Page 1 -
P. 1

•                                                                            TELEGRAMA A JORDI PUJOL

An, 11, ~ 6poce (XLII)                                                                   Unint-S( ((La Cr6nica de l'Ah Campl)      uNo ~flS otrall ~/ gWI d~" crlHl ~ró

Edila: PNmu Val.nce, S L                                                                 al clamor popular i sincer de protesta     m~nys ~ns agrada qll~ tlltlqllln Mrrw-
Director. Alfons GaUmany Soler                                                              ~r la mterposiciÓ d'una qutrdla con-      ram~nl a Co,atllnya. ProfllSQnr~II' ;11.
AedKc:16 X~•• ' " . Tel 100835                                                              tra 25 oc-dir«tiu~ de BANCA CATA-
                                                                             LANA tntre els quals hi figura Jordi      digna/s ¡wr /0 prrRnloc;ó d~ /tI qwmlll
                                                                             PUJol, i entenent que en 101 I'afer hi ha
                                                                                                    contra Jo &naJ Ctltll1ona. tlUllIIObto lXl-
                                                                             quekom mts que una acció purament       Ii"co deis qlll 110 SOMII ~rd". apta_

                                                                             Judicial rer a panar a ser una manio-     __~nr lo lIostrO tldhesló ti 11I VOI'''~''''

                                                                             bra política encobena, ha tramés a       "O i o la Insfltllc;ó qll~ "~II'ru

                                                                             I'Honorable Sr. President de la Gene-     Cord,tllmefl', .LA CRÓNICA DE

                                                                             ralitat. Jordi Pujol, el seguent        L 'ATCAMh, AljonsGaI.IJUIIIY Sokr.
                                                                             telegrama:                   Dwct....

                         Vells, 25 de melg de 1984                  Numero 77 (2128)                    EL PULSO

                              Preu: 50 pies.               Impume••. lmp'emlii CiI.lens, S A

                                                    Jaume "'.rC8ot,"· Tel 600089
                                                         D1p6slt Lepl T·118811982

E1s Xiquets de VaDs, més enlliI de les nostres /ronteres                                                 DE LA CIUDAD

                    WOCHE DE                                                                      CDXlIX

                                                                                             UN Afilo

                                                                               Por ~stas f«has K cumplt el prim« anl"«sano dt la aaUÓn municipal del
                                                                             ConSlstOTlO qu~ nació a la luz dI: las cl«cionn dcl dla 8 de IN)'O de 19I1. de

                                                                             las que surllló. Innptradament~. punto que luponem05 que el bito IOI"prendió

                                                                             a la misma tmprtsa. una ma)oria absoluta sOl;ialista. es dctlr. del P.S.C. y,su-

                                                                             flon~mos, que con la secucla del P.S.O.E. todavla.

                                                                               Si en las e1cccionts primeras. las dtl afio 1979. tI PSC-PSOE cOMilUi6 la
                                                                             má~ nutrida minoda aunqut sin alcanzar la mayorfa. ~J apOyo de 105 tm PIU-

                                                                             quislas qu~ lamb~én salitron tlegidos. les proporcion6 UM holpda mayorl. pa.

                                                                             rallobtrnar. condiCionada, y dc qu~ manera. por los comunillal, en elW sesun·

                                                                             das no prcclsaron ya de este apOYo aunque el único comURlsta que ocupó un c.-

                                                                             cano les prntara su C'SCopeta.

                                                                             Qu~ las urnu son sitmpre una Caja de Pándora no el nlltlUU noveclad.

                                                                             De ahl nuesua )a conocida aversión a las mismas ya que no tOnsKlnamos justo

                                                                             qUt cada eqUIS afio!> una ciudad. una aUlonomla, ahora, O una nación 1mp que

                                                                             Ju¡ane su porvenir al albur del estado de ánimo de los ~Iectorn. ntado de itJi-

                                                                             mo lanUls vce:n IeJ05 de una realidad 1CftIa1a)' meditada como quedó demoIttIi-

                                                                             sama.do el puado mitrcoks en la 1Ck cn la mcuesta que se hizo en la caIk de

                                                                             Coloma de Gramanet, marxilta la C'iucs.d y que:. no obstante. la mayoria ele 101

                                                                             mcucstados no SUPtCfOD decir quien era Marx. Nos prqurtWDOl. ¿1CDiaa1olaee..

                                                                             torts de Sanll Coloma de Gramana idea de lo que VOlaban cuaado di¡ieron

                                                                             un ,obicmo municipal marxista1

                                                                             Bajo cstas pmnisu no podemos ir a ninlUna parte. Aquj en YIIIlI. en la

                                                                             va'"decctonts municipales del aAo J97gel PSC obcuvo 2." \tOlOl. YC.I U. 2.519.

                                                                             Bien. la voluntad del pueblo de VaIh se hab6a nwúfCltado por primen¡
                                                                             mocr6ücamm~lO. Pero en las dca:iones autonómicas. ID pr-.u qIIC . . . . . .

                                                                             1ec:debrabu, el PSCsequedóCOD 1.871 YOlO6 míelllrMflQCC.i U. "-J.G40.

                                                                             El "100 se habla cambiado. "por qUl!1 _¿Per quins tet SOUP el ekcacndo ......

                                                                             cambiado de onmtaelÓll1 Ahon podcm05 decir que no fue pOI' el _0

                                                                             de un aAo de lobwrDO mun~ tocéa. c.liI.... parque en las ... . _ . . . .

                                                                             raJes el putblo "allmse, como una vdcta sin rumbo. volvió. inc:tiDarw eIe..-
                                                                             INMn definitiva a favor del PSC que obtuvo 4.444 \'0101 an~ l.421 Coi U. NaI

                                                                             prquDlaJIIOS de n..-o ¿por qul!? cuaado era erideaIe que a aquda. . . . . la po-

                                                                             brel.a manlficsta dt una ,csli6n socialista. por lo lDn'IOI en el nuestro municipio.

                                                                             era aI¡o que sallaba a la visea. Pero la vde1a eIec1ora1 "alkuse iqloÚII sin rwabo

                                                                             de tal manera que en las v.1wnas deocioncs municipUes el PSC se lkvó la paa..

                                                                             con 5.015 votm fralle los l.292de eJ U. y da:imoIqucla '"CIaa . . . . _ nabo

                                                                             porqUt a aqueltn a1luras después dt los cuatro aAos de fac.k1ic:a ¡aU6a muaci-

                                                                             paI uno peosaba sut«ramente que el tlpucblo. caslipria a 1oI1OCiM.....

                                                                             ¿Por qué cl dectorado 0I0f'8Ó de nuevo la confwua a unot antara inqXoI

                                                                             y, además, con un amplio marlen dt ventaja que les ~ la ma)'Oria abIo-

                                                                             luta1 Secretos del arcano o, acaso. que los votaD1C1 sociabsw eran proclives al

                                                                             masoquismo.

                                                                             La reacción vino luq:o pero wdc por lo que se refltR' a la administracíOa

                                                                             municipal. La reacción del electorado Ilqó cuando se poftia en juep el pcnaIir

                                                                             dc Call1unya. cuando lo lógico era que reaccionara con anterioridad. cua8do

                                                                             tra el momento del ..camblolO. ¡xro del cambIO de una mayorfa sociakomWlillll

                                                                             qUt todo lo habia deshecho. por OIra opci6n que. por lo mCDOI. se maotmia lO-

                                                                             davfa virlen en este campO municipal aunque tenia el precedente del úabito cata-

                                                                             lán al que se apoyó ti elcclorado y de una forma amplia y expcdila que dejÓ al

                                                                             PSC tn calzoncIllos. Una dcnoll que no ha podido di¡erir el PSOE y de atd la

                                                                             puesta en marcha dt tSIC crror politico que el pontr cn marcha una quercJla -

                                                                             cma a la que. después d~ lodo. es procll'cel PSC yel PSUC- cn la que se iD~

                                                                             VIDA ARTI5TICA ICULTURAL

  [k la mlCmaClonabtat deis n~trcs XiquC'U    rich.. ftnl-Io arnbllr a In mam dtl seu amlc      El pcu dI: la (olograrla de dal! a la drC'lill    Exposlcló lologréllce           cia a la Sala Sanl Roe, un ciclc de coafcrtn-
de Va1ls Ja ftlllllÍ en dubte pero b s.ati.sfac- Sr. Isidrt Ftrré Vila qut, amabltmtnt, tns                                    de Merte POyO            CICS. la primera de les quab va • clrrec del
ton constatar que es mant~ fUma.         rha Ct'dlt ptr la K1i3 publicacló.         dlu: .. Un cap arribal el castcller mts jO\it al                         R,·d. Salvador Ramon sobre .. Vicisliludl de
                                                                              Avui s'maulura a la Sala 11 dt SAnt ROl;  l' Ar~u deis Veciana. GauoI i DoiIt:t•.
  Adl"C'pfoduun lota una pagma d'un pe_       El utol dtl curt rtponalgt hltran ptTÓ t"(-   Clm. aflam;;n a I'tntorn dtl",Pom dt dalt»,    una uposlció dt fotollrarits rahlzadcs per
                         Il:ns I:n (Olografin, és ti ~tgutnt: ..Tortts    ti u~ttll tS dóna ptr acabal" i corrtipon a    Mana PO"'o sobr~ t1s oticis annanals de la    l'hora él a dos quarts de nou del vespn.
rioche de SUISSI dedicada cxclusivamrnt al.s   humanes a Catalun)'a - No construl( ptr       una I:"(hlblcló a I'Espluga dt Francoh.      Cluta!.
                         I'ettrnl!at.., i tls ptUs dt fOlo dlUtn: a la Inés                                                      EL CONCUT MONItfAL
nostres Xiqut'u. Com es poI comprovar la     gran dt I'nquttra dt la pt,gma: .. Uns 300       Ptr uluro, d ptU dt la ttrceD foto dlu: ..La    Exposlcló de certrons                AVVI. DIVENDIlD
pl¡ina es expresSIU de I'mtaes 1mb que es     casltlltu lé actualmtnl Call1un)'a, tls quals    "pln)'a" b un compactt tramat dt bral;os       doméstlcs: Suso Montero
queu; atTCU del món. en aqucsl cas SU15-     desinttressadamtnt prnenttn aqutsla ftsta                                                        Un deis pnmcn pwusta KI...... Mario
                         (olklorica a la plac;.a maJor dt Il:s St'ts "'1-  humans, construida a la ba\t dtl casltll, ca-       I O.vld Selvedor            Monral. del quc don1mn plausibla me-
sa, el nostre .mulni folltorc.          ln. Aquest b un cmc dt sel. Sota ti Itma                                                       rtnclcs en I'e<bció antmor d'aqueu peri6-
  Es tncta del pniOdic ..ClIp de selmana~    .. Forc;:a ImpnmtlUn I'anlma dtl (olllo·      dascu sap la se~a tasca».               Tambi ayuI s'lnaugur1 al Pati de Sanl Roe  dic, oftriril nUl. d1,encIta 25. UD . . . dubIc
                         tt calala Com es pot VtUTt mol bi, la fo-       Agralm a I'amlc Joan Prats l'altnCló d'tn-   una t'pGSIClÓ de cartrons dombtlC5 a clrrcc  subuanciós i bnllant COnt;ftl•• les de\! de
• «El dlarj noo de lunch", corrcsponcnl a     to és la nostra plac;.a dtl Blat.                                   dt Suso Montero I Da, Id Sal",ador.      la nito al Tutre Principal. d1ns d pracal a·
ks cWes cid dd&&bte-dJlUI'ICflic, 7-8, del pas-                            ,iar ti rtlall. És constancia dt qu~ ti ,alltnc                          dI: de JO,·cnluts Mus.ab.
sal abril, nurnCTO 83. Va remelre el fuU el                              sent In arrtls dtl !tu poblt I dt qu~ tls Xi-     O'ambducs mosll'cs ens oeupa~m en el
valknr; afinal I Zunch, Sr. Joan Prats Se-                              qutlS dt Valls són rcrontgulS 3"tU dtl mÓn.    seu momcnl.                    la pttsonalitat del Conotl'lllU él arml O>
aana, proplclari del rntauranl .. Real Zu-                                                                               nquda i adnurada. Pn a&1Ó DO dubIaD eD
                                                                                Conleréncle de Mn.            rcromanar l'anisll1lcia al retill.l que doaa.-
                                                                             Salvador Ramon: .Vlclssltuds          riI aqucsl vcspre a la nmua autal. El pro-
                                                                                                    grama ti propl pcr a 11uir-s'1u i dilfnlw
                                                                              de l'Arxlu de .es lemmes
                                                                             Veclanat Gasso. i Dosse'-           tsColtanl-lo. ja que ti a base d'obres aco-
                                                                                                    lIides i brillanu dcb ColOlOi del pwIO: Cbo-
                                                                              El proptr dl'tndrti. dintre deis aclcs oro
                                                                             gamlUU amb mouu dtJ 4OOani'trsari dt la    pln i LisZ1.
                                                                             construcció del Temple de Sant Joan. s·ini·   En n, un conccrt que: ofCl'Cll toeei Iei ca-

                                                                                                    racttriuiques ptr a (<<-lo aulCtiu.
   1   2   3   4   5   6