Page 3 -
P. 3

LA PATRIA CATALANA.               91

     Ja las llars no fumarejan       s4 estacionava tot lo matí en aquell balco-
   com avans de dia y nit;
   ja tot vessa poesia            net acá lenta nt lo roser y la clavellina que
   pe 'Is entorns del Francolí.       hi tenia la noya de la despesera; prou s4

     Ja las nenas de la terra        enmirallava en los vidres y enmareperlava
   corren pe 'i camp ab johí,        i4 estuc'h del frontis; prou s* enpenyava en
   mostrant sas senziílas galas...
    ¡ditxós temps que tot somriu!      entrará dins, tan sols fos ctarejant per la

     Cada jora ¡ay! quan jo surto      prima fonadura dels porticons ó deixant es-
   y 'm passejo prop del riu,
   cada fulla té una perla          corre algun qu' alíre de sos lluminosos
   qu' ha caigut durant la nit.       raigs per 1* escletxa d4 un galze mal ajustat;
                        mes lo pobre no passava d4 aquí; aquell
     Ja no #s veu neu en la serra,     camp l4 hi era vedat.
   ja no 's jelan los plantius,
   ja tot respira alegría            Valga per la befa lo ben rebut qu4 en
   pe 4Is entorns del Francolí.
                        cambi era per la cosidoreta que traballava
     Ja las fultetas dels arbres
   á poch á poch van sortint,        ab sa máquina al peu raeteix del baleó del
   com dientnos: ¡molt bon dia!
   ¿la Primavera es aquí?          costat. De bon matí, quan éll tot just aguay-
                        tava per 1* horisó de la mar com si s4 aixe-
     Ja catifas d4 esmeragdas        qués solemnement d4 un inmens llit sobre-
    estesas á prop del riu
    van seguint enmirallantse        cobsrt de satí blau y brodat de brilladoras
    tot posantse 41 nou vestit.       estrellas, aquella ja l4 anyorava, y tan bon

     ¡Benvinguda Primavera!        punt lo veya vindré, treya joyosa á fora la
    Missatjera del estiu...         cadarnera y 41 canari, perquè ab llurs cants
    ¡Benhaja aucells y floretas       li fessen més deleytosa l4 estada.
    dels entorns del Francolí!
                          Mes deixantnos de poesía y de valla nt al-
                 -"•«VVV/W/W*-
                        tra volta á la prosa, deya jo, y si nó ho dich
   UN ESTUDIANT.               are, que '1 dia á que 4m refereixo y en
                        aquell4 hora, se presenta á la despesa de-
 Era ja raitj dia qu4 encare no s4 havia
obert lo balcó de la cambra que 4n Lluis    manant á en Lluis un jove senzillament
ocupava en la despesa de la senyora Rita.
                        vestit. La senyora Rita que com despesera
  Lo sol, sempre expléadit y manyagó, prou
                        modelo tenia ja fetas á motilo las respostas

                        convenients á consemblants casos, digué ab
                        aplom digne de meilor causa, que 41 senyo-

                        ret per qui demanava, no hi era; mes lo jo-

                        ve ab no menor serenitat, interposà que
                        «ja 41 podia despertar ja; qu4 eran amichs y

                        li duya una bona nova, que li duya diners.»

                          —Jocreya tot lo contrari...—replicà la

                        despesera, rient.—Essent aixís, entre, en-

                        tre.

                          Y com una vera estranyesa no ocorregu-
                        da en molt de temps, s4 obriren los porti-
                        cons d4 aquell balcó ans de la una del mitj

                        dia y un doll de sol, queja no més traspa-

                        sava un triángul del vidre més alt, penetrà

                        en la sala escampanthi llum y alegría.

                          Calia sols entrar en aquella cambra y fle-

                        sarse un xich en los objectes, pera conèixer

                        tot seguit ja no lo físich, mes també lo ca-

                        rácter, la il·lustració, las costums, las afl-
                        cions, l4 etat, lo cor de 'n Lluis.
   1   2   3   4   5   6   7   8