Page 1 -
P. 1

Any XIV : : Número 651                      / • i ï í^WlàlWiX - ^ i í i ^ , ^ , ;                             GRANOLLERS, 3 DE JUNY DE 1934

                               '^0%é'^à:^'^-.

   PUBLICACIÓ                           ^^S^-f!'                           SETMANAL

            Redacció, Administració i Impremta                                Preu de subscripció: Trimestre, 2'5o pessetes
            Casa Garrell: Clavé, 25 : Telèfon 23                               Fora, 3 ptes. Estranger, 4 Núra. solt, 25 cents.

» « • « • • < » • • • • • • • • • • • « « ' • • < » « ' » • • « • • • • * • • • » « < * • • • • • • « ' » « *•  «^^•••••••••••••«••»«««4.«««««««««^««,^«4^«^«««««««

t ^•                                                          DIUMENGE                               •••••
                                                                                              •
3 miMiïcI DIUMENGE                                                C A S I N O••

                                                         3•
                                                                                CÏNEJVIA P U B L I C

     Juny                 La sala dels grans espectacles •                 •     Juny     El saltí de les més perfectes audicions sonores •
   Tarda i nit                                                ••
•                       El local de les grans exclusives t                     Tarda i Nit ha pantalla de les més belles i suggestiues estrenes
                                                      •.             V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ' C •••
t*•
   Grandiós   Prociraina de Cinema Sonor                                     6ran ! Exíraordinar! Programa sonor
•                                                                                                   •

•  Un E)sde¥eiBÍment Cinematogràfic!               •                       * Una gran pel·lícula             Una gran estrena
•                                  •
   Exitàs de la sublim producció Exclusives Cinaes, un gran                            Estrena de la meravellosa superproducció dels Artistes ••

•• film de tesi, presentat dijous passat en Sessió LA GRALLA                               Associats, filmada a les illes dels mars del Sur

                                               •                                                           •

«  £<X                    SC0GWÈ€í                                                     obinson

•

* Una bella i inspirada interpretació de la famosa intèr-                                 modernoÏM2 CE]
« pret de «Noies d'uniforme», HERTHA THIELE, i de
« l'excerient actor alemany HEINRICH GEORGE                                    •  Magnifica creació de l'inimitable actor         DOUGLAS
                                                           FAÍRBANKS, admirablement secundat per la         nostra gen-
  A l t r a g r a n pel·lícula U n a g r a n e s t r e n a ••                          E,l milaéro de la fe^•.,
                                                                                       MARIA  ALBA ••••••
  Estrena de l'última producció del gran director Franz                             « til                                  ••
• Borzage, basada en im episodi de la guerra europea                                   paisana. a simpatiquíssima     i escultural

 Adeii a les armes!!                                                 Una història impressionant i commovedora, interpretada •
                                                           pels notabiiíssims artistes SYLVIA SIDNEY i CHESTER •
  Magnifica creació del gran actor GARY COOPER i de la •
• bellíssima actriu HELEN HAYES. Diàleg en espanyol                                    MORRIS, secundats per altres grans estels

« OCELLS I FLOR^                                                   YA TENEMO^ DINERO

I• Una filigrana en color del gran dibuixant Walt Disney                                        Dibuixos animats sonors               •

* Revista Gràfica Paramount •|                                           Noticiari Eclaii^ Journal

              Actualitats mundials                                  •• Revista d'actualitats

• •••••••••••••••^•^•••••••••••••••••••••••••••^ 4                                • ••••••••••••••fr^^^•••'^•^•^••••••••4 • • • • • • • • • • • • •

*l·:*·.·-.*\*:*·.·\·'.*l*l·'.*l·l*jK.*l'*'^^^                                       ·Z^Z*l*Z^l··JKV.·'Jtrjt,l^l*l^·Ar»^^

                                                                                PER A CO/iSTfíUCC/O/iSm

   T E V,                  Venda a Granollers:                            Carrer de Prim, lOS

   oan                                                          ranoller^
   1   2   3   4   5   6