Page 2 -
P. 2

LA MÜNTYAMA

 P'educació                     y collites; pro, poble que segueix aquest proce-  gada per la lley en tots els paisos civilisats, i si
                           diment demostra estar poch civilitsat, tota    en aquesta comarca se cumplis com succeix en
  No s:' compendrer com casí tothom mira ab    vegada que la destrucció està en rahó inversa   molts llochs ja s'hauria acabat.
indiferència de la manera que son maltractats,    a la civilització.
jDerseguits y destruits els aucellets y particu-                               Tots els pares que no estan plenament
larment aquestos días que la terra se cobreix      En els convensuts de que l'aucell sols viu   convensuts d'aquets beneficis, causen un dany
ile neu. Si tingués autoritat sobre aquestos     del lladronici, se'ls hi pot dir: ^Y donchs, en  y es que permeten que llurs fills també s'hi
nois, y fins hasta homes, qu'ab tanta estupide-   aquest temps en que no hi ha rés, de que viu-   dediquin, malgrat els concells del Mestre, y
sa persegueixen aquestos animalets,. els diria:   ria? Y aquí esta el benefici. Busquen y rebus-   malmetent inconscientment la seva obra, íassin
Doneu menjar als aucells, ja que la neu els hi    quen les cuques y altres menes d'insectes, pro   un acte de desobediència y de manca de res-
tapa; en lloch d'aburrirlos, estiméulos; en lloch  el temps qu'ab mès afany les busquen es en     pecte. No cal dir lo qu^'aixó s'encomana, si-
d'engaviarlos o matarlos, sigueu tendres ab ells.  temps de crias, perquè es ab cuquetes que     guent probable que deixi de creure en altres
                           aÜmentan als petits. Això suposa una gran     assumptes, quedant aixís desfeta la feyna de
   Encara veig que n'hi han molts que'ls sem-   destrucció d'insectes en profit dels agricultors. molts días en un sol moment.
bla que quants més aucellets destrueixin po-     ^No son ben mereixedors, que'ls deixin partici-
dran estar més tranquils en temps de sembres     par una mica del fruit de la collita? Per altra                             S.
                           part aquesta persecució dels aucells està casti-

SP0R7S m mu                     a ca^PRODúN                    companyia dels nombrosos aficionats que hi ha
                                                    en aquesta vila y comarca. Entre altres quins
  Ja tenim la neu a casa; una inmenSa capa                              noms desconeixem, hera saludat als nostres
d'uns vint centímetres de gruix cubreix tot lo
que'ns volteija, y això que per els barcelonins                             estimats amichs els germans don Josep y don
representa un gran aconteixement, es per
nosaltres els quins habitem sota les fredes     Camprodon.                     Antoni Carulla, vinguts de Barcelona ab auto.
montanyes del colós Pirineu una visita molt
poch agradosa, car la neu ademés d'impossibi-    L'Ajuntament ha disposat la                SKIS.
litar les feynes al aire lliure, en priva quasi l)é
de sortir al carrer, condemnant-nos a estar     gran iluminació de carrers y plas-
contínuament vora la llar.
                           ses ab els focos de Vistiu.
   Aquest any, emperò, la neu ens portarà
molta animació, encara que siga per dos o tres    També s'iluminard el bonich
días, puig cl benemèrit «Centre Excurcionista
de Catalunya» ha organitzat una setmana de      passeig de La Font-Nova per si
Sports entre 'la vila de Ribas y en la nostra.
Aquets sports tindran lloch a Camprodon du-     desitjan fer sports de nit.
rant els días 6 y 7 del pròxim febrer.
                                                    En mitg del desconcert de la premsa alia-
   Devant l'animació que ha despertat l'anun-
ci dels sports de neu en aquesta vila es d'au-          DLM.VKS, 6 Y DIMECRES, /       dòfila y germanòfila que ab les seves informa-
gurar que seran molts els que vindran, puig
ademés dels socis de la Secció d'Sports de neu    Excursions y exercicis deportius,         cions partidistes no fan m5s que mantenir 1'
del «Centre Excursionista» ens han promès      adjudicantse diferentes medalles          escalf de rencunias y odis entre les nacions que
fernos una visita alguns distingits sportsman de   y premis oferts per la Secció de          prompte farà tres anys que lluyten desespera-
la colònia d'istiu.                 Sports de Montanya organitsado-          des en els interminables fronts de combat,
                                                    sempre al esguart del moment apropòsit pera
   P^rxó Iq vila de Camprodon, desitjosa de.
rebrer com se mereixen a tant simpàtichs hos-    ra dels concursos. També s'adju-          dur la desfeta n'els exèrcits dels contraris, sem-
tes prepara grans festeigs en llur obsequi,                               pre esperant l'ocasiò pera destruir la resistèn-
haventse designat una Comissió encarregada      dicard una formosissima COPA            cia dels enemichs, a fi de dictar les condicions
 de portar a terme els trevalls necessaris pera                             de pau, qu'a llur semblar, serian de justícia,
 fer ben agradable Uurjestancia aquí.        que ha regalat cl gran patrici y          sols el Missatge del President dels Fstats-Units
                                                    Mr. Wilson separanLse de la pasiva línia de
   La Comissió ha'Jenviat a totes les famiiias  distingit estiuejant don Joseph Ca-        conducta observada pels goberns neutrals y
 que venen a estiuejar, a alguns periòdichs y
 entitats de Catalunya unes fdlles notificant la   rulla,    ***
 celebració dels esmentats sports, al ensemps
 que preguen als que desitjin venir a honrarnoé   Sopa (Zai^ulla                   demés potencies mundials llensa a la publicitat
 ab llur visita que se se serveixin comunicarho                             l'únich medi, l'única forma pera conseguir una
 a la Comissió que cuyda de buscar les habita-
 cions neccsaries.                                           pau duradera, una pau que salvaguardés a la

   El «Centre Excursionista de Catalunya» ha   El senyor don Joseph Carulla ha fet ofrena Humanitat del. pervindrer dels horrors d'altra
 tingut la deferenc'a d'enviarnos un luxuòs
 programa dels sports. No'l publiquem íntegre    duna formosa copa pera els sports de neu. Es nova guerra.
 pcqué es molt extens. El programa per nostra
 vila es el següent:                 d'agrahir aquet rasgo tant per son valor mate-   El missatge que Mr. Wilson ha dirigit al

            uiLLuN-s, niA 5        rial com la manera expontània ab que ho ha fet, Senat nort-americà es la rèplica més contun-
                           SíitsC dirighli cap preck, lo que demostra el dent donada a les aspiracions pera l'esdevenir
   Arribada dels excursionistes a         cxrinyo veritable que profesa a Camprodon y dels Goberns centrals; es la pauta sincera dels
                           que no ha de duptar li es també sincerament principis sostinguts per els aliats en llur ban-
                           correspost.
                                                    dera de combat despullada de tot interès, es el
                           Els senyors Camila han cedit galantment pur altruisme senyalant el deber de tots pera
                           la pista de sports que poseeixen aquí, de.<;prés tk- que l'ideal d'impossibilitat de sagnants conflic-
                           disposaria convenientment pera que els entusias- tes sigui un fet; pera que no vingui més tart la
                           tes al elegant sport dels pa'ins puguin di.sfrutar furient perturbaciò guerrera a desfer la vida )a-
                           d'aquest exercici, que constitueix una veritable boriosa y pacifica de les nacionalitats.
                           atracció per e'sser poques les ocasions que per
                                                    Mentres abdòs bandos lluytants disposen
                           patinar sobre gel hi ha a Espanya.
                                                    per la propera primavera la irresistible ofensiva
                           Deide aquestas còlumnas agrahim al senyors que ha de portar vençuts a llurs peus els con-
                           Carulla el donatiu, fentnos ressò del agrahiment traris, mentres uns y altres intensifiquen llur
                           que també els guarda la vila entera.
                                         ***          esfors per criar primer y amagatzemar desprès
                                                    nous y més formidables elements de destrucció

                             Han sigut molts els excursionistas que han. mentres tots preparen nous exèrcits pera que
                           vingut a disírutar de la primera nevada en febrosenchs se destrossin, Mr. Wilson dirigeix
   1   2   3   4