Page 1 -
P. 1

I) E F E N S O R D E C A M P R OU O N V^ S A C O Mi A R G A

                             T T-r-irt-;

                             Anuncis, esqueles y CQunjnicats a preus PREUS E SUSCRIPCIO , — = -

REDACCIÓ Y ADMINISTRACIÓ                                     'Espanya. . . 1*50 ptes. trimestre

CARRER DE VALENCIÀ NÚM 15.              ' Tío's torften é!s orí"^lh:ií*; • ""'    flxtran^rr . .' . , 9 0 0 »
                        Dels articles tlrniiK ne son responsables     Ndml'íi·e SDit. . . . o'io cèntims.
                     Ikirs autors.

" . ";ai|ir,TTi'iiièp5!g ^í                                   ^=B Viï- 'í,iv;r--rrírir:^r-r--·>r---7=s

APíY'lV'            CAMPRODON 16 DESEMBRli: DE 1917                            NÚM. 103.

             .i • •'::•'-. ••- • ' . ' !

                             * • !• t !• * 'í«;^'*^í         '.\·.

  QQt larlomeu Rodi y Kiflaf

        MCmí e p DIrt 5 ib€li C«>WRCMrfl5 C·CDKT DE sa> rtlNVài
         •confortat iïB ciò '^mnh^çxgtamenh'y ta^Benecílccíò fHpps/íòfíca,

   Els seus afligits fills Miquel y Raf els germà Antón, filles polítiques Maria Cqsta y Rosa
 Sauquet, néts, Mébpts,cosiàs y demés parents participen d amichsy co/ie.gíits tan dolorosa
' pèrdua y els ugraMirdn Vassistencia als]^nerals que per Vetern' repòs de la seva drtima tin-
 dran lloch el dia 20 del corrent a les 9 del mati en VI0esia Parroquial.

                               fl^mpmdón, D
   1   2   3   4