Page 1 -
P. 1

I

    •^Qrioòi&fí ò*avisos t/ noticies

     D li F E N S () R D E C A M 1' R 0 D O N ^· S A C 0 M A R C A

                        Anuncis, osqueles y coumnicüts a iireas     - . . - PREU.S I E .SU.SCRIPC[0 — = _
                     coavencionals.
REDACCIÓ Y ADMINISTRACIÓ                                     l·lspanya. . . . . l'SO ptes. trimestre
 CARRER DE VALENCIÀ NÚM. 15              No's tornen óIs originals.        Cii any       s'OD »
                                                 Rxtrant^cr . . . . y'oo »
                        re'.-; artich.-s firmals ne son rcs[ o isal^les
                     llurs autors.                     Nombre solt. . . . o'iO cèntims.

ANY IV            CAMPRODON 7 OCTUBRE DE 1917                              NCM. 99.

 flctualitaí               turislas que connnuament passeijan           terés que significa una tan importan-
                     per la vila de tríinsit cap a Núria, al        tí.ssima font íie liquesa que permet
  Acaba de marxar d'aquesta vila    Xalet de Ull de Ter, trtvvessía de Ri-         el floreixement d'una vila [que sense
la major part del g^ran número de     bas per la Collada Verde, Costabona          factors de tal categoria arrastraría
familias que composen la colònia es-   y demés vertents del Canigó, donant          vida la més raquítica, cal que tothom
tiuenca, Havent resultat aquest any,   Tapariencia a la població d'ésser en-         se penetri de la imprescindible ncco·'
sens dupte, el més animat de quants    care molt superior el número d'es-           sitat de cooperar al sosteniment de
ha presenciat la actual generació.    tiuejants de la esmentada xifra, la          quants gastos precisin a la municipa-
Diuen que passa de mil cinch cents    més aproximada a la realitat.             litat pera cuidar que les inmillorables
el número de estiuejants que ha hon-                               qualitats naturals de les nostres valls
rat la nostra vila ab Ja seva estada      La xifra del número d'estiuejants,        resultin sense efecte per la desidia,
durant aqueixa temporada; cr'eyém     la nutridíssima llista contenint els          Tabandono o per la codicia dels més
ben aproximat el cítlcul si tenim en   noms de més de doscentes familias           interessats en honrarlas y miilorarlas.
compte el número de pisos ocupats,    son el més eloqüent informe de la
la gent que omplí a vessar els hotels   bondat del nostre clima, de les incom-                            X. ;
í^'Srat y Güell, la animació que a to-  parables condicions d'aquesta vall
tes hores reg-nava en carrers y plas-   que figura avuy en primer terme en-          ba Novela Nova
ses^ la afluència extraordinària al    tre les més renombrades estacions de
Teatre, al Cine, à les sardanes, a les  estiu de Catalunya; y aquesta incli-            PUBLICACIÓ CATALANA
fonts de les rodnlías, a tots els llochs nació, aquesta afluència cada dia
de esbargfiment, l'anar y venir de    creixent, que de totas parts de            publica obies dels mdlors literats de í'atahmya..
autos, cotxes y carruatjes de tota    Espanya porta la gent a nostra vila,
mena, a part del infinit número de    cal fomentaria ab tot el zel que (1              vn'L· aocÈnTifiiïs •
                     patriotisme ens imposa a tots els fills
                     de la vall^ cal raantcnirla ab tot l'in-
   1   2   3   4