Page 1 -
P. 1

At<Y 1         MATARÓ, 19 DE MAIG DE 1923                     1\ú'.'I 3

1~ ~~.,.~~~~                                                       •

~-·•• :•                                                         t
t• R't'Ll~.,,..;.-.;JI
t• •~~.....r:-1'~ - ... - ~- ~- ~ -~ ---~
            f' 'aaNl o•1•auepaub11l1i~e1 ad"ecl aIJpHoUndg6i-·
' - Dllll <¡U• DO porli a l DOOI i                 AEOACCIÓ ·'      Anurlcis : : : : : :
f'• •
t1                            Rambla d' Úl Mendizábol, 30

            co~non 1 d e 1•au1or, ca r 10111 Pn~u ~ m tl1ri¡iir \ll\a la co· : : : : : : i re clam~

            ell " '~t. re 111pon..a bSe.   rrr.1111ndt'nc1a a n'• •1u a1na 11 preu-; rcduí1 s

                             a dre~ s •
t 't OBSERVACIONS• ~
t No som particforis de d t>S\'iar el caráclt>r d<.· n "stre qnin-
i ze nari. donanl li una orientaci() e n pugn a nmb ~I fi que ens
                       havPm proposrit, ni mai havC'm forjri t l'ilu!=h\ rl't>i:;d 1• ve11ir al-
            tr a coi:;a que lo que !:'Dm e n r e... lita t. No som morrlli$lt-:-:. ni

't ~          pn!lením é~ser-1111. Fem aquesta afirmació pera donar g11st a
            aqnelli; que, ¡.:...µ uirrl el~ impulsos de les seves conveníé11dP:: .
            pn•te nen aualitz:1r, ambla ~eva ignoranda. qui ~c1111 i q 1J1·: en¡.:

            pruposem.

                          MP.s per cieure d ' humani tat. fins ens atrevirem ll dll' l-Jt::r

t or~ull i consideraciú de no:;l re s~xe, que no poJem d1::i1ar iias~a r
                       en si le nci cerls fds c¡ue's succl'ei xeu m o ll sovi11t en n o:- l l'cl

'• ~          ciutal, sen\:i QU':' fi11:-; ami h i h.1gi hag11 l 11 i 11~ú. 11i la11 sol.111h:11l
            aquells que per é:o;::;er qur só 11 li11tlri~11 l'obligaciú de pu;;ar el
I ....~         cril al cel, e11car.1 q ne 1111 1111··:; fos pC'r a cu brir le~ apa r ie11 ek:::,
            ~e· 11 h agi preocupal.

               Te11im 011 runeeple moll gt·nerús i una opinió fa\'urnLl•! -

'•           men t incliuada, pt>r a to t lo que contribueixi a m o,·ifilz;i 1 la
            rntrnaria i carri11clo11a estmctura de nostra ciutat, i11dig11a de
'~~~~
            l a seva importan cia i del twgle en que vivim. Som cun:-":" -
            qiiP.nt :; i comprent>m si nú la 11e1:e:-:si lal , la llligka q11e 1·1• rt1•11

·~---- - ~-~-~· cerls especlacles que la plétora de vida ha íe t indi spen sH bl e~ .
            f Mes no podcm con:entir, sens exl€'rioritzi\r nostra p rot<·c«-
••• f•t
            • ta . quc's confonguí, volem po,ar, inconscientmen t, fins a ~111n

              c xtre111 perrnel arribar 11q11esta m a leixa Ilógica, en la rt>prt--
            • t't!rrli'lció de is esmen tats t s pec lacles. S'hi re\·ela n ustra ·~en­
•• ¡ cic11ci.i , i, més que tot, noslra dignilal, coma ho111t!~ 4 uL' sn111
•• • E l «\·andc,·ílle• , s enyor cmpre:;sari d el aSaltin D01é», t!::;
            , i eom a mascles.
• ! u na coruediri picar esca =tmb un fonclo rr: é::: o m en y:-' eri',tir .
••• t• q uina tram a ~s desen rotlla, quasi 5em pre , dí ns u 11 amb1· 11t

f
-~-~---.--~--~--~·
   1   2   3   4   5   6