Page 1 -
P. 1

• /n

    •^QrióòioR è' au is os y nofieies

     DEFENSOR DE CAMPRODON Y SA COMARCA

                                     Anuncis, esqueles y coumnicats a preus     - = - PREUS DE SUSCRIPCIO - = -

REDACCIÓ Y ADMINISTRACIÓ convencionals.                                         Espanya     . . 1' 50 ptes. trimestre

                                         No's tornen els origiiiíiis.      Un any . . ". . S'OO »
                                                             Extranger . . . . Q'OO »
                                  h ii..v-'^'^^' articles firmats ne son rcspo|^sables
                                                             Nomlire solt. . o'iO cèntims.
  CARRER DE VALENCIÀ NÜM.ïS' '1 llurs autors.

ANY IV                   CAMPRODON 29 ABRIL DE 1917                                   NUM. 88.

flctuaUiaí                 mostració eloquentissima del bon zel temporadas de las sevas habituals
                      ab que's preocupaven dels públichs residencias.

                      interessos aquells ajuntaments, no                      Sabem de varias familías que al

  Difltré pòeh, n'el pròxim mes,     arrivà de tros a suplir les inaprecia- tenir coneixement de la instalació
quedarà instalat en aquesta vila el
telèfon de la xarxa que la Mancomu-    bles ventatjes del telèfon, que ens telefònica en aquesta vila decideixen
nitat ha vingut establint per tot     unirà, a més, ab totas las poblacions venir a estiuejar entre nosaltres, ens
Catalunya, y que posarà en comuni-
cació la nostra vila ab el resto de    de la comarca.                                consta que altres projectaven trasla-
líspanya.
                        No cal dir els beneficis que la ins-                   dar llur residència estiuenca a pobla-
  La vila de Camprodon ab tot y     talació telefònica reportarà a la in-                     cions que disfrutavan ja d'aquest
comptar ab mòlt limitats recursos, ja   dústria y al còrners de Camprodon y                      servey; no tardarem a veurer pràcti-
hí^vía conseguit;peï seu propi esforç,   comarca, tota vegada que salta ?^ la                     cament els beneficis que a tots repor-
pel seu compte, Imposantse un gros     vista les ventatjes del comerciant y                     tarà aquest servey, avuy ja indispen-
sacrifici, la instalació de ía Unia tele- del industrial que, en tot moment, li                     sable als poble que no volen quedarse
gràfica que ha vingut funcionant des-   es donat conversar ab llunyans co-                      ressegats en la marxa progre.ssiva
de fa una pila d'aaysy éeéteijada per   rresponsals que'l posan al corrent de                     de les energies nacionals cap al asso-
suscripció pública, essent una de les   la situació de llurs negocis com pera                     liment de una major cultura en tots
pocas poblacions de Espanyíi que no    servir ab major perentorietat las se-                     els ordres de la humana activitat.

                      ves deraandas.                                             X.

debían al Estat ni a cap entitat ofi-   Y no ponderarem la seva impor-

cial la millora que representava dit tància per lo que respecte al estiueig,

serv^y pera él còrners y la indústria ja que el telèfon pera molts homes

comarcals.'Més, ab tot y resultar de negocis es pera llur estiueig un                          JLAípcr |JrÍnce;sse
aquesta línia telegVàfica una gran co- factor indispensable sense el qual no

• moditat. a la vegada que una de- els es possible allunyarSe per llargas                        Es ven en aquesta Impremta.
   1   2   3   4