certs establiments de joch    legats dels Co-prímpceps habentnos mútuameut
que la Religió, la moral y la mateixa civilisació     ensenyant los plens poders y reconeguda la auto-
dels pobles, .condempnan juntamen. Vostres Co-      ritat dels mateixos, habem convingut entre altras
prímpceps á quí están encomanats los grans inte-     cosas en las següents:
ressos del país se troban en lo deber imprescindi-
ble de reprobarlos enèrgicament y de impedirlos       1. Se faran novas eleccions generals dels Con-
per quans medis estigan en sas mans.           sells de la Vall y de Parroquias, las quals se veri"
                             ficaran en la forma prescrita en la Lley de 1866
                             coneguda ab lo nom de Reforma.

                              Las eleccions tindran lloen lo dia 7 de mars, á
                             qual fi las autoritats de las Valls donaran las dis-
                             posicions de estil.

                              Las mesas se constituirán en la forma prescrita
                             en la citada Reforma, anyadintse á cada una d*
                             ellas dos interventors, que serán designats per los
                             Delegats, á fi de garantir las llibertats del sufragi
                             y la veritat del escrutini.
   1   2   3   4   5   6   7   8