Page 2 -
P. 2

LA MONTANYA

 flcíualifaí               anarquia administrativa y social per           LA MoNTANYA s'associa al dolor que em-
                     ells congriada, a l'hora en que la          barga a la família Armangué y desde aquestes
 A part de la satisfacció ab que a tot  terrible guerra europea fa sentir fon-        columnes els envia, especialment al pare del
arreu degué ésser rebuda la solució    dament entre nosaltres sos horribles         difunt nostre entranyable amich el Doctor
                     consecuencies, apropantse pavorosa          Armangué y Tuset, nostre més sentit condol.

d'una crisis gubernamental^ la més l'espantable fantasme de la fam que

grave de quantes ha presenciat la va ensenyorintse impassible de pobles

actual generació, es pera Catalunya y ciutats de la desditxada Europa.

motiu de justificadíssima joya la en-               X.
trada en el gobern de la nació de dos

catalans ilustres que per la seva sig-                             Fi c c ió
nificació, pel seu valer indiscutible,

pels seus entusiasmes per la terra ca-                               Degut tal vegada a tes impressions rebudes
talana, fan concebir falagueras espe-                              en l'anyal visita al cemientiri en la diada que la
rances de la realització, en plas no                              costum imposa com ob%ació o per altra causa
llunyà de quantes aspiracions bate-                               pera mi desconeguda, en mon lotnni vaig tin-
gan rt'el cor dt'^un poble assedegat de                             drer que ferhi una segQna vi^ta.

millorament, afanyós de fruir la jus-    De venta eh aquesta línpremta.             De prompte eü^mcuí noctam tepós invadi-
ta compensació a les seves energías                               reii ma cambra ií»«ït"ïl5 de figíl*ps humanes
y a llur provencial laboriositat.     ^osépB tJïllf armangué                tan extranyes y fantàstiques per flurs trajos y
                                                y gests que iwïbrt^Itantme em feren aixecar
  Catalunya té rahons fóndadísimas                              pera apartarme djÉi^cercle que havían fet a mon^
pera esperarne del nou Gobern grans                               entorn.
projectes que, paralelamént à la ac-
                                                  Al volguer aproparme pera obrir pas, ana-

ció local, a la empenta que en tota      En la plenitat de .U vida, quant comptava     ven-ret^rantae les del devant y. leguintme les
Hora y en tots els órdrers ha vingut   apene; 27 anys, acaba de morir aquest heroi      altres mantinguent aproximadan>ent sempre
actuant la nostra regió, aixequin \A   que tants amichs tenia en nostre vila. Diem      la mateixa distancia.
nostra terra al nivell a que son acree-  heroi senzillament perquè ho era, perquè la se-
dors els pobles que per la seva cultu-  va mort ha sigut la cj'up valent, perquè ha su-      \M que primer fou solp un desitj de fugir
                                                de tan extravagante companyia, fou desprès
                                                unaobsessió que'n feu. aumentar la marxa fins

ra, saben guanyarse un Üoch prefe-    çun),btt lluitant pèr él Progrés y pèl bon nom    a esdevenir folla cafiw?. < , .^        ^
rent entre els més avensats èn tots    de la Pàtria.
els rams deies activitats socials;                               (Inútil empenyo! Quant aíadigat parava un
donchs es induptable que per gran       En Joseph M." Armangué era un esperit
que siga la iniciativa local,, per gros- inquiet, fefríosfènch, dotàt d'ünai intèligettcia y  instant veya sempre a mon voltant les enutjo-
sos que sigan els sacrificis de les re-  d'una cultura remarcables, trevalíador incansa-
                     ble qu'havía alcansat malgrat la seva jovenesa    ses figures qu'hàvian vingut a destorbar mon
                     un lloch preemihent en tota mena de Sports y
                                                descans burlantse descaradament de les inutili-

                                                tats de mon esfors lo qué'm feya rependrer

                                                novament vertiginosa carrera.

gions, per enormes que sigan els en especial en el motorisme,                  De sobte se deturen les del devant obrint

esforsos per llur espandiment, serà    En Joseph Maria era el fill gran del nostre      pas enfront grandiosa portalada que vaig pas-
sempre limitat son engrandiment al                               sar corrents trovantme novament dintr^ del
topar ab las traves, ab els obstacles,  estimat company y bon amich En Joseph Ar-       cementiri.
ab los entorpiments de la inèrcia de
goberns atents exclusivament a inte-   mangué, y pOssef% al igual com son pare la        Un poch refet, vaig jseguir sense direcció
                                                fixa per les avingudes de ninxos, iQsnbes y
                     carrera de iaètjè.í g ^ l'Armangué era,       terrenys sembrats de creus, cridant i^on aten-

                     avans que tot un' K|ecànich; les seves campa-

                     nyes sobre motorisinie y sos brillants articles en

ressos 4e bànderia, a un fals batallar la premsa nàclonaèy extrangera eren discutí- ciói encare que fossin poques, unes !i!Mtftoses

de dretas y esquerras, de blanchs v díssims. Fa algun temps què inventí el famós llumanetes que surtint d'algúns fossar» s'enlài-
negres, (ju£ en últim resultat no por- . auto-clcle DavidL^^d^ quin n'ha escampat arreu •• lairaben per l'^sp^y, fins % ferae del tot invisi-
                     d'Es^nanya una iifÀnitat La mort Itia sorprès . bles y més dar* ençare h^oalbsissim ramells de
tan a altre finalitat que al embruti-   mentires escrivia en collaboració un llibre sobre flairoses fjoçs què desprfngàentse dé la terra

ment de les massas populars dignes tnotors d'explosió y a punt d'inventar un noii remoritatjen l'ataplSida véltà estrella<^.,

de millor direcció, '           motor cridat a tenir tant d'éxit com el David.    Devant tan extrany com incomjpsfenflible

  Cal felicitarnos del momenl |k)}í-    En postra vila s'estimava a l'Armangué com    espectacle estava forsa cór sorpréS,i^»iattt un
tich actual; Catalunya, tot Espanya    el njés volgut de nostres fills, car tots els estius cop donat a l'espatlla me feu rapidan^éilt girar
està de enhorabona,' la hora actual    els passava, juntament àb sos parés y germans,    veyent el vellet rialler que diferentes vegades
marcarà la fita de ii regeneració     en aquesta jçila. El »^u caríicter francH y senzill  se m'ha aparescut en mos viatges ijíïiaginaris
pàtria^ de la nova Espanyol per la que  li havia captat gehwàls simpaties; éra ademés     empresos en ales ae íebrosa ílusió.
                     un enamorat de nostra comarca y cpneixia
                                                  Refet un pocb de l'impressió rebuda, molt

tant han suspirat els bons patriotes; pam per pam totes aquestes muntínyeSí Ha- esplicable atès el lloch ahont me trovaba, mon

els moments son crítichs, els nostres via vingut també alguns hiverns junt ab'els        antich company d'ilusiories excursions me

homes van a la direcció del Estat a . seus germans a delèitarW lliscant sobre les-       digué: ^             ;

a l'hora en que's veuen imu^otents las  montanyeS nevades.                  —Que guaytes ab tanta atenció?
yellas oligarquías, a l'hora en que els  ^. Es perxó que al saberse qu'havía mof en
                     un accident d'aviació junt ab el gran aviador     —Aquestes brillants llumanetes y bonichs

partits que han malmenat la acció En Salvador Hedilla, va produir general senti-        ramells de flors que brollen y s'enlairen fins

                                                desapí^rèixer en l'ilimitat espay. iQue hermo-

nostre se troven impotents enfront la ment en nostra vila.                   sesl Més que poques son (Vritat?
   1   2   3   4