Page 1 -
P. 1

^QriòioR Ò*avisos y noUei&s

    D E F E N S O R DE CAMPRODON Y SA COMARCA

                        Anuncis, esqueles y couninicats a preus  - = - PREUS DE SUSCRÍPCIO _ = -

REDACCIÓ Y ADMINISTRACIÓ         cor.V3ncionals.                 Espanya I'50 ptes. trimestre
                           Np'a tornen els originíiln.
  CARRER DE VALENCIÀ NÚM. 15                               Un any . . . . . 5'oo %
                        Dels articles firmats no son responsables líxtranger . . . . 9'00 »
                     llurs autors.
                                             Nombre solt. . . . o'io cèntims.

ANY IV                  CAMPRODON 28 jANÉR DE 1917                NÚM. 83.

 acíuaUíat               de la terra que,, generosa y fecunda,      sports als eniusiastas de les luges,
                     reposa de sa llarga y esplèndida pro-      dels skis y del? patins.
  Dintre pochs días se celebrardn   digalitat, bressada pels'elements in-
en Ics rodalías d'aquesta vila Sports  vernals, per les sútils alenadas de las       Y si haguéssim d'atribuir a des-
d'hivern ja de molt temps anunciats,   montanyes regaladas que nut^eixen        coneixement de condicions de nostra
als que sabem concurriràn un gran    y portan nova y potenta sava a la        comarca la manca de sports més o
número de distingidas familias barce-  vida de les valls pirinencas.          menys oficials, hauríam de fer hon-
loninas, de les que estiuejan ordinà-                           rosíssim is excepcions, entre les quals
riament entre nosaltres, portadas, a     El fàcil accés a tots els contorns      s'hi comptan les freqüents excursions
més, pel natural desitj de conèixer   que voreijan els rius, sense fatiga       invernals dels estimats patricis don
aquestas valls ab el bellíssim especta- pera el turista que pot explayarse        Joan Carulla y fills, quins senyors no
cle que ofereixen al visitant vestidas  horas y horas, en grans extensions        passa hivern que no donin fé de
de blanch mantell que cubreix. les    de terreno, sense exposarse als pe-       sos entusiasmes pels sports propis
arbredas, els prats, les montanyes y   rills tan abundosos en paissos acci-       d'aquesta època, ja sigui en la mag-
les torrenteras.             dentats, las planuras que a tot arreu      nífica pista de gel de la seva hermpsa
                     constitueixen magníficas pistas pels       .finca com en les innombrables pistas
   Pocas poblacions, a Catalunya,   variats sports, son condicions excep-      naturals que a tot arreu voltan la
presentan al turista els atractius de  cionals que fan de la vall camprodo-       nostra vila.
la vall de Camprodon ab son paisatje   nina un Uoch magnífich per tota mena
víjiriadíssim en les pintorescas rutas  de concursos de sport com no cre-          En el proper concurs hi- figurarà,
del Ter y del Ritort de poètica y fan-  yém n'hi hagi cap altre en tota la re-      entre altres premis, la copa Carulla,
tàstica bellesa, adormida la exube-   gió catalana y aixís no es d'estranyar      que espontàniament ofereix Don Joan
ranta vida estiuenca sota el pes de   que, a la llarga, algunas entitats        Carulla, donant, una vegada més,
l'invernal abrigall, essent el dèbil   s'hagin recordat de que també son        ocasió al agrahimént que deu nostra
rondinar de l'aygua esporuguida com   les nostras valls, en plé hivern, pues-     vila a les innombrables mostres d'a-
la dolça remor d'acompassat respir    tos a propòsit pera Tcxercici de llurs      fecte que del citat senyor té rebudas.

                                                               X.
   1   2   3   4