Page 3 -
P. 3

•M.

                                 LA MONTANYA

           Jàtitm

pedirse a peticíóri del itb^nente o del destina-     vosaltres, ditxosa vostra vida i vostra mort.   'àbfljBa esfies^a'g·ttiixa nostres grogueuque»

tario a poWación con ofiéina autorizada para el     .,....••..•••.•                  montanyes y ab nua espessor de 5 0 6 cefiti-

                                                  ,.

giro.            .              Mentrtís me queien dues llàgrimes cara ^oietrçs 1* vila,,de Camprodon

A los'demàs puntos «ó!o ^puede hacerse-la        avall, jo sols pensava'qne dels hiverns l'hivern
                             al cor es el pitjor.,
reexpedjçión a instància del expedídor y cons-                               j| i ; ^;;i|q(rt e^ liijijestfl vila y a líayenaada
                                                      edat de 82 anys fel conegut hisendat don
tando por eScrito su voluntad de liberar at ob-
                                     MANALET!
jeto del gràvamen de reembolso,                                      , BfPtotaeu! Rodà, pare dels nostres benvolguts

Los beneficiós que este servifcio reporta al                                   amichs Eii iiiquel y En Rafel Rod?i. El fuiat

comercio de todas clases y singularmente al de                                  era l'iïnich supervivent que posseïa la conde-

libr«ría, asi coroo las ventaja» que se oíreèen                                 coració especial ab 'el títol vle Maria Lluíaa

al publico para su relacíón Con tos distintos       'TEMPERATURA                   creada per Í5. l i . Isabel 11 el dia 19 de
                                                      juny de 1833, <
organi|mos connrerciales y la açogida que se le       Durant la segona quinzena del passat mes
                             varen regí|traifise lés temperàtu res següents:,   Pòr tan irreparable pèrdua enviem a la
ha dis^ensatcio hacen de éste utho de los mas                               família Rodà el te8ti;tM)q| ,4e postra condol
                                                      més sentit, '%:, ' " ' * ' , '
importàntes entre los çnuchos que hoy estan

encomendados àl Correo.

                Jos ALLUÍ.        D ces     setUBtaarnsm

                                MAXrXA  UlLviHA     MITJA          , Ha stgi^t.da^ttKit a'Barcelona, l'adminis-

                             I6 11°     6 S'S               '^imécMrdeí Correus de aquesta vila el nostre
                                                      entranyable amich En Joseph^Alluè. No obs-
                             i; o 4                       tant fferjidcíi^ temps qü'èstiava etitre nosaltres
                             18 8 —4 2                     s'havfa captat generals simpaties, havent si-
                             19 10 • . , ^ 4 . . ;- . 3';»'           guj: molt sentida la seva marxa.
'l^em^ ç'el COP                     2 0 12                       ' ' ' t ' ^ swbatkúit,' SÒàVenlíse posseasionat ja.
                                     ^ 3 ••               del «»4preoh l'oficial En Benet Coll Espluga, '
                                                      q^iiii cai·jic|ep{rancli vsenziU no daptém. qu©
                             21 12      o6                 el farà Sen mereixedor delseu càrrech.
                                                         Desitjèrai al Sr, Alluè bona sort v al noii^
4* ^Pratà'vèrdcKSos, aucella alegres i belles      22 13                 10     .^d{BÍnat™4^'* Sr.,CoB molt d'acert en ei de-'
  flors: no ploràu! Vostres plors m'omplenen de
  tristor.                       23 9      •-I •         S      ^ ^ m ^ e w ^ ae |a seva carrera.
    Si el fret torna groguenca l'herba verda,
  apaga cants i marceix flors, vos dona en cambi       8 —2                     . f^ Jjjnta, de Sports d'aquéüta vila. acord&
  dolça esperaAça.                                            en s:i últiinii reunió pasfar a Barcelona pera
     Après l'Kivern, quaat el aol reprefigúi ab   25 8 —2 3 .                    posarse d'acort ab la secció sportiva del Cen-
  forsa sa xardor^treient el blanc mantell que vos   26 o
  posaren perjmortalla, nova vida podreu gosar;
  que no es mort la vostra mort i vostres planys       S    V*4•ií J.» tó ^
  no mereixen compassió. T . . . . . •
                                •' 5.-

                             29 6 • -2 2

                             30 6      24

                             Temperatura màxirüadelrties I 3 ' efdía 15 tre Excnrsionist» de Catalunya al objecte de

                             id. mínima id. ^s** id. 27 donar et ínajbr lluí ment possible a les prope-

                             id. ' mitja 4°                  reaÍBsta^lBj^rtives ç^fie deuen celebrarse en

. Aixis pariava una donzella, ab desconsol,       Durant el mes el pluviòmetre va registrar nostra població.

Son feble cos, plorosos ulls i cara d'àngel       43'6.m|m. d'aigua equivalents a igual tçantitat

partia el cor.                  ,.   en litres per metre cüàdrat de sBpèrficía, Hi     Ha mort victima de penosa eufermetat a
                             hagueren 6 dia's de pluja y 2 de nsu correspo-  Palma d'Ebre Na Ramona Ciuraneta, esposa
Volguí parlar-li i con&olarla, més me digué:       nent la precipitació ,màxima el dia 30=::I9'3   de nostre jMitimat peu ich En Francesch Vila y
                             m|m. y la mínima el dia I0=:04'niim· 1,      Pujoïar. Que'l consol de cristiana reaiapnació
—Prou jo voldn'a tenir consol, més ja la

vida no té fíTOu. vida per darme a mi.

Si una 4}"t3ia d'un altre veig per mi es dol i                               faani lleu el pujiyent dolo" per tant irrepara-

es nova pené que's v é a sumar a n'aquella pe.                               ble pèrdua al ensemps que rebi l'amich y

nà tjue'm feti morir. Otu:                                         demés fkrailia nostre més sentit cOndol.

—C'e peítíeta mcln viurer n'er^ lo més          J^ÍOYES

tranquil, puig sols coneixia lo qu'era el goig i                                Ahir va morir sobtadament d'un atacl»
                                                      wicor 1^ v ^ i n a d'aquesta vila P.*^ Teresar
ab les tristors ni menys hi creia. Per les mar-

geres i xierals sempre cçürla i no atinaba ab                               Moret. Nostre més sentit pésam a tota la

ma follia a n'altre cosa que divertim.          La iièü, la nostre" iéòrapnriyonà de caida" sevaítimília.

Ja m.és crescuda ^uan la bellesaífistefa 'm       hivern,,,en» ji« visitat mplt aviat enguany. ,^

|'%u,;^per.fiaJdÍ!|Bort,'#o^'^ui·í<l^ at|ciír::-iBe íeu ¥11 fern|s la visita el dilluns paesaf, tíubrint ínipiiítejW Roger Oaret.—Cami^íodón.

' coneqcer els graíis ptibérs, rél'^'aníiargor.     Hoíel Resfauraní CfiTabUNYa

Qu'aixo durava ja feia un any i cada d i i

-,-aiiava.creixent. ,'

Una vesprada,, com de costum, l'aimant

cercava prop del torrent. Passaven hores i no

venia. Entretinguda per mes angoixes, la nova          C a r r e r S a n t a A n n a , 24 (funt a la Rambla y Plassa de Catalunya).,

aubada ipe sorprengué portant envolta entre

gos plecs díi llum formosa, la negra ftova que

us contaré*                       SERVEF A LA ClïlTA Y PÈa CUBERTS

Ell dalt d*un coícer, sefé corria, i dins un       Magnifiques habitacions amb lavabos ab cdgua corrent,
                                     -Hmbrh, cüftrto de bany^0ts.
abim, la sort funesta el feu baixar matant ab

ell tot el meu cor que's <jui'm donava la vida

i goig.

Are diguéu-me bon cavaller si hi ha consol        ^ o s f a t g e cíéscíe 6 f-íesseíes      . „.<,^   nirfano uúm. sig7

per qui no viu; per això dic n'els prats, aucells,                                 iSaroelona

i flors ab ses verdoi', cants i olors; ditxosos de    Preus especials per famílies
   1   2   3   4