Page 2 -
P. 2

LA MONTANYA

                                                         'm^.

 flcíualilat                   més perentories necesitàts; més tam-         greus les éonsecuencics.
                          bé serà la base per una major respon-          Ens .'dórtstà que !«8 Autoritats comarcals
  Cal reg-oneixer que els nous mi-        sabilitat dels beneficiats en el cumpli-
nistres catalans que lorman part del        ment de llurs debers, podrà la seva         estan gésQonant Mriosament le6 facilitats pera
                          actuació ésser jutjada-ab major seve-        que'l com«cciaftt pagpí >, obtfndrer les majors
                                                    tacilitaé8j[^p«iia fer fes pfovisíòns que com els
                                                    demés-jÀijfs cregui oeces^ries pera evitar el

Gobern han portat al mateix un es-         ritat y seríl sens dupte aquesta           coQ^licté que el dçscutt )> ji^imprevísiò podria
prit renovador mereixedor ^del més         general millora un gran estímul co-         ocasiottòr, aixfs cota la 'prOttpte obertura dels
entusiasta aplauso^ donchs dona la         lectiu que portarà una forsa cólosal,        tr^allfi i^À'cofMftrBçciò de tiaMp^res pera que
esperança al poble espanyol de que         cooperació ^inapreciable als esforsos        no est;aa(|4ja els jornals, Onjca^ hisenda ,;:de la
comensa a dominar en les altes esfe-        dels gobernants qui ab. *tan sencer         classe ofbr^.^y es d'esperar |[vià lo pei^er po-
ras de la gobernaci^ del Estat e^^en-       patriotisme.empenyen el càpro ^ ia          úci fàcilment eons^uirs<e, pi^)|Kp|í^ra guar-
                                                    dà" qu&'^jdita tt'mpçrada est|^éi]^#'temps en

tit patríótiçft'de J^ pí^^reg^enefació • administiaéidí'pels verdader» i^arai^^s            tota id aftraTS^a tlifà plr'terra toíavàaposiciò de
                                                    llur pai( a la. jnadó vehíf^ unj^; dç^'los causes
despullat de les mil oOBcupisèéstcias' de la regepèracid tiacionalr ' V                 qu*ha ^i»e%si^l'estricta r^^lamfl^tMlb del Hiure
                                                    tranjitl|e-^ti^ure8 etf^'les Uxeü'jae terrenys
que aratèçassVen üb'ln total ï*aina        '•; ' , • ^ X.' -.

La disposició ací«iiadíssir|a^';supi^                            .-j, e f l f í í ^ ^ g u j ^ d ^ e n Zjmí^/rofittrises, veyent
                                               '''^^itl0od^és «llMr èi^gón>eiç'.trovarse en

mint els alcaldes de'real orarer, dei-                                 "-^èoft^l^Jgjípió coji^íeríl^" tetií'ps lífeels interes-

xant en llibertat als Ajuntaments per       Ixo que cal                     sos ^ils empr^aris.
jiombrar per si, en representació
del poble, el primer rnagi|tçat ^e;!                                    Q l en lesilrítints circumstancies revestir-
mümcípí, es estat rebuda ab*g'érieí·aï
agrado com un g-ran pas envers a la                                                         •••?!?'*"•''*ii*il'
UibcrtaLy autonomüL dels . municipis'
do que tan necessitats se^trovan pera                                  se de valor (SieSr y secundar decididament
do-enrotllar sense traves les iniciati-
ves iocalS; pera rexpandiment de les                                  ü d«B|i<illats de J^aixes passions, les inçiatives de
energfías populars com a base de la        ÍJetja y molt lletja es presertta en nostra lesautoritato. que en son deure, segurament
                          comarca In propera hivL-rnada; espès mantell tindran que dictar y fer cumplír ordres res-
                          de blanca neu cubreix lea cimelades de les , JifljSíyesjr -tal^íSçr^ pjjagades^al .interès per-
                          montanyfes que'ns enrotllen. '
                                                    sonal devant el bé de les colectivitats.
                          I^ neu caiguda díés ofirera es manté sense

                          íondres en els terrenys bachs de l'encontrada

                          esmaltanties ab mi! colors cambiants per el

                          reflexe de la llum niacilenta dels raigs d'un sol

r;C|uesa y de l'engrandimettt nacio- esporuguit.                                       .•s-<

nals; son les més fortes^ 1^ més rí-          La fosa de l<t mateixa en el fons de les valls' fot eertífioaóos
q'K-,, les més avensades en lots els        Ha portat un bé de^'Deú dé íàrTcKljüe la intrari-     eonfra reamSolso
raiti^ de la humana activitat ^aqueljes      zitables els camins que uneixen els diferents
na. ií5ns ahont disfruta de major inde-      pobles y Túnica carretera, la de S. Joan de tes
peudcncía la vida loca!, fomentant'l'       Abadesses, per quina via nos ca! rébrer quant?^^
                          productes ens fan iaita.y que -desgraciadament',

EíïtAt sense regateig-^ sénsé recansa resulten ésser d'importància, car els terreny»^ > Ijt'canlltad^ JiMà»&eèlable no podrà éxcedèr

de cap mena, sense estúpits entorpi- de cultiu de la comarca produeix, per llurs            de loos'io ptas.

ments, el natural creixement  de las       especials circuni||i|pcies climatològiques, sola-  Si se trata de correspondència ifaMjgIrada,
hi-sendas municipals en lIuVs distints      ment un cur>:;nÍ!íÇt!w^j. y per complert insufi-
                        < cients pera la 9«ipflitrencia dels habitants.''   podrà ser la cantidad que se declai:!ir^|tinta

valors.                                                 de la reembolsable.     . ^^

                          ., Com la grànji^scuda de preus y les innu-     En ningún caso se entrcgaràn a l^dMltina-
Bí decret subvencionant, ab un merables travesu^^Je la lley de subsistències
                                                    tarios sin que estos hayan abonado p^igr^^en-

'• tant per cent proporcionat al sou, als oposa a les exiswncies y trànzit de les matei- te el importe del reembolso o sea ^^fiiwidad

  empleats del Estat^ con» a mida ur-      xes per éssigt, nostra comarca properii a una ^nsignada én lanfcwbierta por el expiílid^r.
 . g-ent pciaallcugeririílgórala situfció
                          nació, ía del'tot impossible pecuniària y ida-ép. ',•, LTa- ifiÉLjJÉfi |.j|gj,jjj jjg yjj objètí»:r'giíivado
  crítica de las familiaS que disfrutan     nistrativamé'nt el tíndrer en dipòsit lèis canfftafe cbn rei n'%^U. a derecho a otrat ftKÍèmnl'-
  de sous irrisoris donadas les circums-
  tancias actuals en que tots éls arti-     necessàries per -fer írçnt durant uru. 4nesad<»,a , zaçión |qM la eí)rrespondiente a los çeetifteados
 ' eles de primera necessitat sufreixen
'. fabutosos aornents' de pren, es tina      1^ vida de les poblacions              ordinarios o a la cantidad declarada ly'fSÇgura-

                            jQue succehirà si es presente el cto desgra-   da en,el éii»jVÍo cuando se trata de .<>óíre8pon-
                          ciadament lo més probaWe de, que una forta
                          nevada ens deixi incomunicats una -tompmradaí    cia 4e esta cl^se.  f   if"','

                                                    ,·.-4íii»»e»·p««èti*d»d «Bp©#«e del reembolso

  mida de alta previsió ,^n<5 hu fos       ^Com se resolt llavors el conflicte de la fam la Admon. garantíza su remisión al expedidor
;: v'avuy de plausible y sirnpàticà piefafíl    íjH·ífldüptablemehtihvadirà les Itóra de la, ma- ' para^lo tíual formula un giro en el qoe figura
r indicant; a ttiés, ^ r 'tíhOïït s'en<?arri-
                          joría de les familie^,ensenyoi:ejantse per corn- como r^mitente el destinatarip del paquete y
  lan laí> oriatitacións del actual í>;obern
                          plert de les de la classe trevalladora?       como destinatario el rétnítente del mismq,

                          . I>ilídl eS ja la Vida per l'encarimefltsn nos» • La entrega se hace siémpre a dQt|icilio

en ordrer tan importantís;im de la tra coparca puig QU^ ademés 4els crescuts mediante el pago del derecho de dÍ3tj·U»iGi6n

bona marxa de lii complicada niàqü!-        préüs de compra té qu'aíegírse él dé transport    si se trata de òbjètios que reglamentarlííïhente
naria admÍListratiVa. Es aquesta sub-       p ^ pettpsa é intrsinzitable carretera, més resul-  lo devengan..
venció d'a\uy el preludi d'un aument        tai;a aquest del'tot impossible si l'hivern com
general dels habers dels _dependents        dèçpStúm, efl* raga,la,alguna forta nevada, ja      Caso de no ser haüado el interesado se le
del Estat, civils y militars, que son/       ijue ssensft èílSt«nciçs 4e queviures y davant    deia aviso para que pase a recoger en «lista»
                          l'impossibilitiit de-rébren, tindrem tots que fer  el oí>íeto> De igUal mbife seS^ï>rC*séafe ç,uando el
                                                    certificado pesa «làs de 50O gramos.

en sa msijoría; insuficients per les un jorsós dejuni que si es gaire llarch seran           Los objetos contra reembolso pueden reex-
   1   2   3   4