Page 3 -
P. 3

LA MON TANYA

FRUITA P'íSTIU                    atenció del Pare Se.rrat de accedir a predicar             de Barcelona se dedica a fer dits envios gratis
                           en nostre ptirroquial a pessar dels nvúltiples             demana, noftro amic, la representació en eixa
                           quefers que sobre d'ell pe.9sau com a Supe-              /-omarca, que l'hi fou coní'edida, al sols i
                           rior de la Residència de Manresa y aixís que-             únic objecte de pognier ser útil a tots quins
                           dà demostrat acudint tot el poble en maspa a              en el tarreny d'Aírica defensan el bon nom
                           tots tíh actes relligiosoB.                      de no.stra beuvolg-uJa Espanya.

  La vila dels meus amors té els encants                           * saooooc.ooaooo.oo·       .Nostre benvolgut amic i preuat eol-Iabo-
d'una auba clara, d'un dia vessant de llum                                         rador en Josep Serra Molins, desde molts
)• d'uns capvespres q u e encisen, CamprO'        S'ans preg-a la inserció de la nova seg-üent;           any.s, Mestre do l'Escola de nois de nostra
dón es un poema curull de vida escrit           Havent sobrat, de les festes que se cele-            vila, s'ha trasladat a Caseà de la Selva en
per la mà divina en el i m m e n s llibre de                                        calitat de Director de les Escoles graduades
fa natura.                      .braren en la Plaça del Dr. Robert en honor a             de dita població. Molt ens plau que'l compa-
                           Sant Ramon; un total de 21 pessetes, la Co-              ny Serra hag-i vi.st complert son desitg de
   Ijuaiteu sinó!                  missió n'ha fet entreg'a al Sant Hospital d'             millora, encara que sentim de veras el buit
   Que us diu al cor aquest bell romiatge;     aqueeta Vila.                             deixat entre nosaltres per son bon caràcter,
aquesta interminable processó que's des-                                          al ensemps que ho deplorem per l'ensenyança»
grana vers les fonts de la encontrada. quan                              aoooQo{*ooooo Do tt» per resultar ésser un ver apòstol i per lo tant
el sol cau a ppnent? Es l ' h i m n e d ' a d m i -                                     dificilmeat sustituiblo.
ració de l'aire pur, dels paisatges de claror       Durant els dies 3, 4, 5 í 6 del present meB
i de la aigaa fresca, q u e entonen a l'unís-     va celebrar la seva festa major el vehí poble                                           OOOOODOOOOOOOOOS
son i a m b un mateix sospir tants d'         de Sant Pau de Seg-uries,
aimants de les valls nostres. Es la sensa-                                            El dia 5 del present mes va morir a
ció de l'esperit q u e cerca amatent el goig        Deg-ut a la bonança ' del temps es vegó              Sabadell en Josep iMasUovet Malegrida natu-
 pur de la bellesa immaculada, d ' u n gaudi      molt concorreg-ut de camprodonins.                  ral d'aquesta poblaçjó i pare de nostre amic
sense aspror, d'un roser sense cap espina.                                          en Honorat a quin desitjeuQ com a tota la de- .
Tot aquí regalima llum; tot vessa poesia i         Per als balls, sardanes, concerts i demés            més iamilia el bàlsam de cristiana resiguació-
aquestos enconlorus son ben amarats de         festeig'S, tingueren contractada la renombra-            pera tan irreparable pèrdua.
 la h c r m o s u r a , q u e copsen els artistes en  da orquestra "La Pirinenca" de nostre vila.
 llurs quadres.
                                                    eoooooottoootteoa •

                             -«En aquesta redacció hem tingut el gust
                            de Buludar el primer número del valent set-

Ni acaba aqui el poema.                manari nacionalista titulat; "L'Estevet".

  Quins son els sentiments de la vostra         Hem rebut un número del quiuzenari ca-                El dia primer del • present niee prengué
ànima al contemplar aplegats en santa         talà qii? surt en k vila de Sta. Coloma de              possessió en caràcter de propietària de l'esco-
germanor, puntejant..la nostra dança, a        Farnós i que porta per nom "La Veu de la               la nacional de noies d'aquesta vila donya
tots els estaments de Barcelona i Campro-       Selva".                                Maria dels Àngels Heras ces.sant en dit càrrec
don.'' Es la prova mes palesa de la grande-                                         Na Dolors Vila Vidal qu'cn concepte de inte-
sa d'un poble que té una amor, que té           També havem rebut un número del p e -              rina ha vingut desempenyant-lo desde ultiMS
una tradició, que té un sol viure. I la        riòdic quin uom ès " L a Veu del Freser" de-             del any dinou a satisfacció d'.autoritats i pares
essència d'aquest viure es tot un ideal, tota     fensor delíi interessos de la Vall de Kibes.
una íilosofia; la filosofia de! seny, ia filo-
sofia del cor que estima, l'ideal d'un           Els hi desitjem laolts anys de vida, i
                           e.'ítnblim gustoaos el camvi.

p(;ble gran que's compenetra, l'ideal d'       •oouoooa·oe·oooo                           El dia 28 del me.s pa.'ísat «'ordenà do

una cançó que ara recordo, que deuria           Havem sentit a dir que un e^tol de jovent             diaca, a l'Església parroquial d'Olot, el nos-
estar gravada a m b lletres d ' o r en el car     camprodoni, volguent commamorar la inol-               tre bon amic Mn. Josep Birba.
de tots ets homes                   vidahla data de la pórdna de les llibertat» de
                           Catalunya, farà publicar unes fulles vera-                 La nostra més sincera enhorabona.
«Som germans tots rics-i pobres            ment patriótique.?, que seran repartides en
                           nostre vila, el diumenge, dia 11.                     Se troba pa.'j.sant qualques jorns entre
fora lluites i rencors  »                                                 nosaltres el Dr. Armangué ub sa apreciable
                             També es diu que per aital diada es balla-            familia. Si llur estada enti'e nosaltres l'hi
    W I LLIAM,                  ran sardanes a la plaça de la "Font Nova"               resulta agraüable serà una verdadera satis-
                           que serà ricament adornada . amb banderes               facció pera nostre vila puig conte en ella,
I^OVES                        catalanes.                              innumerables amistats i en particular en la
                                                              redacció de LA MONT.^NYA que se l'hi professa
                              Amunt, els oprs.                         sincer afecte.

                                                   •«oooaoatioaaoo • •

                           S'ha fet càrrec de l'Administració dd

  Han estat lluidüssimes las íuncións relli-    Correus d'aquesta vila l'oficial En Pere Ay-               Van rebent-Sjü deia corresponents Regi-
g'iosas celebrades en nostre esg-lesia parro-     nier. Per son caràcter actiu i aimant de com-             menta l'ordre d'incorporació dels soldats del
quial ab motiu del Solemne Triduo q.ae totB      plir el seu deure, no duptém, que tòt« els              cupó d'instrucció de la quinta de í ' M y "^i^t.
els anys dedica la Associació de la Sagrada      serveys en resultaran iumillorables, per quin             Denent anar directament al Cos a que perte-
Furailia als seus excels Patrons.           motiu desitjem que sou estada l'hi resulti              neixeu lent el viatje a compte dí>l*'*^staT**por
                           ben plaenta.                             quin motjajioden deraantyi^^leti Alcaldieií
  Els sermons foren a càrrech del Pare                                          les corresponcüta'i llistés de transport per
Serrat, jesuita, filJ ilustre d'aquesta vila y       Fem avinent que tots quants Yulguin               ferro-carril.
qual fa Tia de orador sagrat es «niversalment     enviar fondos a soldats dels batalksna expe-
reconeg-uda; el temple se ompli tots ela dins     dicionaris en la eomandancia de Melilla po-                Imp. de Joan RogerChret.—Camprodon
de gom a gom tanta era la gentada dessitj»-      den dirigir-se a nostre bon amic en Ignasi
sa de- sentir la eloqüent paraula del eminent     Costa Freixa. Al sab»v que la CR.sa Marsans
jesuita.

   Tota 1» població agrahi la bondadosa
   1   2   3   4