Page 1 -
P. 1

•^&rióéíoíi à*avisos y notioios

      D F. V E N S (J K D F. C A M P K O D O N ' Y S A C 0 M A R C A

                        Anuncis, esqueles y coiimnicats a preus     ---=- PREUS ÜE SU.SCKIi'CU) - = -
                     convencionals.
REDACCIÓ Y ADMINISTRACIÓ                                     Espanya     f^o j.,lc.;. tiiincitrc
                            Xo's tornen els originals.        Un any . . . .  503. »
  CARRER DE VALENCIÀ NÜM. 15          Dels articles firmats ne son re;!^^)!)^^!!!^^:.
                     llurs aiilors.                     Nouíbre solt. . o' 10 có -.üiP.;.

ANY IV             CAMPRODON 22 JULIOL DE 1917                            NUM. 94.

 flcíualiíai               fugint del aire bruzit, irrespirable,         vostres llunyanes terras, quant l'es-
                     de la terra baixa veniu a arredosar-          perit tan fortament sommog'ut disfru-
  Rdpidament va omplintse de gent    vos en els jolius fondals del amorós          taríl del anyorat repòs de la terra na-
forastera la nostra petita vila; plens  Pirineu; benvinguts a la terra monta-         diua pog-au recordar a la vostra
a vessa]- açrivan cotxes y automóvils,  nyenca els qui de tots els indrets de         fillada-, l'amor entranyable, la 'hospi-
els hotels, capassos pera més de tre-   la nostra Espanya vos porta fins            talitat carinyosa de la joliua petita
centas personas, veuríín aviat ocupa-   aquí, als cimals de Catalunya, Ifílnsia        vall ahont vos enfitavau, fugint de la
des tctas las habitacions, van llogant-  d'assaborir la fresca incomparable, V         calor, amunt, amunt de la Espanya,
se els poch pisos que encare quedan    aii-e puríssim de les montanyes rega-         al bell cim de Catalunya.
vacants, creix l'animació en carrers   ladas; benaurats los bons extrangers
y plasses y passeigs; y las bellas no-  de totas Lis nacions, germans de to-                            X. -
tas de la sardana, aleg-fant les quietas tes les terras aliont lo terrible assot
vetUadas estiuencaS; congregan gran    de la guerra sembra arreu el dol y la           £la rosa marciéa
munió de jovent _ que s'esplaya en la   misèria, pera vosaltres tot l'amor de
típica dansa de là vella Catalunya, al  la terra catalana, pera vosaltres nos-           Riereta avall bakava una rosa, ;
compàs del suavíssim ramoreig de     tre condol, pera vostres amarguras             riereta amunt volava un aucell;
las tranquiles aiguas del Ter y del    la nostra més carinyosa compassió,             —^Hont vas, del jardí la flor més hermo'jn,
Ritort que desde els cims pirinenchs   pera vostres necessitats les nostras
baixeu amorosas el Jbes de salutació   més delicadas atencions; si las vivifica-              mon amor més bell.?
deia montanya catalana als ho.^ites    doras caricies de la vall pirinenca, si
estimats de totas las terras y de totes  las dolces alenadas ab que vos regala           -^Avuy, al besar mos peus la riuada,
las nacions.               la nostra teira ha de portarvos la             m'ha dit «Jo voldria besar lo teu front:
                     consolació al cor adolorit, benehida            ç'víneten ab mi» y en Son doll br.-:radci;
  Benvinguts siau a la nostra vall   l'hora de la pau universal que en
estimada els catalans de la plana, qui  la dolça quictut de les llars de                  vaig a seguir món.—
   1   2   3   4