Page 1 -
P. 1

•farióòiaR ó'avisos y noíioi&s

     DEFENSOR DE CAMPRODON Y SA COMARCA

                         yVnuncis, esqueles y coumnicats a preus  - = — PREUS DE SüSCRÍPCIO - = = _
                      convencionals.
REDACCIÓ Y ADMINISTRACIÓ                                  Espanya I'50 ptes, trimestre
                             No's tarnen els originals.
  CARRER DE VALENCIÀ NÚM. 15          Dels articles firmats ne son responsables Un any . . . . . S'oo » .
                      llurs autors.                  Extranger . .* i 9*00 »

                                              Nombre solt. . . . 0'to cèntims.

ANY IV                   CAMPRODON 15 JULIOL DE 1917                NÜM. 93.

 flciuaUíai                nals que tancan de cop el teixit de haurían de tenir fixa la mirada en la

   Se parla de vag-as gfenerals 3^ de  noticias, de mentidas, que contra el indefensió de la pobre Espanya sem-
 vagas parcials, de greus perills ama-
 g-'ats que escapan a la vista de la    més elemental dels debers que impo- pre víctima de las codicias dels forts,
 mas.sa popular, de trastorns polítichs,
 de renovacions radicals, de capgira-   .sén la serietat del qui escriu pera el sempre vilipendiada pels que més
 ments socials, arrivantse'fins a fixar
 data inaugfuradora (Je estats revolu-   públich y de qui porti el nom de es- cotitribuiren al seu trossejament;
 cionaris, portant arreu la iiitranquili-
 tat y l'ànsia febril, cabalment n'els   panyol, venían-.creant un estat de quant tots els ciutadans, en bloch in-
 moments en que més s'imposa la
 prudència, el patriotisme y el més    í:ensió y de angustia qual duració, destructible, podrían encararse fer.-
 gran tino en tots els assumptos que
 poden, de prop 0 de lluny, alterar la   salta a la vista, els greus perills "a mament a tota contrarietat de quaí-
' vida normal de la nació.
                      que conduïa. Que es agradosa la lli- sevulga caràcter, presentàvem el
   Y d'aquí que els ciutadans que
 ''^s tenen que veurer ab les Iluytes   bertút quant es suficient la honrada llastimós espectacle de la més degra-
 de la: fài-andula política, fastiguejats
 de la inconcebible frescura de molta   cultura dels qui deuen fruiria, com dant desconfiança en nostra , pròpia
part de la prempsa atenta solsam'ent
 a llur interès partidista q^ant no de   perillosa pels interessos de les colec- energia, arrivant a baixar fins els
 cosa pitjor, reberen ab aplauso la
 suspensió de garantías constitucio-    tivitats quant se fa d'ella arma odio- llindars d'un atuiment y d'una debili-.

                      sa pera servir ruins interessos 0 in- tat que està molt lluny de la realitat

                      tencions miserables.               y que sols poden ésser allotjadas en

                      Y en aquets solemnials moments n'els cors dels mals ciutadans y dels

                      en que guaytém estamordits d'horror [ mals patriotes.

                      la més tremenda guerra a que han             X.

                      assistit els sigles^ en aquesta hora de

                      temors, d'incertitutsy d'angustia ho-
                      rrible pel esdevenir, n'els instants en

                      ba Novela Novaque ens trovém rodeijats per tot

                      arreu dé les flamas dél pahorós in-       PUBLICACIÓ CATALANA

                      cendi que amenassa arraskr la Euro- publica obies dels mellors literats de Catalunya.

                      pa^ quant tots els t-lements directors      Es trova de venta en aquesta Impremta.
   1   2   3   4