Page 1 -
P. 1

^Qri òioR é'avia os y noiicias

    DEFENSOR DE CAMPRODON Y SA COMARCA

                        Anuncis, esqueles y coumnicats a preus                            ï^a
                     convencionals.                  - = - PREUS DE SUSCKlfClO - = -

REDACCIÓ Y ADMINISTRACIÓ               No's tornen els originals.      Espanya i'50 ptes. trimestre
                        Dels articjes firmats ne sorí responsables
  CA«RÈR DE VALENCIÀ NÚM. 15      llurs autors.                   Un any  5'cx5 »

                                              Extranger . . . . 9'00 »

                                              Nombre solt. . . . 0' 10 cèntims.

ANY IV                  CAMPRODON 14 JANER DE 1917                 NÚM. 82.

 flcíualUaf               educar les multituts aquets sers pri-       llarch y rewsat estudi al véurerlas
                     leg-iats que semblan la encarnació de       tan magistralment teixidas ab argu-
  D'un home que viu la vida d*un    totes les bondats y de totes les sin-       ments de valor priíctich inapreciable
trevall extraordinari, que necesita   ceritats.                     y matitzadas ab la ironia finíssima
robar horas al repds del cos pera                             dels més delicats sentiments, dels qui
atendrer a la munió de clients que de    Es verament agradosa la impres-        fugen sempre de la ofensa, com dels
totas parts y a totas horas reclaman   sió que'ns deixa la lectura dels nota-      qui no coneixen en cap hora, la flaire
dels seus talents, de la seva experi-  bles escrits ab que honra -LA MON-        rçpulsiva de \^ supèrbia? Son al có-
ència y de la seva sabiduria un remey  TANYA el Dr. Joseph Armangué,           rrer de la ploma aquellas acertades
a llur dolencia; d'un home que viu ab  d'aquets escrits que tan bé reflexan       afirmacions de sociólech experimenta-
el continuat frenesí, ab la persistent  y reprodueixen la conversa d'aquest        díssim, y ho son els bells planys deí
anjï-unia do no trovar prou temps per  home admirable, de erudició extraor-       Cor rublert de compassió per les mi-
respondrer a tanta crida, que trova   dinària, y n'els que un no sab qué        serias humanes, y hu son els hermo-
no obstant moments pera estudiar,    admirar ab més intensitat, si els vas-^      sos paràgrafs ahont hi vessa la fel de
pera cscriurer y sobretot per escriurer tíssims coneixements de tot ordre o        l'sinima inquieta y generosa impoten-
com esbarjo del esperit, sense miras   bé Ja bella sinceritat, la hermosa bona      ta pera remeyar la eterna desditxa
utilitarias de cap mena, pera els    fé, l'entusiasme sens reservas, casi       humana, com hu son aquellas sem-
amichs de la montanya; que'n direm    infantil, per tot lo que, a llur pensar,     blances lústóricas que pregonan ab
sinó que es un íjran cor, que te posat  pot significar enaltiment de les vir-       potentosa eloqüència la exorbitant
un ver afecte al pais ahont gosa del   tuts, del progrés, del benestar y de       ilustració, la potencialitat excepcional
repòs de sas canipanyas y de manera   la dignitat humanas.               d'un cap privilegiat.
instintiva, insconcíent, ensenya com
                       Y al passar la vista sobre les                         X.
saben educar als pobles, com saben    acertades consideracionsfilosóficasen
                     que s'extén el Doctor Armangué re-
                     lativas a altas qüestions de sociolo-
                     gia, £qui no les creuria fillas de un
   1   2   3   4