Page 1 -
P. 1

•^arióòiofí ò*avisos y noíioies

     DEFENSOR DE CAMPRODON V SA COMARCA

                        Anuncis, esqueles y coumnicats a preus   - = - PREUS DE SUSCRIPCIO - = -

REDACCIÓ Y ADMINISTRACIÓ         convencionals. .                 Espanya. . . . . l'50 ptes. trinnostre
                            No's tornen els originals.
  CARRER DE VALENCIÀ NÚM. 15                               Un any - • .  , S'oo »
                        Dels articles firmats he soíi responsables Extranger ; .
                                                      . Q'CXJ »
                     llurs autors.
                                              Nombre solt. . o'iO cúntims.

ANY IV                  CAMPRODON 1 JULIOL DE 1917                    NUM. 92.

 flcfualííat               els sots. En cambi mereix tota mena       recompensa que la .satisfacció del
                     de lloanses la laboriositat y l'interés     cumpliment del deber.
   Ab el bon temps y la grava que    del peó encarregat del tros comprés
 actualment s'estíí colocant en la ca-  desde aquesta vila a cíín Ralich, se-        Nosaltres, que tots hem vist la
 rretera Carap/odóri-San Joan de las   nyor Pardos, acreedor del agrahi-        importància dels trevalls del senyor
 Abadessas, millora eij gran manera    ment de tots els viatjers pels sacrifi-     Pardos, portats a cap ab una cons-
 l'estat d'aquest trajecte que sembla   cis que ha fet en obsequi a la millora      tància, ab un interès y ab una mo-
 condemnat perpètuament à contituir    del trànzit general.               dèstia excepcionals, hem de fer cons-
 pesadilla pels qui .son oblig-ats per                           tar el nostre agrahiment a tan digne
. llurs quefers a recórrer un camí, bo-    Aqueix humil y digníssim empleat       empleat, especialment avuy en que
 na part del any, pié de sots, esbor-   del Estat, suplint ab llur esfors las      tan escasseijan els homes, quals ideals
 nachs y alts y baixos que son un ver   deficencias de la púljlica administra-      se condensin en el noble civisme, en
 perill pera la seguretat dels viatjers. ció, ha conseguit que durant l'hivern      la honrada aspiració de cumplir a
                     no s'hagi tingut de sospendrer la cir-      conciencía la tasca que'ls es enco-
   Durant la darrera temporada d'    culació per la carretera passantse els      manada.
hivern^ es estat cosa providencial el   días trevallant desesperadament-, sen-
que no s'hag-in succehit las desgra-   se témer la neu, la pluja y els frets      ba Novela Nova
cias a dotzenas, ja que en moltas     intensíssims que tan dificultaven tota
ocasions de rés servia la perícia y el  mena de trevall. Ell sol, secundant          PUBLICACIÓ CATALANA ' >
gran tino de carreters y cotxeros,    la acció del Ajuntament, va aplanar
 especialmeijkt en el trajecte comprés  trossos de carretera ahont no hi que-      pnhlua oljics dels' iiiellors literats de íatalitiij'a.
 entre el Pair«Sy San Joan de las Aba-  dava un pani d'espay disponible al
 des.sas ahont Uuhia per la seva ausen-  trànsit, ell, recullint las pedras dels       lis ven en aquesta Impremta.
 cia el trevall dels peons que per no   camps y dels verdissalls procui-a la
vcnirhi obligats s'abstenían de omplir  desaparició dels obstacles de més pe-
                     rill, sense altre aspiració, sense més
   1   2   3   4