Page 1 -
P. 1

• «Dret a viure», d'en FI'8IlCeSC Fl\bregas
                                    i el ~u equip Delta FiIms, guardonats al
                                       Ve. Concurs de Onema Amateur

                                           «Vila de Palamós»

Any 11, 2.' 'poca (XLII)                Valla, 30 de no.emb,e de 1984              Núme,o 102 (2153)

Edna PNmIa Vanenca, S L_                     P,eu: 50 PleO.             Imprime.. Impremlil C..lells, S A
OlNC1or AlIon. Gallmany Soler                                        Jaume Mercade, .. - Te' 600089
Redacck' X.mora, lU - Tel6008!5                  Editada amb la collabOfacl6             OlpOslt Legal: T-1788/1982
                                 de 1. Dlpulacl6 de reffagon&.

[~I ATLETI5ME

. LA 11 8 MITJA MARATO DE L'ALT CAMP

                                                     423. Raul Mardo        14'51"

                                                     424. Belrn Pino        16'03"

                                                     la particlpació vallenra ha baixat d'un to-

                                                     lal de 36 ()4 hornes ¡ 2 dones) de l'an)' pas-

                                                     sal a 21 (25 hornes i 2 dones) d'cnguany.

                                                     El tcmps d'Alfons sanchez Ih.20'Ji'· va

                                                     rebaixar en 1'0)" la marca v.I!cnca d'aques-

                                                     la prova Que es celebra a Valls, que eSlava   El \ Coneur. r,k (mc:ma Amaleur "Vila France~c !-Abregas ja que el director de la

                                                     en mans de J('rooi Fernandcz (lh.21'4!"
                                                     I'an)' 83) pero no foo suricicnl com per re· de Palamó~·1984", es celebrA els passats dies peHícula, I'esmentat Fltobrellas no pogul.ll-
                                                     baixar el r«ord vallene en Quan a miljes ma· 22,23 i 24 de novembre. El dissabte passat sistir per ser membre del jural del oostre
                                                     ratons que esta en poder del mateix Jeroni es celebrlt I'enlrega de premis als guanya- Concurs Nacional de Cinema "Ciutat de
                                                     Fernandel en Ih.20'31" aconselluil a saol dors, enlre ells, el noslre compatrici en Fran- Valls», entre ti alSUlenlS recolll ti seu luar-
                                                                              cese F.ilbregas, un bon realitUldor de cine- dó I'acuiu del film «Oret a Viure", Encar-
                                                     CUllat del Valles el 5-2-&4.
                                                     Els parlicipanls de mes edat foren Ramon ~a vallenc Junt amb ti seu cquip «Delta na Sona. A tot ti certamen s'h.i prescnwen
                                                                              FIlms", compost pcr Jordi Rodrlguez, Mont-         un total de 16 pel·llcules, entre les quals hl
                                                     Pubill de 62 anys i Jaume Travt de 70anys,    senat Gaya i O..lmy Gaseon. Vuen acon-
                                                     ell quals enuaren en els lIocs 284 I 409     Sl:IlUlr qualre guardons, 10ts ells for~ im-        rel-parüclparen tls millors CUltlStes de lot

                                                     respectivameol.                                               tat espanyol, juntament amb pl:1·UcWcs molt
                                                       Corredon enuats a meta 424, ti primer
                                                                              porllnU, amb el matei.ll  feillmm.a.lOeirxetparvoiubrle"~ bolles i de gran qualitat cinrrnatografa. Te-
                                                     eo Ih.09'IO·', el darrer en 2h.16'03", dife-   una pel·licula que Iracta                  nim que fercsmeot que I'arlument i el guió

                                                     renc;a enlre ells Ih.06'S]".           pcro amb diferents caires, una peHícula           ha olal creal pcr Montserr1lt <Aya, a Iaqual
                                                       El primer es va empusar el quilornc:tre    d'arllument molt aconseguil, la qual cosa la        ftlícitem moll cordl.l1menl, pd pt"rrDI a ma·
                                                                              crllica de tOI el certamen ha cOlncidit con-        1I0r argument de 101 ti certamen.
                                                     en un promilll de 3' 16", el corredor que va   juntament, positi_a i fa_orablement en ven
                                                                                                             Felicilem un cop mb al DostTe ..aIIenc
                                                     quedar allloe 212 (meital de la classirtCació)
                                                                              el film en questió.                     Francesc Fibrcgas per aqunu qUllR luar-
                                                     ho !tu en 4'25" I el dMrn en 6'26".         Els premis aconseguit "aren bKr: Prnni          dons acomcauits amb .Drtt a Viure., una

                            , o\lIJ!d U8<'                    Els mioulS que van enuar mes geol a me-    d'Honor, trofeu Excm. Ajuntarnent de Pa-          pl:Hkula que ja forn\iil pan de I'bit i de la
                                                     la van ser 17 alletes del minul 24 al 25. 18                                 hutona cincmatograflCl catalana.
                            2. JOKp ScMo                    del 29al 30, 21 del 31 al 32 i 17 del )6 al )1. lamós: al millor argument: a la millor foto-
                                                                              grarla i finalmenl a la minor anriu, en aqucst                              O.G.R.
                                                       Oades d'aqunla cun;a:             cas Encama Soria. EIs premtS _aren ésser re-
 Amb una p;ilfll~Ip;il~IO, (~ cakula al \01-                .I'tI';'(1il  "• "      Organinació: Secció Atlhiea de        collilS ptr "Iris mrrnbrn de I'cqulp d'en
                                         17·. . . .        I'A.A.E.E.T.• Coml$$ió Maraló Catalunya
lanl de 425 o 450 alleta, I daprb de suu·                          • J2
dar UD DllDUt de sllmo per la mort d'acci·       J. RK:Ut DominIO    11'17"           I CULLAO.
                                                       Col·laborilren: Oiputació, A.A.E.E.T.,
dalt de trUec de J. Bustamanle oc:onqut        De SO a 59 anys:                                            EL PULSO
                                                     Cain de Pensions, Caixa OIputaeió, Sane     DE LA CIUDAD
el divendres abaos, es dóna la lOftida de la      1 fcrmln SobnIlO   Ih2:0'I'"    .,• J2    de Sabaddl, ConstU Comarcal d'Espon,
IJ~ Miaja MatIlIÓ de J'Ak Camp, laqualdcs-                                AJunt.arM1lls de VaIls, Pui¡pdal, Br1C1I1l I
                            2. Alfons Franco    lO'lA"     •   "   Nulks, Yosurt C1Iamburcy (Gmnans Uri),
rerpris de un curt recorrqUI per dins de la
                            .l. NiroIa... 05cU   lA'12"     •      Coca-Cola. Masia Valkme. Mobks Filue.
CÍlltlt i haveDt pas.sal Ja pe! da"iamenl i el                              rola, Amia de la Vespa, Creu ROJa, El Pali
                            De mb de 60 anys:           • ,..
ttaIn de la carmen de Ban:dona flOS als ha·
                            I Ramon Publll    Ih )9'16"

bitataa de Oob (Km. 2), s'mfall cap ah pi>                 FEMINES            i lUdio Capital de l"AlI Camp. Com tam-

bies de l'Al, Camp pas.sant per Puilpdal        Cat~oria fins iII 16 anys:             ~ penones de ValIs, Puigpdat. IIrti'II1l i Nu·                      CDLXIV
(Km. 5), "fun (Km. 10) i NuUcs(Km. 15):                                  Un, en conlrols, avilual1amrrus, elc.
d'aqui fw al barri ele Bdlavisla (Km. 18)       Aboa Sospcd~     Ih.S7'40" LIoc: tOS                                              BOMBILLAS
iaud daprh de fer uns] kms. mb, s·acon·                                    Ctdiren uofeus (per ordrc a1fabetic):
squia la meta situada a ks cun deis Cas-        De 17 a 19anrs:                    AjuntamrrllS de Nullcs. Pui¡pelal i ValIs,    El caso a que d sucao que da pil a esta columna de hoy DO lieDe mayor
                                                      Agrupació Múlua del Comer, i la Indústria,   II1lponancia, ahora, que un simple "tirón.. o d desvaüjamiento de UD pilo. Es
leUs OD tu havia un bon arntrirnt aperant els     1. Emihl Sospedrl   .7'1."     • 'lO    Banc Cataü de Desarrollo, Merc:antil de Ta-
adrteI. El primer d'uribar. Dominao Cala·         De 20 a )9 anys:                 rrqORa i Sabackll. Fustes Bonet, Serralk-    decir, que entra dentro de los dnones imperanlCS m la ilUCluridad püblica que
Lan. Ih. 09'10", va batre el record loc:aI                  SO'16"     · ,..
                            1. Monl.Cla,cro    SI'U"     · '"JO )7)  ria Bonachl, Clmara de Comer" Rellotge-     Ctdisfrutamos».
d'aquesta prova en mans d'Anloni Clnovas        2. Con.lli L~l     n'44"                                       Acaeció que en el andamio tltislenle arlle la puerta de accao a la oflCiAa
en Ih. lO' 22'; en 20n. I )er. l1oc: enlraren     .l. M~ Canm 80sch                  ria Carreras. Accessoris Cardó, Tallen Ca-
                                                      stIlas, Coca.cola, Constll Comarcal d'Es-    de la Caja de Pensiones del Pati y que obstlculiz.l por completo ti palO eIe~­
Antom Culel I Josep PadiUa, aqunlJ dos         De 40 a 49 anys:                  . ports, Piluria Corball, Pub Epcot, FUSle-   Iones por la acera. no habla, como viene siendo nonnal hoy dla en las obru m
                                                      ria Farrt-Jorrli, J .F., Generalilal, JOstp M. la calle, ninguna luz preventiva. Avisado el cuaneJillo de la Policll Urbana de
concdon tamW prenlueren pan en la de          1. M' UrSCIl      ~'II" .. ).7         Guell, Somien Hugutl, Kónig, MACO,       laI anomaUa que podla producir aIlÚn accitknle, al dia Iiluientt te colot:aroll
                                                      MAISA, Finques Maní, Tallen Mero, Mer-     dos bombillas envueltas m rojo a la a1lura del primer uavesaAo del andamio.
I'any pusal mtrant el stlon en )f:f. lloe i el     2. franeesca Serrano  S2'~"     lO 37S    cal Cenual, Proding, Pinlor Pedrel, Reddis,   El denuncianle de la abstracción pasó por el lugar hacia Iu da de la IIOt:M )'
                            ). Pielll Na~arro           lO 379                            las pudo ver. Pero al retorno a su domicilio, sobre la una de la madn&Pda, las
trrcer m 2OD. lIoc: o sigui, que en¡uany han                 S)'OO"            Resalogar, Starpan, L1ums Salvador, Gim-
c:anvia' la papama.
                            De mb de 50 anys:
  Eh deu primen atlela, tOlJ eUs smiors
                            MonlWrTal FOI.ll    H'ló"" )12

                            Per equips guanyil el club Gimnltostic de

masculins arribau a meta foren:            Tarragona (el qualll un gran cquip per curo
                            stS de fons), que cedl el uofeu guanyat a la nis Vhlex, Vioo, Fustes Vidal, Video Club
I Oonllnlo Cllalln Ih.09'IO" La Neo                                                            bombillas hablao desaparccido. Todo un caso de raterll que roza lo inveroslmil.
                            familia dI: 1'atleta Jordi Bustamante mort Valls, Cal,ats Vives.
2. Antoni Cutel          10'SO" Cimd'lie                             A tots ells l'organilUlció els hi agraeix la   Alguien debió pensar: "Mira por donde eSlas dos lámparas vana servir para mi
). Josep p.dilla         11'05" Villnov.
                            com hem dit abans d'accident, seguil del Vi-                            comedon>. Y se lIS llevó.
                                                                                 Aun cuando por el valor de lo hurtado el caso no es de los que suponen ,ra-
                            lanova i del Vico                 seva ajuda.

4. Fr.nee.sc Rrquena       11 ')5" GAER     Tambl! tingueren uoreu ds tres primers       Tambt voklricm fer conslar, qu'e mireu els    vedad, si es un indicio de hUII donde hemos lIeiado en esta ~ituación de ..tran-

• S. 1.Car1o:s Cornlcs      11')6" Gimnisllc   vallencs, e15 quals són junlamenl amb tots grans lemps oblioguts pels atletes de 40 a 49      quilidadu en hacerse con la propiedad ajena. Dos stncillas bombillas fueron ejem·
         ó Joan Allo~cr U'U" Glmnisll(                             aoys i de SO a 59 anys, tolS ells entralS quasi plo de la lllcivilidad en que hemos caido. No nos importa ya nada. Nada nos
                            els altrl:s locals i comarca1s:
'.MlquclOómcz           U')l" CAVlC                        Ih.20')8" davanl del pnmer c1assificat vallenc. Ai.lló
                            SS. Alfons Sánchl:l                                         mercc( rtspc'tO. Y lodos cret'mos que nace en el montr en que lodo es orlgano.
l. JOKp Arenda          12'.'"                            23'40" ho diem perque vejeu que no ~s mai tard per
                            81. Vicens Filluere~                                        La SOCiedad se está tornando incivil o, 10 que es peor, su parte sana, que
9 Jowp M Ce/'acIlcS        12'S7" Glmnbuc                        23'S)" correr, b tremendo el que arriben a correr
                            83. Joan-Josep Ll:iva                                        Ifonunadamente todavllla hay, no se mueve ni protesta como corrapondiera.
lO. h,dle Vcrdun         U'OI" P.lamÓS                         24'27" aquesta gent amb l'edal que tenen, ts disne
                            9). Joan-losep Peirón                                        Huimos de cualquier incidente callejero, un «Iiróo", un robo, un atraco, como
Les cinc primeres atletes fl:menines foren: 121. Este"e Vida1                  26'59" d'admirar.
                                                                              almas queesclpan del diablo, por el doble temor de que 00 aparezca una navAJa
1 Clrme Saball          Ih.)8·.)" Lloc: 270                           El guanyador de la cursa, Domingo Ca-
                            141. Jordi Magrinlt           28')6"                           si queremos ser Quijoles o no nos alcance un disparo si pretendemos hacer justi-

2 Melanla 801\(1         )9'25". 2ilS     145. Carles Armenterm          2g'5S" talan, tlla millor marca espanyola de 100      cia, por una pane, y por otra por no \ernos envuehos I:n complicaciones judicia-

) Nunl Llolll'          4O'SO". 294     175. hume Bel             (Masl1orend quilomelres, en un tcmpsde6h.36')8", mar-     les siempre molestas.
• M' C&rme RUII          .S·19". 340                            )0'49" ca que b tamM una de les primerlssimc.s del      Mlenlru, los drsaprensl"os andan sueltos y hacen de las suyas Sin que ¡pe-

S. M.LOpcI            .S·)1" .)42     IS). Domingo Mollna           31'10" món (poI str la )~), de la mateiltl manera     ou se consIga nada ~rl evitarlo. Su desfachllez choca. con la honradez de los

Tots ells obtlniuereo un magnlfic trofeu, 201. Pl:rl: Viudez                  )2'IS" I'Ánsel uge (classifical en la categona de     reslant" miembros de eSla sociedld sacudida por el morbo de la maldad.
aconsquint tamW trofeu els primen c1as· 229. Ramon Vives                    )4'59" 40 a 49 an)'1) corre aquesta distincla ultra-
                                                                              Maldad que, en el fondo, na« de una libertad mal entendida, es decir, del
                                                     maralonlana fent a Santander un temps de
sificau de cada categoria que són:                           (Fonslcaldes)                           libertinaje, de la creencia de que todo es bueno denuo de una democracia, de
                                                     7h.17'2)", quedanl en Se nac. Entre ells es   que todos lenemos derecho I todo, olvidindonos de que tamblln tenemos debe-
         MAscuLl                                    )5'20"                           res, y uno de ellos y primordial, es el respeto a lo ajeno. Estamos olvidando de
, L"" ..Jordi ~bnln                  232. Manuel Soto             )6'30"  podla _cure 19ualmenl alleles com Caslell    que la hbertad termIna donde empicu el derecho de los demás.
CIlCSor1ll fins a 16 .n)'5:              250. H&tor Cal~o                  Coniles i d'allres bons maratomans que han
                                                     parllclpal en maratons famoscs com la de        Nos contlbl un amlSo que en ocasión de efectuar un vlIJe a Auuril se le
                 Ih z.4'U"      265. Francesc Flslco           )S'lO"                           CIilra"ió una maleta desde el acroputt1o hasta el hotel. La preocupación eralóCi-
                                                     No_a York.                    ca pero los responsables del holel le asq;uraron que II malela aparecerla como
l Jc:sus Rnnaldo         '"21'07" •      269. Josep Insa             )8'20"    I per acabar aquestes notes que podrlcm
J ManllCl Mnlna                                                                      asl sucediÓ. Y es que, le dijeron al amigo, alll en Austria nadIC roba naela. Uno
                 )O'.S" • 17.     JOS Fernando López            41'56"  allargar i allargar, ens acomladtnl dltnt qUI:
                                                     deis )46 alletes que van cOrrer I'any 8J aIs   puede dejar ol..idada una carlera en un baTiCO Y puede tener la absoluta quri-
 De 17 a 19 Inys:                   )16. Angel Segura            42'47"  42" arribats d'enguany (encara que SI n'hl    dad de que a1U la mcontrari o, como m&ximo. en la PoIida que la habrt rlCCOlJdo·
1. Anlonl Aranda                                             tmdna que sumar qudcom mts ptr havcr
2 JJOIql Pnron          Ih,16'09"  • 17   )22. Antomo Calvo            43'16"  abandonatla pro_a), hi ha una dlfrrtncia de      Y Austril cs tambiln una democracia ...Por qul, pub, eo una democracia
J. ManllCJ No_o           2.'21"                                18 person", IJXO "01 du que s'ha Incremen-
                   26'07"  "•    ))7, Mario Martln            44'S)"  tat el nombre de paruclpants en un 22 o                                      (51,w elf pdri"u /lf/rnorftJ
  De 20 a )9 anys:
                 IhU'SS"   • 111  365. Anloni Vega             SO'40"  n r ., molt bona senya.l.
, Maraal Fcrntndel          14'"''
                   IS'19" • 11   392_ Enrie de Mlquel           55'41"
'.... '_02 '
                       • 12   )93. L1uis Bonct             55'''1''
J MIQud Sanrom'                • Il
                            )99. Eduard Segura            56'52"

                            414. Xlvier Segura          2h.01'14"

De 40 a 49 aoys:                    420, Joana SublrllS (La Rlba) 11'))"
   1   2   3   4   5   6