Page 1 -
P. 1

Q

  PATRIA CATAL

REVISTA DE LITERATURA, CIENCIAS) ARTS E INTERESSOS LOCALS.

          SURTIRÁ DOS VEGADAS AL MES.

 PREUS DE SUBSCRIPCIÓ.       ADVERTENCIA.          PUNTS DE SUBSCRIPCIÓ.
VALLS: trimestre. rals 6.
Fora » » 6y*/t.      No ;s publicará cap escrit sense     VALLS: Administració carrer de
Un número sol. . . » 1.                       Baldrich, 16. cantonada.
              la firma del autor com tampoch      Bar celo na: Texidóy   ePnatrle4 ra,Pi,6 .
 ANY II.         se lrse tornarán  los originals que       punta reme        impor  t
              no    inserten.                        t
                                   ili* la <nhsçripcjó en sellosde correu

              VALLS 13 MARS DE 1881.                        M. 6.

  LA PATRIA CATALANA, constant defenso-       en lo camí de las aventuras, sens preveu-
ra dels interessos morals y materials de tot     re r que V ensaig podria costar car, molt
quant se relaciona ab nostre benvolguda       car, ab conseqüencias mes fatals de lo que
terra, no pot rnénos en est moment, de do-      un pot imaginarse.
nar lo crit d' alerta. Es precís alsar nostra
veu pera que '1 poble enter vegi, si per        L' Espanya que, en lo que vá del present
desgracia s* arriban á plantejar las teorías     segle, ha sapigut reposa rs4 de las feridas
del lliure cambi, que no som los que desit-     causadas per las terribles guerras civils y
jem lo sistema proteccionista pera fomentar     estrangeras, ¿podria referse de las malas
lo travall nacional, los autors de la desgra-    conseqüencias d4 un ensaig lliure-cambista?
cia de la pàtria.
                            Nosaltres que considerem en nostra nació
  Los homes qu; estiman los sagrats inte-      fonts de riquesa, nosaltres que i4 havem
ressos de la nació; aquells que pera fer lo     vist sortir per si sola de grans apuros, des-
bé del país, prenent exemples práctichs, no     confiem de tot, plantejant lo sistema de nos-
volen cooperar en lo planteig de sistemas      tres moderns economistas. ¿Y perqué? Per-
basats en teorías utópicas; tots los que pera    qué si bé una guerra civil reporta perduas
realsar nostre crèdit volen acudir als medis     considerables d4 interessos, en cambi, 4ns
racionals y per consegüent als que la pru-      queda V esperança de que algun dia podrán
dencia dicta; los que allissonats per la ex-     renáixer las forgas vivas del país; y en la
periencia d* altres nacions, saben posposar     práctica de las teorías lliure-cambista,sfins
la política devant dels sagrats interessos,     hem de perdrer aquesta esperansa, perqué
del país; y en fi, tots los que 's precian de    1* industria, comers y agricultura en Uoch
proteccionistas, estan posant lo crit al cel     de tenir una suspensió rebrian indefectible-
contra 'Is que tractan de colocar á la nació     ment una ferida de mort.

                            Lo crit del país ha sigut unánim. Los pe-
                           riódichs, las publicacions de tota classe, las
                           societats que *s dedican al foment de la ri-
                           quesa nacional, en una paraula, tots los
                           medis que ofereix la prempsa, fins I1 in-
                           fluencia de personas elevadas, está en joch,
   1   2   3   4   5   6