Page 1 -
P. 1

^^crióóh ' '@íi4nzcnaí                       ^criavz-u c5e la vaíí • ÒQ Bamprcòon,

líSOACCIO I ADMINISTRACIÓ                         Anuncis, -r^-quelcs i ciimiti:'.;;;' ;; r> pprreeuuss I : = - PREUS DE SUSCRIPOIÜ - n ^ —
 Carrer ds Vülencia nti^-i. 15.                   ronv(:i<('ioii.i's.
                                                                  F,:ip;inva        f 50 ptes tnmeslrr
                                      No'"! toraen els orio-innlí.
                                  i •' Dels ardcji;?! iirr;,;;ts ti-.- -rMi v- 'onsírn!'s ;l    Vn any          O'DO  » »
                                  I llurs autors.                                          » »
                                                                  E . ' - i ' " I ?•'•''• </'JO

                                                                               <>•,;" > »

ANY VIII.             C J M P R O D O M 4 D í i S'iTi^MBRi: Di' 1921                                       NllM. 181

                 " L ' E s c ó dPí ía '"rcucta''    Desde )a "Mare de ía Fòni'', per              esquerra, pe/ '•?! renombrada avin.'^'u-
                                  ''avinguda <IA Conde. uíxí-. ;\non!e-              da, amúut dol Boix, del 'Meva y vo-
             Agost d'i l'aiiy a02i           nada per haber estnt ei s :yor ;')io-              rejaüt :a Suca u 'Mi::a'-'-nr pel cami
                                  nisi Conde, aniiich P!\!;M(.:: ii'í de ;:i            queMs co'idueix-bi a'ilui-destí-
   El paRseJfí- de la "Serra del iVevà",             torre que conserva enc* 'e dit nom,
nomenat antigament Piisseig;- .ie ia                qui cmprengoé ab gfran empenta ía                  Fins aq:^^:;s que ab sos autos
 "Font iNo\'a/'',, quant no exi.stien els             difícil urb.inirsació de ia raalíixa,              nece^si'en e;;M-ar a la vila antií^üa,
 innuiv.ci ables y csnléndíts xalets que              nnres qv;e t"osj;na readta' 'a ediüca-              d.í soriir pe! c^^-Xó de Fr;insa en lioch
 tant admirem a travé;: de les bellas               cirt dels l\ermosscs xalets c/.ie ~an 1'             üe seg-il: ^ect^ per la avÍ!:;^uda Ca-
,arbredas que íiijs iné.s cniia de'i^^^evd             admiració cle! turista per son bell               rulla, nrites noíviernda de j.as Pianas
guarneixen el roagnífic passeig-carre-               contrast ab la mole rniponzai óA Sant              preneí: cr.nií uave :.s?."it la tan esplèn-
tera, adniiració de quants visitan                 Antoni, es de toib.ó·.n ei pa:^:>eig·              dida .. vikgouj Vila Claret pera fruir
aquestes encontrades, es sens disputa               preferit el de la "Seria del NevíS '               del grandiós panorama ab que reg-ala
lo mcllw ab que compta la vall de                 tant pels p3cífi<'.íis ti ..n^zeu-üt'-. q':.e          al vissitant tota la serralada del
Camprodon, ab tot y ésser incontables               cercan bona salut ab uíodcraí^. exer-              Bo.'iv rJ ïleva, especi;?!ment als vols
las carreíeras que la travessàn conri               cicis, com pels valents turl;^;:.;; qui             del celebiat y ;!:g-endari E.scó de la
els passeig'S que vorejant els rius, els              saltan enllà del Neva ab visu;s a ia^.              Creuda del qu'di sa gent de ia vüa,
torrents y las fonts son çpm hermos-                cornarcEs de Molló. Rocabruna, Bo-                corn cis pai tors y gent del camp, ne
sas gfarlandès 'dels paVcy encanta-                lós 0 Bag-et, com pels automovi'istes              compten de fant&s-ias y aparicions
dors de tantas residències de estiu                qui enlloch de pendrer per las prt'pias             que han donat tema a notables y
 que, com florida clapada, es veuen                carreíeras de Fransa, de Molló o de               belles produccions literarias sobrada-
arreu de la vall camprodonina.                   ïorteilíl volten sense excepció, dei-              ment c'onegudes y celebrades.
                                  xant la escació del Ferro-carril a la
                                                                     Uns vós diuen que n'el Escó de
                                                                  la Cnuetei s'hi veuen tots els dias
   1   2   3   4