Page 1 -
P. 1

• ^kl^fij

                             D F. F E N S C) R D- E C A l\í F R () D O N Y S A C". 0 M A K CA

REDACCiO Y ADMINISTRACIÓ                        Anuncis, esqueles y coumnicats a preus   — = — PREUS DE éUSCRIPCU) - : . - - -
                                 ootrvencioAahh'v • > • V , '
      . , ^r     * '^    ,• .                                   "Espanya: ' . ' . . . l'SO ptes. trin.c.·ïtre

                                 No's tornen els originals.          ' Un any  5'oo ^•·

      CARRER DE VALENCIÀ NÚM. 15              Dels articles firmats ne son responsables    K\tranger . . ' . . y'oo >

                                 llurs autors.                  ' Nombre solt. . . . o'io cí'-ntims.

      ' -^ L ^ L ^ ^   —1^.1..- '". ' "•"' ' "' '' —.

              IV                          ' •' • I I * * ! "

                             CAMPRODON 11 NOVEMBRIi DE 1917                  NÜM. 101

                             ;^
   1   2   3   4