Page 4 -
P. 4

92 LA PATRIA CATALANA.

  L¿ orde del desorde era lo que regnava    brassos, guardava la inmovilitat dc una ca-
allí; tot estava á la rná, tot á punt de fer  riátide.
son servey á un amo generós, expléndit pe-
ro viu de geni, que no vol perdre temps ni     L' amich sentia com cert remordiment
pararse en cosetas. Cap calaix beu tancat;   de despertarlo; mes á la fl 's determina á
lo piano overt y ab la roroansa de barítono   ferho.
del Trovador posada en lo faristol á punt d'
esser cantada; las vidrieras déla llibrerieta   —Ola, Batet! tú per aquí?... Quin£ hora
(propietat de la despesera) mitj badadas    és?—exclama 1' estudiant ab los ulis encare
també y dins á* aquella no pochs llibres aje-  com unas taronjas.
guis ó posats del revés. Cap cadira arren-
glerada ni desembrassada, totas ellas ser-    —Vaja, vaja, queja ès hora, home... ¿En-
vant encara la posa en que las havia deixat   care ets tan mandrós?... Qué potser has vet-
en Lluis. Aixís i4 un deya: «Aquí va seure   llat algun amich avuy?—digué ab benévola
'$ pera tráurer uns mitjons del últim calaix,  riatlleta <n Batet.
encare mitj overt, de la calaixera.» Uu' al-
tra: «Jo vaig servirli d* escambell per' arri-  —Cá, home, cá! Lo qu' es, que tinch una
var á la sombrerera que hi ha dalt de la    desgracia molt gran: que visch fora de la
llibreria ab la tapa penjant,» ó si ho voleu  meva patria... No has sentit parlar may deis
més clar, «en Lluis no l'usa gayre Él som-   antípodas, d* aquells que tenen lluna nien-
brero de copa.» Altras duas, posadas, cara   tres nosaltres tenim sol? Donchs jo só un
á cara, al costat de la taula, revelavan qu'  antípoda trasplantat que, com segueixo las
aquell havia estat llegint, y gronxantse en   costums de la meva terra, soch malmirat
l' una y estirant las camas damunt de 1* al-  en aquesta. Si jo visqués allí com aquí
tra. Lo llibre restava overt com si esperés   visch, fóra P home mes matiner de tots: me
un' altra tanda de lectura, y en la meteixa   llevo á la una. Tot es relatiu en aquest
taula £s veyan barrejats ab la major confu-   mon, tot es relatiu!
sió, periódichs satírichs com lo «Gil Blas» y
«El Cascabel,» obras de Paul de Koc, llibres   —Ja! ja! ja! Sempre 'n tens una pera
de texts de la facultat de Dret, «El Criterio» dir—... Mare de Deu y que cn ets de felís,
de Balmes, «Las baladas» de Víctor Hugo,    tu no envelliràs may.
«La Divina Comedia», «París en América»
de Laboulaye, un tractat del joch de Caram-    —Nó, per are y tant que dure això del
bolas y, en ñ, un totum revolutum de pa-    estudiar, no tindria de que queixarme si
pers y llibres tan oposats entre sí, que no   granagés un xich més. Es la gran vida noy
podían pas concebirse amistosament afila-    si durés més y un no anés tant curtet de
rais en una biblioteca, sino apilotats en un  pistrinchs, com te dich.
desorde com aquell.
                         —Bé, que no vols lo que *t porto?
  ¿Qué no deya del cervell de 'n Lluis sem-    —Qué potser arrivas de Sabadell?—cridà
blant barreja? ¿Qni no veya allí al estudiant  V estudiant incorporantse desopte.
alegre, bullanguer que, com la papallona,     —Sí, home, sí. He vist á la teva mare y
flayra aquí, flayará allá, á tot arreu trova  m* ha donat una carta y...
aromas y en lloch la flor que '1 fixse y re-    —Y qué més?—Corre, digas.
tinga per sempre més?               —Y una unsa.
                          —Un* unsa? calla per Deu, calla que per-
  La Sra. Rita indica al foraster lo Hit hont do 4l mon de vista.
dormia en Lluis y eixí afora. Aquell resta     Y no bé vá dir aixó, comensá á estirar
una estona contemplant somrisent á son bon   ab grans estrevadas lo cordó de la campa-
amich qui, poch menys que feixat ab los     neta, alarmant tota la casa y mésqu'á nin-
abrichs, gicat de boca terrosa y estés de    gú á la Sra. Rita qu* entra corrents, mitj
                        temerosa de que 1* estudiant fos víctima d'
                        aquell desconegut á qui havia tant fàcil-
                        ment franquejat ella la porta.

                         —Sra. Rita, no 'm pose plat á taula, ho
                        sent? no *m pose plat á taula! Han arrivat
   1   2   3   4   5   6   7   8