Page 3 -
P. 3

LA MONTANYA

al poble nort-america el missatge deixant entre-     Durant el prop-passat Desembre el pluviò-          cions debentse esperar que curarà.
veurer, millor dit, fent avinent -que'ls nous sa-  metre va registrar 83'5 mjm equivalents a               De veras lio desitjém aixis com 'serveixi
crificis, que les noves pèrdues humanes, que     igual cantitat de litres d'aygua en metres cua-
íorsosament esdevindran en la nova embestida    drats. lli hagueran 5 días de pluja y 2 de neu.          de llissó per els descuydats que s'entreteneu
que ab tan d'afany se prepara, resultaran inú-   La precipitació màxima fou el dia 1 3 = 25*5           en exàmens que poden produir de.sgracie3
tils; car la pau per assolir l'ideal de fer impos- m[m y la minima el 5 = 0 ' 6 m[m.                 com la de que en donem compte.
sible la guerra, no pot ésser imposada per l'am-
bició d'un vencedor, té d'ésser dictada per el   l^OVES                                                      «000000000000000
convenciment dels capdevanters dels pobles y
del poble mateix de l'inutilitat dels sacrificis     IHirant l'iMliróa quiucena ha fet molt de             Fa días que nostra vila se trova sense
suferts y de les vides sacrificades.        fiMt puig: lian sig·iit bastants els días qiie'l         Mestra, lo que resulta molt lamentable. No
                          termòmetre ha senj»Hlat la baixa temperatura           podrian les Autoritatvj d'Listrucció pública
   Com Mr. Wilson ab la clarividència que     de 13 graus oota zero, que coinensa a ésser            trovar un medi pera que no tingués Uoch
poseix.del estat actual deies nacions, senyala   seriament molestosa, lluhint pochs días el sol          semblant fet y que tan peijudjcial resulta per
bases, sobre quinas deuria asentarse una pau    convidant a fer excursions de cap mena.              l'ensenyança?.
düradera y son eixas la complerta destrucció
dels motius causants de l'actual conflicte, y que    El Rvnt. Mossèn Pere Rnmonet, vicari               èNo podria establirse una nova organitza-
tantes vegadas he indicat en anteriors article?,  de n():Ura vila ha sigut nomenat pera el inu-           ció qu'ho evités?
no es d'extranyar no que dit missatge sigui     teix càrrech en la parròquia de Tordera, i>er.
desfavorablement comentat per la premsa dels    quin llüch vn inai-xar el divendres íiltim.              Dites Autoritats tenen la paraula.
cnragés d'abdós baridos que dirigida per l'in-
terés passional de banderia no vol, ni pot coh-     Li dasitjém que'l clima li provi més que'n                             ftoooooooooooaoe*
sentir vagin per terra desfetes les ilusións con-  nostra vila. ja qucí le.seevas prendas de caràc-
cebudas y que la sencilla alenada de ver altruis-  ter no dnptàm li captaran, entre eU veliins dq             Ha sigut indultat de la falta de deserció
me arrebassi de llurs programes essor eixa     Tordera, tantes simpaties y amistats com en            comesa el conegut jove En Eduard GÜÏU
necessària per la llibertat, existència y amilio-  'nostra vila dil·lírutuba.                    y Coma, fill de nostre bon amich en Josepli
rament dels pobles.                                                  Güell (à) l'auxà.
                             Rumors do qniíia certesa no responem,
   Cap dupte hi ha que l'orientació clarament   snposan que dos individuos desconeguts que               Molt ens plau aquesta nova.
exposada en dit missatge, tindrà que ésser     desd'i'l vehí poble cle Setcasaa volían passar a
íorsosament recullida per les generacions del    Franç^i, denen liabn- mort en la montanya                                    •«00000000000004
pervindrer, en el cas improbable que sigui des-   víctimes del *"ret y de la neu que'n gran evn-
preciada per ei rutiriarisme suïcida de l'actual  titat lli ha en dit passatge puig apesar dels             Han sigut designats President v suplen*
y Mr. Wiison pot vanagloriarse d'haver senya-                                     de Mesa durant el bieni que comprèn aquest
lat, que Anglaterra y Alemanya deuen abdicar                                     any y pròxim En Joan Blanch Costa y En,
de l'ambició y orgull de que estan posseidas                                     Ramon Ros (íenover, persones molt coiiegii-
pera que la beneficiosa pau prengui pera mol-                                     dee en nostra vila.
tes centurias efectiva estada entre nosaltres.
                                                              Molt ens plau aquest nomenament.
                     SEVERO.
                                                                               eeeooooooooooooo

                                                              Se trova greument malalt el industrial de
                                                           aquesti vila y bon amich nostre don Eudalt
                                                           Roura.

                                                             L'hi desitjém un prompte y complert res-
                                                           tabliment.

                                                                               Bocooscoacaocoo

                                                              Degut sens dupte a la forta nevada qut!

                          d;aa transcorreguts no's té noticia de qu3 ha- cubreix totes les moutanyfts de la vall, en.í

                          gin arribat a llur destí. ^                   diuen que a la comarca de Bolòs s'han pre-

                          Ab dit obgecte asseguren Imberse fet al- sentat una munió de porchs singlarà que can-

^^mpüraíura                     gunes exploracions sen.se resultat.                sen gran perjudici als sembrats.
                                                              Bó fore que'ls cassaired de nostra vall
Durant l'última quincena s'han registrat les                            •eoooco* oooo·oo·
                                                           organitze.ssin qualques batudes que si no
següents temperatures:         •-        Sabem per bona font qu'i'n les properes            fessin victimes al menys assustessin a ler4
                          diades de Carnestoltes s'organitzen grans             esmentades bestioles.
                          balls de disfresses, en quins s'adjudicarím

nrEs   MAXIMA     MÍNIMA  MITJA       valiosos y artístichs premis a les que més se                              ••ooooooooM atoo«
                          distingeixi^! per l'originalitat y bon gust.
                                                              I/'Alcaldia demana y omplas«ft ala mo.^ïso.i
I 15          2 8'5 .           Ho f'im avinent pera que sabentse de               Emili Coll Saball y Valentí Coll Castellano,
                                                           de desconeguda resideucia pera que ells, llurs
2    IS '      2     8'5 temps puguin les senyores,y senyoretes con-,                  pares, amos 0 parents compareguin al acte
                                                           do rectificació, rectificació definitiva de l'allis-
3 Ï3 — I 6                     feccionarse ab calma ela trajos de capritxo,           tament, sorteig y declaració de soldats que
                                                           tindran lloch el« dies 28 actual, 11 y 18 de
4 13 — 2 S'S alegòrichs 0 imitatius que llur rica imagina-                              febrer v 4 de mars vinent, rom minant-los
,. . 5                                                        cas d« no comparèixer que'ls hi sobro vindrà
   6 6,        —3   I'S        ció cregiri apropòsit pera obtindrer nlg'in dels         el perjudici que en dret hi hagi lloch.
     :5:,           2'5
   7            0          premis, que per cert valdran la pena. -             Imp.de Joan Roger Claret.-CAMPRODON
     4'            0
            ' —4' '                                            Catalana
8 2 —4 — I
                          00 ooooooeoooottoo

9 I —S — 2                     EI masover del mas Bolateras del terme
m 0 - _.7,-.. - 3 ' S
II 0 —5 —2'5 de.Freixanet, estant examiíianit un revòlver
12 I —9 — 4 se r h i disparà ferintlo gpeameiu. A última

13 0 —7 —3'5 I hora diuen no liabbrse presentat complica-
14 í —3 — I
15 0 - 8 — 4
                          Ilustració
  Temperatura màxima del mes passat; ii.°
el dia 24.

Temperatura minima. —9° el dia 16.                       EDICIÓ POPULAR
   » rattja, a'S

Comparant aquestas temperaturas ab las Süscripció: Un any, 15 ptes. — Migf any, 8 ptes. --Número ordinari, 25 ets.

del mateix mes del any 1915, trobem que la     DE VENTA A TOTS ELS KIOSKOS Y PRINCIPALS             LLIBRERIES
màxima va ser 13°, la mínima —12° y la mitja^

2'3". ' - .. •                   ADIMÍNISIRACIÓ:            Mallorca, 287 — BARCELONA
   1   2   3   4