Page 1 -
P. 1

IMay 3KI : ; N ^ e f p 5S|4                                             Gpjijpl·LBRS, 25 p'QpTueRp DE t931

   PUBLICACIÓ                                                SETMANAL

            Redacció :,AíJnain'stració : Impremta                       Preu de subscripció: Trimestre, 2<5o pessetes
                                                     Fora i ptc!,. : Estranger, 4 : Núm. solt, 25 cents.
           Casa Garrell: Clavé, 25 : Telèfon r •^

                                                     •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

                                                     MUNDIflb eiNE DIDMENIil

                                                     ;;;;;;;; ESPECTACLES CINÍES K;;;;^          •

     La sala dels grans espectacles | f ba sala més còmoda EI local més poputsr                                     ••
    Octubre                                             Sempre les millors pel·lícules Octubre •
                                                     Sempre lesmés grans exclussives Tarda i nit •
t Tarda i nit El local de l e s grans exclusives

• ••••••••••••••••>»•                     ••••              «I'

t Grandiós Programa Sonor i Silent | I Selecte Programa de Periícules

•

• Estreaa de la monumental superproducció sonora, de la •                        eiNNÀMOND FILMS presenta la producció policíaca

••• marca «Fox»                                          •••  basada en la lamosa novel·la de E D V À R D W A L L A C E
                                              •
                                                                                           •
•t
                                                 •
••
                                                                                          •
I impostor• •                                                                                    •
                                              •
                                                 •••• Magistralment interpretada pels renomenàts artistes ••••
                                                 t Donald Reed i Margaret Morris
^ Colossal t>el'lícula totalment parlada e n espanyol                    •

   Exitàs del. popularíssim artista de la cinematografia           •         •                               •

I üíoon T o r e n asecundat pels ^rans artistes de la pantalla B l a n c a d e t         • Hlíre grandiós Film     MagníSc argument •
                                        t
                                                                                           •••••
                                        •
                                                     Extraordinari film dramàtic G r a n L u x o r Verdaguer
                                        I

                                        *

• Castejón, Julío Víilarreal i Carles Villarías                          •••••

•• Hltra gran estrena                  Hlíra gran peí'líciíla          • Meravellosa creació de la gentil parella de la pantalla •

•  Dfl hoéar             ei       peiro          I         t Ivan Petrovich i Lil Dagover
•••
                                        •         *•

                                                 I E2I IBRI e t i N o r u e ^ a i              I

•••        Interessant pel·lícula del cinema silent                        G r a n film cultural

   la escuÉílla del corral NoííGiaríFoïHQiflelooe               t         i REPORTER IN0ENI05À |

   Sonora de dibuixos                 Reportatge çíónor             •           Còmica                 •
                                                                               ..•
                                                 •
• ••••••••••» ••••••••••••••••••••••••••••••••••• <

'JK%IVÍK^Z·IK*Z·Z*Z*1·Z·»1*»1^1*1*IK*1*»1*1*1*»1'V»»^^                          g^ Bareelon^ |
                                                          Girona |
 Olis i
 Sabons

'%:KKKK»^:kt:K»:K,^!Ké:^x^x,XKÍXKtx!^^                                              Granollers I

                                                                                                    fi

                                                                     Telèfon 37 i
   1   2   3   4   5   6