Page 3 -
P. 3

LA MONTANYA                                   .3

  —Son poques més tinguent en compte llur                                   » mitja 6'5**            ni celebrarà uua funció teatral en obsequi als
causa no poden ésser més.
                                                     El pluviòmetre durant el mes va registrar  Srs. Socis posant en escena el bonich drama
   —Com s'entén? *                                         37' I mim d'aygua equivalents a igual cantitat
  —Perquè elles no son produïdes, com tal                             en litres per metre quadrat de superficia. Van  en 3 actes de l'Abril y Virgili Ise/da y el
vegada tu creus per combinacions de les forses                            plourer 7 días, siguent la precipitació màxima
iísiques q^e donan lloch a un sens fi de bells                            el dia i5=o'.9 mim.               disbarat cómich en 1 acte E/ Pou de la fatali-
eapcctaclea, no; lo qu'estàs mirant ho pertany
ai camp de la vida que encare tu vius; es del                                                     tat ea quina obra debutarà el grau amateur

                                                                           En JoMph AUué, prenenthi part també la

                                                                           actriu Na Francesca Costa.   '

domini del esperit que sols pot capir l'ànima                            I^OVES                      ba Novela Nova
despullada de l'empalagosa embolcalla del cps
humà que no deixa veurer els fets del camp                                                        PUBLICACIÓ CATALANA
espiritual cdhi resulten ésser els qu'estàs guay-
tant. Jamay ton enteniment haurfa capit que

les Uumanetea fossiíi les oracions resades amb                                                        publica obfes dels mellors literats de Catalunya
fervor y eli ramells de flors les llàgrimes de-                           El temps durant aquets últims dies ha si-

rramades ab ver sentiment del cor per els visi-                           gut ea general bO, havent minvat el fret que     Avuy y dèinà el vehi poWe de Vilallonga
tants d'aqueix lloch durant el jorn que promte                            tant es deixà sentir en la primera quinzena   eeleli^ra la festa major en honor de S. Marti.
va a finir. Per això son poques com pochs son                            d'Octubre.
els qae serven sentit record dels que la mort                                                       Aquest aày prometen ser molt animades
ab sa dalla els segà la vida y foren conduïdes                              Diumenge passat tingué lloch la procla-   donapt la casualitat que s'escauen tindré lloch
llurs despulles en aquest lloch de. sepulcral                            mació de candidats per les properes eleccions  1è8 eleiccïóns njàunicipale, que seran empenya»
.quietut. .                                             municipals aplicantse l'article 29 de la vigent dissimas.
                                                   iley Electoral en nostra vila y en els yehins
   El veurer l'esverament que'm produí la                             pobles de Freixanet y Llanào.            , Per tota mena de festeigs tenen con,tructa-
presencia d'algunes de les íigure? que m'ha-                                                     da una renombrada çr^peata de Olof.

vían perseguit fins a la porta, mon company                             R'esultan ésser el<^gitB concejalfl en nostre

poaantsea éluír^ièiraí dient:                                    vila èl Df. ^«an Sau, O. Martí Carrera, d<>ü   Dies passats tingué Itocll per baberse ra-

-—No tinguis por, son la vanitat y el luxe Pfttllari Molas, D.Joan Teixidory D. Miquel ventat un canó de Jiitneneya un principi d'in-

que íins aquí tenen entrada, mentres no les Vilarrodona, persones totes mereixedores de cendi en la casa niiraero I del carrer de

que veus detingudes més enllà de la porta- Jl la eonfiansa que'k vehins hi ban depoflitat. Freijitattet que fou prompte apagat g·racies al
lada que son les demés passions filles de la ' Molt ens plau l'esmentat fet car elk temps .auxili preàtat per els nombrosos vehius que
debilitat humana que, destorben y destrossen « ties^raciadamout no estén, per lluites sense hi acudiren.
cl tendre afecte de giífnnanor que de regnar més finalitat que'l partidisme'local que minva

entre vosaltres faria, menys feixuga la vida energías y desvanfelx Iniciatives que avoy                                Dimecres passat fou terminat el repltniteig

humana. La presumtuositat individual y l'espe- atès leri circumtaucicís se fa del tot necesaries. definitiu del eami vehinal de nostra viLi a

rit de classes ea l'ambent social Les llunya-                                                     Setcases. Suposem que prompte couieusaràn

nes campanaèlbs de lamitja nit desfeu tota ma                            La constitució dòl nou goberu ha sigut les obrea qué'sifan necessàries pera donar

fícticia realitat.                                          molt ben rebuda èn nostra vila., La entrada oc«|«fiò a^la «IfPiie; jprnalev-a q í i mancada

                                                   en el gobern de"la nació de dos ministres de trevall y ab rencariment de IHS subsi>"ten-

                                                   :;><?ii|tl^lan8 de Ift talla ílels Srs.Roc^eB y Ventosa ciea moltes de dites llars se veurían invadides

                                                   es una garantia de la regeneració per tothom per la fam.

                                                   esperada. Del catalanisme d'abdos, Catalunya   Ho fém pAblich per considerar de ju.stici«i^

                                                   en deu esperar moltes coses.  • que.l Bacrifiei que l'esn^ntada construcció

TEIVÍPER A T U R A                                                                      siipoí» als pobleai cpmenai beneficiant en
                                                   fins a nosaltres han vingut queixeÉi del aquesta època alar (Jlaasemenestèrosa,

  Durant la darrera^ijuinzéna del mes passat                            estit deplorable en que at> certs jonit d© plu-   Nostre benvolgut amich En Marti Miigret
s'han regfistrat tes teniSératures seg4ehts:                             jes queda el carrer d'en Planas, posantBe tal-  en el passeig de la muralla està construint un
                                                   ment intranzitab*. Ho fém avinent pera que    edifici que a més d'Uermosejar l'esmentada
DIES ^*Í!AXIN,A.*·:r^MfsiMA                         NITJA          nostres autoritats vegin la manera d'evitarho.  vià ^ una nova proba del bon gust de nostre

16   • • " • • ' " • ' : - ' • • ' - # • • " •••• •: ^ — 2 . . . A . - ••-3-:    '•••' •; LA NOYELA NOVA                  amicb que en .totes les obres procura que la
                                                                           utilitat vagi aparellada ab la bellesa iirtiflííca.
17      10                     —6          2            pablícÀ aquesta setmana
18                                                                            FonuiQfilt plauaibi« que son exemple tinr
          0 \ .. r                        5i               druma en 3 actes             gué's imitadors.
19 •
20                     .4                                            ••«•o·ooa·M·o·e    Es trova en aquesta vila per un parell
21         ir. - I - . 5                                                           de'diee nostre c-stimat amich l'enginyer don
23                                                                          Jo«eph de Sangerman.
          II _ i 5                                                             ' ' Cap a Barcelona han marxat a pwi-fsaB l'hi-
23                                                                          vern la distingida familia JoHeph Vila y filin
24         13 '• - ~~.i . i                                                         y la Srta. Na Carme Mas de Xas.às.

25         II _ 2 A'S
26         10 0 5

          II -r-2 4'S

          14 —2 6

  27    12                       4         8          DC V A R I S SISTEMCi              El pròxim i^mero publicarem un articl«
  28    8                       2
       $                       0       •" • s , , '       De venta en aquesta impremta.          d'interés ge^^rfí·al titulat «Certiíicados contra
  29
• 30  .7                      *" —7           3                                   reembolso» degut a la pluma del nostre com-
                                        0
  31     5                     —I          2                                   pany En Joseph Allué.    ,              \

Temperatura màxima Ï8° el dia 2                                     Avüy diiHïíenge, a les, 9 de la vetlla la  Irop.' de Joaii Roger Clarct.-T-Camproriío
    » mípiïna -^7° ;.> 30                                     companyia d'aficionats de l'Orfeó Camprodo-
   1   2   3   4