Page 4 -
P. 4

i.A MOi\TAíSiYA..

ÍOtSítíi' iifesil yliilïi                 MÜNTA_DO CON AUREGLO A LOS         ran Hot
                                 A DKLANTOS MÜDERNOS
TREVA'.is (:n^miaàjs:> ::<F T O T A                                 AIONTAT A LA MODERNA
                              CONóTr.liCCÏON
                                                   Servei é^ aufomótflís
                            ífe Í7·c^l?a/os arí^siíix>s, de Forja,
                            CnicdaJo^^, E.\í:iiJ:padosyRepti-
                            /ciiios rii ít'Jr C'-'S^ t^ metales,

  1 L;ïb PER A SüCIlii - Í ; I "           lilÉfi lii;;;i! [ffl MÈi           Despa'ir de biUlets a Barcelona ai

É i i iSíiiS à ! i l l i                  í'l í / » • .               I^iosc Fr^açcés

                            ^-•inwnjú %Míüias ® Ayc

                            Valencià,-21 f           FHODON  enfror^t dels maoatzèmISs 4 SICxLO»

^^^^^^íP^p5ÍP^p^^^^^s^^p^p^^^^í^^Pi»i^;«ï^a^;^P^p.5iP^

                .JA. A . '•«»»«, 'v' vN iríii ii Oli i [ií i í i           OTEL GORIEBD
                               "M ARINÈ".                             :DE:
Gran taller de móqirine.- Je cosir,              SA^T P^U DE SKGURiES
de toh si?./emes, a corr.p/e propi.

   Maquinis garainií'.mü·s di\\ue JO píe·;.     mi                 c.a
Màquine·i uniiplt-iat·ieut novc^ ifusdí' ito ftcs             ^ 4 6 Hí-A Vuí^

  Agnilès T c^ccessi ri\ peia tot-·· n'oni de r.-d   — - — DKSPAIG:               Sïïííi i'iÜii l\ Ü i! 1115
 quit/es.—Exiatencia pe-nianent ea uíi gran.      Piassa de l::i Coiistiiució, 3, 2s^
 diós assortit de rols niodels. —Reppracions                              Per encàrrecs i dospaig de bitüets ^
 econòmiques per d:-cils rrne siguin.                                Barcelona Carrer de Vergara,

   Carrer de U'ule. c:.! 2j.—:>-;'/?-''/ /Í/VW,                           SHRVhí DE CARRUATÍES

    Aí/iórL·r i\7.':, PINEDA

FABRICA A VAPOR                          ^

                  -— CE —                  DE

llDíiïiiUiíilin'üíüfes                 úosep (^olas

                                                   Disposable

J a i r g e <2atà                    i/ ijim_' f^B           nop&fafs

                         Grait assortit en gèneres del pafs         OÜTANY

Puente Mayor, del i ai 7.-—GERONA í extraífgers i Forvería anslesa.
                            ^im^-^m^é^^Mt^immm^-^í:^^-^^

 TALLER DE CONSTRUCCIÓ DE FERRERIA

           J2N TOTS hLS SEUS RAMS

Martí Tuberí i Gendre                                   REDACCIÓ Y ADMINISTRACIÓ. Carrer ae Valencià, i§

             ESPEUAIJTAT EA LA

                            AMB PAÏENT D'tNVBNCIÓ

Valencià. 38.—CAMPRODON
   1   2   3   4