Page 1 -
P. 1

.. a                                                                                 MÉS D'UN MILIÓ DE PE5SETFS. FRUlT
                                                                                   DE LA CAMPANYA CONTRA EL CANCER

Any 11, 2~ tpoc. (XLIII                 V.lls, 8 de juny de 1984                        Numero 79 (2130)            De bell nou la ciutal de Valls ha donal el  nen els vallenes de la imponincia de la la-
                                 Pr.u: 50 pIe•.                                           do de PIlI ha aportal a la lIuna contra el can- bor desenvolupada per la Junta de Oames
Edita; Prema. Vanenca. S L                                                  lmp"metx lmpremlo¡, CasleUs, S A    eer una quanutal que ben 5egur la coHoca     I de la maltUa mal.JJua, ltmbk malalua. que
                                                                                   al da~ant d'allres poblacions, contant amb    colaboren a erradIcar, funció en la que tou
Director Allo"s Gallmany SOler                                                Jaume Mercaoe, •. Te. 6000 89     la proporció demogrifica, en aquota lloa·    hi hem particIpa!.
RedacclO X.mora, 144. Tel. 600835                                                    011)6511 Legal 1·118811982 ble aceiÓ.
                                                                                                             Ens demana la Delegada de la Junta Lo-
75 Aniversari de la Cambra de Come~                                       FiguerC:5- smó cm lrobem dmtre d'una \er-       Segons dades facduadcs per la JunUl Lo-    cal, Sr Maria Dolon Marin de UUdemoIira,
                                                         ladera crisi quina causa principal ha eual el    cal de l'Assoclació conlra el cineer. aqui a   fem ptiblic el M'U agralmftlt a totham que
     1ma......1conferiDda de Josep M. Figuen:s                               no firmar I'aeord marc ~ocial que ha pro-      Valls s'han recollll en Ics dlferenU fonu, la  ha fet posslble aquest fet i. en parhculu. a
                                                                                   quanhlal d'I.036404 Ples_. que es desglo-
                                                                                   sen de la seguent manera: a PlC3moixons,     la sub-delepda, Sra Núria Btnatsa de Ro-
                                                                                   6_400 pies.; a Fontsaldes. 2_500 ptcs.; I¡qUld
                                                                                   de les desfilades de model¡, 282.660 P1-cs_ una vIra quina col·laboració penonaI ha cstat de-
                                                                                   \egada desconladcs unes ]0-35000 plCS. de    cissi~a, aul com a totes les senyora que el
                                                                                   d~pestS; rec..ptació a bougues I emprtses,    bnndaren el diurntngc a partic¡par en !el tau-
                                                                                   ]9]_212 ptn. i rccaplació en la questaeió po-  lti pell1bries I nOIS i noics que ha feren pel
                                                                                                           carrer.
                                                                                   pular del dlumenge passat, ]51.S12 pIes.
                                                                                   L'blt, dones b total Ja que Ilper c!piu... co-   Em demana tambt la Sra. Marin que rem
                                                                                   nesponcn unes 52 ptes. Index, olcm iltgurs,    ptiblic el seu telUon, n~ 60 (f7 9]. Ja que a-
                                                                                                            ta lbg.Jcamenl a disp()SKió de tOU aqudls que
                                                                                   no auoht per cap allra població, cosa que    es brindm a engrUlxir encara mb aquesta
                                                                                   ens ha de sallSfer per la conciencia que le-   quanlllal.

                                                         dUII la ¡Xrdua de 24.000.000 d'hores de tre-

  Al lIafl d'.qu~u.s dos mesos de maig i          Exprn~a en primer lloc el Sr_ Figuer~ la       ball i 575 ~agues.
Jun)', la Cambr. de Comen; i Industria de        st\a 53l1~feeió per trabar-se a Valls dmtre
Valb cdebr. rI 7.5 anj\C'I"sari de la KV. cons·     d'uns dies tan emotius eom era la comme-          L'ahre lema és que I'any actual el dHicil    EL PULSO
                             moraeió de la Imtitució a Valls de la Cam-       public no e~ POi conlenir. Aixb é~ greu per,
titulóc-I die 29 de no\cmbrc de 1808 amb un                                   qu~ I'augmenl del dHicit public produeix la
recull d'aetes (om confer~ncits.CurstlS, ctc.      bra de Comerl;.
                              Seguidamenl tnua en mathia I assen)ala        dlsminució del cr«lil en el seclor prival quan
  La noslra Camb,a ~ la que fa 62 de
les 8.5 que actualmcnl funcionen a Espan)'.       que per parlar del tema s'havia de remontar       Ie~ emimons publlques hague~sin lingul       DE LA CIUDAD
i una de les primcrcs que es constituirleo en                                  d'anar a les privades. El seclor públic ofe·
poblacions no cap de provincia i un ecns re-       un an)' j mig endarrera o sigui als inicis de      rtlx mteressos que fa que el sector pnvat que-
la'ivament pellt o medral. AIUar. de la se·       I'an)' 1983 per a dir que d programa que pre-
\/a vida ha lIinSul desenvotupanl stmpre una                                   di afectat Ja queaquest s'en va cap el púbhc
                             sentaren els socialistes, en e1terren)' econo-
intensa 8,lll1;,a, es,enl una arma molt cfee-                                  el que significa una col-lcclivilz.ació de la 50-    CDXlI
tiva pel corner( i la indusma de la ciUlat i,      mie -els altres terren)'s cal analilzar-Ios ben     cielal en fred dificil de Iluitar contra ella.
                             diferentmenl- era acceplable si b~ se'ls ha
adhuc. de la romar.'a                  d'acusar de no po~ar-lo en practica fins als      Incid' el Sr. Figueres en la insegurelal ciu-    DE PROFESION, PERIODISTA
                             men" \\lil me'o' de-l'rc\ d';m:cdir al poder.
                                                         ladana com a efecle lambe de I'imegurelat

                                                         econOmica.                        Se dice por ah' que la profesión periodistica es la más pcliarosa de todas
                                                          El Sr. Figueres s'txpresd,. empero, espe-    las profesiones. Nosotros no diremos tanto -un minero enteDdtmos que lo es
                                                                                   mis- pero que si tiene sus quiebros, algunas veces indudablemente a COIla de
                                                         ran~t, ja que considera que aquesta anoma-     la propia vida.
                                                         la situació economica es un «bache» que
                                                                                      No o facil, evidentemente. ser periodIsta o simplemenle informador para
                                                         3mb la coHaborció de IOtS es pOI superar.      aquellos que no posean la inscllpción en el registro general de los profaionakl.
                                                                                   Antes, cuando la «Oprobiosall. se trabajab.a meJor. La previa cemura limpiab.a
                                                         Els convenis, assenyala, s'han fixal amb un

                                                         augment promedi mue e16'S i el SOlo, per so-

                                                         13 d'altres an)'s.                 de polvo)' paja los escrilos y uno los podia publicar con tranquilU1ad de que.
                                                          Parla tamb~ de la reconversió industrial,    a la poslre, no saldria la criada respondona. Ahora, no; ahora cada cual debe

                                                         no resolta pero que es poi pTC\-cure anili ftI-   apechugar con lo que pone en los papelo )' capear el temporal como bucnamm-
                                                                                   le se pueda si esle aparece en el horizonte en forma de rectifJCaClOOCl LDduso
                                                         davant, i de les e.~ponacions, capital POSI-

                                                         liu Ja que s 'ha expeTlmftltal un augmftlt del   de querellas. que son fc¡ión en el mundo periodlstico.
                                                                                      La afición a la mformación se ha despkgado, a pesar de ellOS inconvaueo-
                                                         72". amb un increment del PIB finseI2'5 r .,
                                                                                   tn, de una forma estraordinana en nuestra ciudad. Proliferan 105 ..pcnocbsw..
                                                         ~o que fa creure que el que ha pas~t ha es-

                                                         lal un .. bache)).                 por doqu.er, aunque alaunas "eco se adqWcta ata eatqoria. auoque sea IÓIO
                                                          Els problemes sOn greus menl el mb re-      a nl~el de corroponsal, a meros codazos como ha ocurrKto reciaucmcntt ca la
                                                                                   persona del actual corrcsponsal en Valb del ..o.ano Espallol.. que aprovechaD-
                                                         lIe\anl el dtsplac;acnl del seclor privat al sec-

                                                         lor ptiblic produlI pel dcficil ptiblic que no   do que lo dingia un ..nitlato socWista madrilc6o... como él rrusmo se aUloddi-
                                                         es poI pa rar.
                                                                                   nló en el ~ilonal de despedida, desplazó a quien a 'o larso de rD~ aac..

                                                         El Sr. FiguerC:5 acaba la seu intCT'CSsant     y nos abslenemos de la calirlC&C¡Qn por mera modc:Slia, habia dacmpc6ado 11I

                                                         .onfercncia amb paraules d'C:5pera~ I re-      corroponsablia a plena satisfacción de los rcsporuabks del rOl.abl'O excqxo. por

                                                         damanl la eoHaboració de totS per asoTllr      'o VlSlO, del citado "R1ftalO socialisu madrilc6o.. que no dudó ftI dqir a UD «ami-

                                                         de I'''lmpasse».                  gucte.. , rICIa su pensamiftlto. No es nueva enue los IOCWistas ata postura. De

                                                          Seguldamenl s'obn un dens col·loqui so-     lodos o bien conocido su ncpotist:Do. aunque (lO sea cstric:tamalte familiar" pua
                                                         bre diferenu temes a quines prqunte:5 el dlS-
                                                                                   la pro~lslón de caTIOS que supon¡an algun dtvcn¡o por modesto q . lCiI como

  l:ll.IUC' porJncm ••m,uJI."I.H .Onl'" .... Ie .';11-                             \eTlanl dona acertades i concluenls         es el caso que nos ocupa pero que, despuCs de lodo, enuaftaba unaaataeattlO'

ual de la commemoraclo fou la conferencia        pl"¡p...lll......U. '" poI UI\IUII.II u.·) Jp.Jrl"'I'; eonlt:5laClons.                   ria entre los informadores locales.
que dona, al Cenue de Leclura el passal dla       mnaclo, ngldesa i deficlt public.             A I'acabar la conferencia, el Sr. FiJuero,      Tampoco es ninguna TIOlo'cdad el ptoccder de Ole nuevo c~ cid pe-
14 de malg, el president de la Cambra de
&andona i presidftll del Consell de Cam-          El programa en si era bo pero el seu de·       doprb de sopar en la ¡nlimltal amb els com-     riódico provincial para ir «colod.ndosc» en lupres de privilqio.lo qtat DO itCID-
bra d'Espan)'a, Sr. Josep M Figueres i          SCR\olupamenl --continua el Sr. Figueres-
.....,b.                         pall de molts defecles.                 ponents del PIe de la Cambra de Valls i el     pre consi!ue porque los responsables del carIO que buxa son más eOfUOcntcs

  El Sr. FiSucre:s fou rebul a la seu de la-        En un principl s'aconsegui frenar I'inna-      preslc.ents de les cambres de Tortos.l. Reus    que e1l<niftato .socialista madrikno.., pero que no ceja, con una CODStanOl que
Cambra vallenea pel president de la matei-        ció, problema tlblC, pa""nl del 14'4 al 12'2
u, Sr. Josep Manuel UlIdemohns I Bailes-                                     I Tanagona, emprengue el camí de Barce·       a la larga se hace moltila, en introducirse en to605 'os mechos pua mcdru.
pI. JURI amb els presidents de les Cambres        amb un creixement del PIB del 2'1'" i un        lona de bell nou.
de Reus i Tonosa I components del Pie de                                                                  Llegó a Valls como caido del ciclo, si es que un socialista ha atada ~
la Cambra. En ellranscurs de I'estatge del        augment de les el(ponacions del 8'2"0. HI
Sr. Filuern a la seu de la Cambra local fir-       hagut -afegi- fallides, com I'alur que no        L'acle central, donc, de la commemora-       \ez en el cielo, )' sin preámbulos se altó con el carIO de TenlCntt de AkaJde.
mil en el llibre d'honor amb una senuda         s'ha pogul contindre com havien promh ja
                             que seguira crei'enl en eh dos an}s o tres       ció deis 75 anys de vida de la nostra Cam-     es decir. el segundo de a bordo en la dirección de la ciudad que RO 'o cooacia
d~lcaloria                        anys futuT5.
                                                         bra de Comer~ fou un complet exlt.         de nada, e:-.ceplo de su paso como colaborador de la nefasta m-ista apenu en·
                              Si be ti programa -dlgue el
                             conferencianl- era bo s'ha fallat en eh mlt-      No cal dir que les noces de plati de l'enti-    trevista «Menral» en la que tantos exabruplos dejó eseruos. Ha ladO hombre de
                             jan~ I'll."r 3 f'!orlar-Io a terme. E~ f'!ublidl un
                                                         tat es una efemeerides Imponanl per la la-     multiples dedicaciones sin meditar demaSIado si perjudicaba a ter-

                                                         bor callada pero continuada que la Cambra      ceros y al cesar en el cargo edilicio sigue con su manera de actuar. una la que

                                                         ha vingul ponanl a cap des de la seva ins-

                                                         tal·lació a Valls.

                                                         Felicilats.

                                                         Vid. del Municipio

                                                         8E810N ORDINARIA
                                                         DEL PLENO MUNICIPAL

                                                         CELEBRADA EL DIA 31 DE MAYO DE 1984

                                                         Compra de l8mlnoS pere un nww> do\lóSIlO de . . . - Adqollsldón                   gun la cual se adqUiere el edificio n~ 10 de

                                                         o.del edilicio oSegamI. (Fonde Peris) - MocIón eobnI la Pez Yel                   la plaza del BLaI, conocido por ..edificio Se-

                                                         SllI11l8menlo - llesesllnIede la MocIón eobnIla ~ de -                        garra» y que hasta ahora arbcrpba 11 Fon-
                                                                                                           da Parls, ~ra fines mUrtll:lpaks, por el ir'rt-

                                                         Catelena.                                              pone de 7.000.000 de ptas. cuyo PIlO se

                                                          De nue\tra r~acdón.               pósitO para ~I sumltliS/fO de agua. -Por el   ef«luaré 500.000 ptas. el dla 4 de junio de
                                                          El pasado Jue\es, dla ] I de ma)'o, celt-    secretario se da leclura al aCla de compare-
                                                         brO el Pleno la \~ión Ordmaria mensual ba-     cenela, que seguidamente el Sr. Sans amplia,   1984)' el rcslo el día 10 de seuembre de este
                                                         jo la prCSldencia del Alcalde Sr. Nuel y la
                                                         aSluencia de 10\ concejales Sres. Perez de     en el sentido de que D. Maitu Plana Besora    mIsmo ano. En el supueslo que en tsta re-
                                                         Tudela, Andreu, Mas, Ca~lells, Balel, An-
  Squldamenl cs uasllada Junt amb 10U ds        \olum amb el\ propo'l\~ J~'tn)aIJh .om a        gles, Gelambl. Bonel, Maleu, Sans, \'enlu-     \ende al Ayuntamlenlo unos terrenos con-     cha no pudltra eft'CIl,l.8f5C el paJo bte se de-
acompanyanu al Cenlre de Lectura on im-         Volum I ~quc \01 dI! que h:n-Ia depubhear-       ra )' Domenech} las Sr,)s. Andrh) Palau
panl una conferencia sobre ftRefluions so-        <.t el \olum 11 el que no s'ha fel fm~ ara         Aprobada el acla de la sesión anlerior sin    uguos al actual emplaumlento de los depó-    morará por el pIllO de un afio devenpndo
bre el momenl economlc actual ...                                        objeciones se entfó en el
                              ConSlata el Sr. Figueres que el pla «ono-                                SilOS dIstribUIdores de agua polable, por el   el 15«\ de interb.
  ~tl a I'orador el Sr. lnldemoliMque,         mic del 00\ ern no é~ pla wcialiua Slnó mk            DESPACHO ORDINARIO
Junt amb els presldents de les Cambres de        bt un Pla d'Enablllllacló com el de I'an)'                                 precio de 1.181.196 ptas., para la conSlfuc-   El ~lncio se destinará a a1berlar depen-
Reus i Tonos.l. ocupavftlla proi~nciaamb                                      ProplltSla d~ aprob«ldn d~1 Acta d~                                cuaaerdencias municipales de
el Sr. Agueres. El Sr. Ulldemolins agral al       58. Un pla d'estabihllació comporla trC:5        Compa~nclasuscrIta ~I dla 11 d~ maJo        clón de un nuC'o dep6mo. La propuesta o                    cultural )' u-
Sr. Flfulueres la se.... presencl.8 i compan-                                  d~ 19M por D_ Maf~U Plana 8f'sora, wbr~
yia així com el proident de 1C:5 Cambro de        punu: conlenció montt..t.na que produei.'l dl-     la adqu,slcldn d~ unos l~r"f10S d~ su pro·     aprobada por unammldad_             tistico y se rtipcwá la utncari6n de los in·
Reus i Tonosa, i de la de Tarn¡ona que aca-                                   plniad, paro cotlS/nltr~f1losmiSmos un d~-       PrOpu6/a d~ Qptobacldn d~1 ron/roto d~
b.aba d'IRCorporar-se a la reunió i U1mbt a       ficultau econOmlQUO a les empreSoCS, un con-                                                         qulllnos de la planla baja. Queda aprobada
                             llol del d~ficll public que el Oo\ern no ha                                 rompro-\~nIQ,suscrl/o ri dia 18 d~ mQYO tk
la nodrida concurrencia que es dona cita a        aconsegull ~inó que ha aUlmentat i la Onl-                                 1984, porQ IQ romprQ d~1 edifICIO n" JO de    la adqUISición por unanunidad uf como de-
la confermcia, per ttdir la paraula al Sr _Fi-      bllilzació de la ~ida econbmlC" que lampoc                                 la pJa~Q d~1 BIQt y d~QU10rlll.Jcidn poro SO{,-
                                                                                                           legar a la alcaldla para que tramite el pds-
lUercs.                         ha aeonsegult,                                               nlQr d~1 &mro d~ CtidllO L()('Qf de un pm-
                              la slluació económica d'aqucsl pnmer pla                                 tQmo porQ ~I pago d~ ura comprQ __ Se da     limo cerca del Banco de Cr6:hto Local.
                                                                                                            Mocujn d~ IQ AlaJk/1II • /IIYO'. ,. PR
                             de l'an)' 84 cm fa pensar --<onllnua el Sr_                                 leclura por el secretario a 11 propuesta se-
                                                                                                           y ~I DesGrm.m~lIto.-Da kctu" • la M~

                                                                                                           ción el secretario en la que m s1ntesiJ le pro-

                                                                                                           (Contl1llÍ4 ~f1 l. ptÍliM 1)
   1   2   3   4   5   6