Page 2 -
P. 2

1 > LA MONTANVA

al cap tart las sombras tristas d'infe- "Font Nova" ahont s'havia arretglat l'altar Ricart Mayà; 25, don Josep Sala; 15, don

li» família assassinada per uns ban-      pera l·i cí'lebració do la raissa y la benedieoiü  Agapito Casas; 35, don Fernando Perpiffà; 25,
dolers en temps d'una guerra anome-       de la bandera.                    don Joaquim Carulla; 25, donya Dolores Roig
nada carlista, altres, vosn'explicande                                Vda. de Roig: 25, don Joan Sau: I5i don
cstravagancias extraordinarias; com         Assistiren al acte el somatents d« Cam-     Jaume Picola: 15, dan Joan Morer Lacot: lo,
                        prodon, Freixanet, Llan/is', Vilallonga, Set-    don Joan Màrcer Isern: S'í don Josep Monells
                        cases, Molló, Sant P«u de Seguries, Baget,

també se complauen els viandants en Ogassa, ab bandera, Sant Joan (le ias Aba- Aulí: 5, donjoan Ckrftt Sitjar: 10, don Pere

escoltar com aquell pastor tan vcllet      <lessa«, ab bandera, Ripoll, ab bandera, y      Claret: 10, don Antonio Molas: 10, don Fran-
de la masia dels Homs compta, a to'.s      Olot, ab bandera, y una bona representació      6ÍSC0 Suriflaeh; t S, don Jaume Bertranpetit.·'
qui'l volen sentir, qne ell quan era      del Somatrut d« Barcelona pre«sidida pel       10, don Camilo Pujol: 5i don Ramon Roa Sit-
nin, veya totas las tardes assentarse      senyor Alaroíeu.                   je«: 10, don Jaume Pradell: IO,.don Joan Tarra-
un senyor n'el Escó de la Crcucta                                  dellas: 10, don Ignasi Costa; 25, don Però
que sempre li deia y li preguntava          Celebr/i la missa de canlpivnya el capellà   Bonada: 10, donjoan Melcító 5, dou Antonio
                        castrense d(;ls sotuatenls del Partit Rererend    Vilanova: 5, don;Ram6n Claret: Ió, don Miquel
                        Sr. Colomer; sognidainent el Sr. Pàrroco pro-

cosas, que la gent explicava que T cedí a la benedicció de la'bandera sostingutla Vila: 10, don Joan Pujol Usall; 10, don Però

Escó, y tols els altres, eran d'aquell pels padrins D. Josep iGàrulIa Grases i de Masllovet. 5, don Gabriel Gatius." lO, donjoan
                                                   Roviw..' 10, don Pelicíano Cíarot: S. don Pau
senyor, que quant va morir no'l va-       D.'· Mercedes Parollada de Carulla^'pronutli-.    Galí Blanch'.' lO, don Jaume Obrador: 5, doa
ren portar a enterrar aquí al Escó       ciant acte seguit una hfjfnM?^>,pliítiça ariró»   Joan Monells Gou: 25, don Rossendo Sala
                        piada a tant solemne a^|.|ei siï|^o|!^aèpetftríí
com ell volia, y que desde liavoras • del Ajuntament de Ri]|i3ll5||egí;^!||b<WgtBie7,^ Tresserra: 5, dpn Isidro Triadú Barri: lO, don
cada dia, al cap vespre, el veu sentat ditat discurs del cabo |pi·JP8É^·|Jí|ifor '%rd&.; Josep Vila'PBiílÈJkr: lo, dofl Francisco Vila Pu.

n'el Escó de la Creueta guaytant que fou molt aplaucfet, akí^í'^liÇ^amèé oi • joIar:.;5, don SÍ||ast»a Sal?, S, don Josep Pujol

melancojicament cap el Canigó, que parlament ab que clogué l'ftetQ^r^éï cabo del . ; ^ P I ^ 10, don Ài^toni Ferrer: lo, don Josep

ell s'ulli acosta com feya antes, mes      Districte senyoï Cuatrowasas *ím nom del       Víta >íolagí aos dòn Jtaíep 'Casaía Casal?: 10,
el senyor se'l mira ab trist somrís       Somatent do la vila.                 don Yialentf Pagiés Mateu; 5, don Miquel Vila-.
y s'esfuma la vissió; es cert, ben cert,                               rrodona; 10, doi» Bartomeu Rodà: 10, don Je-
diu ell, que es el mateix, igual per         El senyor Comandant geBeral revista els     sep Sala Marcer*lo, don Francisco Serrat: 5,
un igual que aquell retrato que va       somatents en mitja dels aplaudiments de la      • don Llorens Birba: lo, don Joan Saqués No-
anar tanta de gent a possar a Casa       enorme gentada, y al acofts d'una rparxa       guer: 10, don Francisco Torrens: 15, don
la Vila; que fins porta uUeras, que       doble y del tiinbalor del Somatent ü . FeJicià    Francisco Gasaponsa: 5, don Josep Roger
comptavan era d'un senyor Ferreu        Claret, passà la hermossa bandera de Cam-       Baus: lO, don Joan AuIl: 5> don Josep Blanch
y Bàrbara y que jo li deia senyor        prodon al oap de la formació portada pel       Carrera.' 10, don Gaspar Folcra.' J, don Joan
Joseph.                     abanderat senyor Josep Sala y ab giuirdia de     Palomé: 5, don Josep Bertrand: 5, don Víctor
                        honor, dii·i.í.í·int-pe a la plassa de la Constitu-  Romans: 10, don Joan Vila Molas; 10, don
                        ció, en qual lloch, cl senyor Comandant ge-      Lluc Peïals: 10, don Francisco Aulí: 10, don
                        n«.ral, desde el balcó de l'Ajuntameat dirigí

    Per la cflpia              als Somatents un vibrant y patriótich parla-     Camilo Güell; i5, don Francisco Costa Coma-
                        uient que fou rebut ab grans aplaudiments;      mala: 10, Srta. Carme Mas de Xaxris; 5o, donya
     X.                  el padrí, Sr. Carulla Vuiíbé dirigí la paraula    Dolores Toi-rent Vda. de Albert; 25. '

                        a la multitut que saludà a dit senyor ub       Total: 3,175 pessetes.

fe li         la            grans aclamacions,' -                               ** *
                           A los dos de la tarde tingnié lloch en el
                                                     Els distingits consorts D. Josep Carulla y
                        Hotel "Rigat un ban-juet ab que »1 Somatents     D.' Mercedes Parellada, padrins dà Ja bandera
                        de Camprodon obsequia a les Autoritats y       del Somatent d'aquesta vila, han obsequiat a
                        convidats que fow digne de coronament de       aquesta entitat, ab una bella imatge de la Ver-
                        tan esplèndida festa, de la qual guardarà      ie do Montserrat encarregada a un renombrat
                        recort gratíssim la vila de Camprodon; pro-     taller, per qual motiu els queda Ja vila suma-
                        nunciaren eloqüents brindis el senyor Morer     oiont agrahida.
                        y el senyor Secretari de Ripoll que íoren

   Rl diumeng-e, dia 28 de Agost tingué    molt aplaudits pels conUMisàls.           iCxcursioQisíes!
lloch en nostre vila la festa de la benedicció    La Comissió Organitsadora hens pregai
de la bandera del Somatent que revestí ela
caràcters de verdader aíont-eixement nò sol-   la inserció de la llista de suscripció pera la
sament per la gran gwitada que's cong'regà    bandera, que ab molt gust posem a conti-
en aquesta població ginó també pel númoro    nuació.'
extraordinari dols somatenistes assistenta al
                           D. Josep Carulla Grases: I.250 ptas,, don
                        ' Eusbio Bertrand y Serra; 250, Ajuntament do

acte. Camprodon: 50, don Josep Vila Riera: 5o,

Presíiidí la festa l'Excelentlssiai senyor don Josep de Brandía: $0, don Joaquim Coch; Sí voleu tenir un bon guia per a.

D. Plitoit Pwreyra Comandant General dels    50, don Josep Cuatrecasas: 50, don Josep Ba-     les vostres excursions i voleu' co:
Somatonts, que junt ab el senyor Alcalde,    dia: fo, donya Eulàlia Sala Vda. de Oliveda;     néixer els llocs més ignots del Pi:
senyor Coronel dels Sotnatentg, el senyor    50, donya Montserrat R. Vda. de Serra; 50,

Sarda cabo del partit Auxiliar, Capità aju- don Enric Vincke: 50, don Josep M.* Juncn-        rineu Catald compren el llibre
dant; Adm'iuistradorde la Aduana, Adminis- della: 50, don Raíel Torrent; 50, don Alfons

trador de Correus, Tinent de Carrabiners, Rigat; SO, don Gaieta Raventós: 50, don Dio-

Tinent de la Guardia-civil y demés autoritats si Conde: 50, don Josep Armangué; 50, don       per En César A. lorras.
se situaren al cap dels Somatests, reunits a Francisco Coll Vaquer: 50- don César A. Tor-

la plasea de la Constitució, dirigint-se en res: 50, don Josep de Sarigermàn: 25,.don        Es venen en aquesta Iijnpreint^.
formació de quatre de fondo al passeig de 1» Pere Puig: 15, don Antònia Claret: aSi dop
   1   2   3   4