Page 1 -
P. 1

"'^•^4.'.

Any XI Namero 5 2 6                                                  GRANOLLERS, 8 DE NOVEMBRE DE 1931

    PUBLICACIÓ                                              SETMANAL

             Redacció, Administració i Imp c                          de subscripció: Trimestre,'2'5o pessetes
             Casa Garrell: Clavc, 25 : Telèfi i                        3 ptes. Estranger, 4 ?s'úm. solt, 25 cents.

*••••••••••••••••<•••••••••••••*••••••••••••••«•                         « ^*^^*^'^^^^***^^4^^^^.^4'*'^^^*****^^^^          #44.^^44^4^444
•                                                                                          4•

•                                                                               DIUMENGE •4

JVÍAÏFCFir 11 MNDIflt eiME••
    DIDMBN6E

8 8t La sala dels grans espectacles

• Novembre I
•         'Nj 1 -r:^^-^t^              J l * ^ X I ;;;;:;;; EESSPPEECCTTAACCLLEESS CCIINN.S^,SS T:;::;;:;

                                                 4 La sala més còmoda El local més poDUlar

                                                 | Selecte Programa de Pel·lícules4•••44                  4•444••
••••44  Tarda i nit El local de les grans exclusives                           Sempre les millors pel·lícules           Novembre
                                                                                Tarda i nit
    Grandiós Programa Sonor i Silent                                  Sempre ies més grans exclussives

                                   |              •4                                     4••

EL E M S S AZm EL BATALLADOR•444•4•44•4••444                           4••4••4                                  • 444
    Estrena de 1e' mocionant i colosal film de producció russa,                    «Empire-Verdaguer» presenta la pel·lícula      dramàtica de
         presentat per. les exclussives «Febrer i Blay»                                éian acció i de llarg metratge

                                                                                       4«•
                                                                                       44

                                                 •

                                                 •    interpretada pels grans artistes K e n n e í h M c . D o n a l d 4•

I Una pel lícula d'art modern : Obra de conjunt : U n tros                         Florence Ulrích i Emil Gerdes

t de vida dut a la pantalla : La lluita del poble xinès contra                  •4•••••• BKre grandiós Film        Magnífica pel·lícula
II444

•
    dels seus tirans. Es una pel·lícula de gran emoció. •
Trapecio•••••••w
    Hiíra gran estrena flitra gran pel·lícula                        ••4
                                                 •••
    Estrena de la formosa pel·lícula dramàtica, joia del cinema
               de les exclussives «Cinaes»

lEMBOSCADOS                                            44•••  Intèrprets: Gaston Jacques, Claíre Rommer i
                                                                 Paul Richter

    Oallariio 1/ calavera Noíicísrl Foï Movieta Inundaciones de Ceilan
                                                            G r a n film. cultural
    Sonora de dibuixos Reportatge sonor             ••                                                   •
                                                                                       4

    Dissabte i diumenge: La gran producció sonora de la U F A •                I F·or cojertiïio mora I

    ÍUANOLE:SCO                         t              X Còmica                                  •

                                   •                   Alicia    5r el          ï^iraía           •
                                                                                       •
    interpretada per la bellíssima B r í g i t t e Helan     t                   Pel·lícula de dibuixos animat
                                                                                       •
                                                •
                                                 • ••••••••••••••444 4-*«******»******«»»***4***4*«-«
    t444«4««44«< 4«««4««««^^4«<»4>#>« • • • • • 4 * * * * * * * * * * * •

I 01Í<N i                                                                                  ^
i5abons parangc ^:T' 1
I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii                                       Granollers i

I                                                                   Telèfon 37 |

Sí                                                                                  . •• *
.·:«:«>:·:*:*:«>:·:*:«:«:«:·i«:·:c*>:·>:«;«i«:*%*:«:«:«:·:·:4':«:·:«>:*iK«:«:«:«i^^
   1   2   3   4   5   6